JÄSENILLE
 

Kulttuurijärjestöjen kirje kuntapäättäjille

Kuntapäättäjille lähettämässään kirjeessä kulttuurijärjestöt muistuttavat, että valtionosuuden lisäpanos tulee ohjata opetusministeriön tarkoittamalla tavalla museoiden, teattereiden ja orkesterien toimintamäärärahojen lisäämiseksi.

Arvoisat Kuntapäättäjät, yhteiskunnassamme tapahtuvassa murroksessa museoiden, orkestereiden ja teattereiden  merkitys paikallisen identiteetin vahvistajana ja säilyttäjänä kasvaa. Menestyvä talous ja luovat ihmiset hakeutuvat ja viihtyvät paikkakunnilla, joilla on kulttuurista pääomaa tarjottavanaan. Laman aikana kulttuuripalvelujen käyttö kasvaa.

Kulttuurilla on positiivisia terveydellisiä vaikutuksia, joita ovat selvittäneet monet kansainväliset ja kansalliset tutkijat. Työhyvinvoinnin kehittämistä koskevassa Työturvallisuuskeskuksen tutkimuksessa todetaan taiteen soveltuvan monilla eri osa-alueilla apukeinoksi osaamisen kehittämiseen, työssä jaksamiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen. Taiteen katseleminen, musiikin kuunteleminen, museoissa käynnit ja muu kulttuuritapahtumiin osallistuminen tekee ihmisen positiivisemmaksi, aktiivisemmaksi ja luovemmaksi.

Kulttuurilaitosten ja kulttuuripalvelujen taloudellinen vaikutus on merkittävä sekä suoraan palkkatuloista syntyvän verotulon vuoksi, että moninaisten kerrannaisvaikutusten johdosta. Museoiden ja taidelaitosten ympärillä pyörii monipuolinen palvelutuotannon ketju.

Taloudellisen laman aikana korostuu taiteen ja kulttuurin merkitys kansalaisten henkisenä turvana ja positiivisena rakennusaineena. Tämän vuoksi on tärkeää, että kulttuurilaitosten palvelutaso taataan. Lyhytnäköisillä supistustoimilla voi olla kauaskantoiset kielteiset seuraukset, ja supistusten tuoma säästö jää näennäiseksi.

Opetusministeriö on halunnut panostaa kulttuurilaitosten toimintaan nostamalla porrastetusti vuosina 2008-2010 osuuttaan museoiden, teattereiden ja orkesterien kustannuksista. Rahallisesti tämä merkitsee noin 50 miljoonan euron lisäpanostusta kulttuurilaitosten valtionosuuteen.

Suomen museoliitto, Suomen Sinfoniaorkesterit ry ja Suomen Teatterit ry haluavat kiinnittää kuntaylläpitäjän huomiota siihen, että vaikka laitosten valtionosuudet ovat osa opetus- ja kulttuuritoimen laskennallista järjestelmää, ne eivät kuulu rahoituslain 6 § määrittelemään kunnan valtionosuuteen eivätkä kuntien ja valtion kustannustenjaon piiriin. Valtionosuus lasketaan teatteri- ja orkesteri- sekä museolaissa säädetyillä prosenteilla laskennallisena perusteena olevasta henkilötyövuoden hinnasta. Se maksetaan pääosin veikkausvoittovaroista eikä budjettivaroista.

Vetoamme teihin, että valtionosuuden lisäpanos ohjataan kunnissanne opetusministeriön tarkoittamalla tavalla museoiden, teattereiden ja orkesterien toimintamäärärahojen lisäämiseksi eikä sitä ohjata kiinteiden kustannusten tai kunnan muun toiminnan katteeksi.

Helsingissä 27.5.2009

Anja-Tuulikki Huovinen
Suomen museoliitto ry

Aila Sauramo
Suomen Sinfoniaorkesterit ry

Matti A. Holopainen
Suomen Teatterit ry

 

Suomen museoliitto 27.5.2009