JÄSENILLE
 

Suomen museoliiton lausunto valtion talousarviosta

Suomen museoliitto antoi lausuntonsa valtion vuoden 2010 talousarviosta valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle.

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2010 saattaa loppuun kolmivaiheiseksi porrastetun museoiden, teattereiden ja orkesterien valtionosuusuudistuksen. Uudistus on ollut erittäin tervetullut ja odotettu kädenojennus valtion puolelta.

Valtionosuuden lisäys osuu taloudelliseen lamakauteen samoin kuin museolain voimantulo vuonna 1993. Tästä on seurannut, että korotus ei kunnissa kohdistu museoiden toimintaan, kuten opetusministeriö oli tarkoittanut, vaan se on käytetty lähinnä kasvaneiden vuokra- ja henkilöstökulujen katteeksi tai opetus- ja sivistystoimen muihin menoihin.

Vuoden 2009 alusta voimaan astuneen uuden museolain mukaan valtionosuuden edellytyksenä on kaksi päätoimista museoammatillista työntekijää. Pääosa pienistä museoista on saavuttanut lakiuudistuksen kriteerit. Henkilötyövuosikiintiö ei kuitenkaan ole mahdollistanut toisen työntekijän saamista valtionosuuden piiriin, vaikka henkilötyövuosia on uudelleen sijoitettu.

Museot kuten muutkin kulttuurilaitokset ovat työvoimavaltaisia. Siksi henkilöstömäärän kasvu on myönteinen asia. Museolain ehdot täyttävän henkilötyövuosikiintiön ulkopuolelle jää tällä hetkellä 565 henkilötyövuotta. Henkilötyövuosikiintiön lisäämiseen tulisi valtion budjetissa kiinnittää huomiota. Tämä ei kuitenkaan saa tapahtua henkilötyövuoden hintaa laskemalla.

Kuntaliitosten myötä ammatillisesti hoidetuille museoille on langennut vastuu liitoskuntien pienistä paikallismuseoista sekä kuntien taidekokoelmista. Toimintamäärärahat eivät ole siirtyneet museoiden mukana. Uhkana on, että maamme rikas paikallismuseoverkosto, joka kantaa vahvaa paikallista identiteettiä, rappeutuu hoidon puutteessa. Tämän kulttuuriperinnön pelastamiseksi tulisi osoittaa harkinnanvaraista valtionapua vastuuseen joutuville valtionosuutta saaville museoille.

Hallituksen esityksestä on todettava myönteisenä, että kulttuuriperinnön digitointiin ohjataan edelleen määrärahoja, samoin kulttuurivientiin. Opetusministeriön hallinnoiman kulttuuriviennin näkökulma ei kuitenkaan saa olla vain taloudelliseen hyötyyn tähtäävä. Kulttuurivaihdolla on tärkeä merkitys, ja sille on luotava kasvun edellytyksiä. Kulttuurivaihto luo pohjan myönteiselle Suomi-kuvalle, joka on myös taloudellisen menestymisen edellytys.

Valtionhallinnon tuottavuusohjelman mukaisesti opetusministeriö ehdottaa, että Museovirastolta ja Valtion taidemuseolta vähennetään huomattava määrä henkilötyövuosia. Kulttuuriperinnöstä ja kulttuuriympäristöistä huolehtiminen ja Kansallisen digitaalisen kirjaston kehittäminen vaativat lisäresursseja. Tuottavuusohjelman henkilövähennykset eivät kohtaa opetusministeriön tavoitteita näissä ja muissa ehdotetuissa uusissa hankkeissa.

Taloudellisen laman aikana olisi kansalaisille voitava tarjota hyvinvointia ja elämäniloa kulttuurista. Tämä korostuu mm. kun ensi vuonna toimeenpannaan kulttuurin hyvinvointiohjelma.

Kulttuurin monitahoinen yhteiskunnallinen merkitys kasvaa kiihtyvällä vauhdilla. Menestymisen mahdollisuudet edellyttävät noudatettavaksi kulttuuripolitiikkaa, jossa resursointi vastaa asetettuja tavoitteita ja odotuksia.

Helsingissä 20.10.2009

Suomen museoliitto,
Finlands museiförbund ry

Petri Tuomi-Nikula, puheenjohtaja
Anja-Tuulikki Huovinen, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 18.11.2009