JÄSENILLE
 

Suomen museoliiton lausunto yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta

Suomen museoliitto on jättänyt valtiovarainministeriölle lausunnon muistiosta Toimenpide-ehdotuksia yleishyödyllisten yhteisöjen verotukseen liittyvien ongelmakohtien korjaamiseksi.

Valtiovarainministeriön työryhmä on tehnyt ehdotuksia tulkinnoiksi yleishyödyllisten yhteisöjen verotukseen liittyvistä ongelmakohdista ja kuvannut esimerkein tilanteita milloin toimintaa voidaan pitää verovapaana ja milloin veronalaisena. Museoliitto yhtyy työryhmän käsitykseen siitä, että yleishyödyllisten yhteisöjen ohjeistusta tulisi täsmentää ja Verohallinnon veroneuvontaa kehittää. Selkeyttämistavoite on kannatettava, koska se lisää oikeusvarmuutta. Moni asia kaipaisi kuitenkin vielä selkeämpiä ja konkreettisempia ohjeita tulkinnoista.

Työryhmä toteaa, että "lakisääteinen tai olennaisesti julkisin varoin tuettu museotoiminta ja muu näyttelytoiminta on lähtökohtaisesti yleishyödyllisen yhteisön verovapaata toimintaa". Vuonna 2008 museoiden valtion rahoitus oli 40,3 % ja kuntien 35,8 %. Vajaa 10 % oli säätiöiden oman museotoimintansa rahoitusta. Omatoiminen tuotto oli 14,4 % kokonaisrahoituksesta. Kuten työryhmän muistiossa todetaan, voidaan omatoimisella tuotolla kattaa vain pieni osa museotoiminnan kuluista, pääosa on julkista tukea.

Lainsäädännön osalta tulisi harkita yleishyödyllisten yhteisöjen omatoimisen tulonhankinnan mahdollisuuksien laajentamista, koska julkisen rahoituksen osuus näyttää jatkuvasti kaventuvan.

Nykyaikaiseen museotoimintaan liittyy olennaisena osana monia erilaisia toiminta- ja palvelumuotoja. Julkisen talouden kiristyminen on edellyttänyt museoilta oman tulonhankinnan kasvattamista. Pääsymaksut muodostavat tästä tulonhankinnasta keskeisen osan (40,6%). Tänä päivänä museon odotetaan tarjoavan yhteisölleen opetus- ja opastuspalveluita, seminaari- ja luentotilaisuuksia, museokaupan ja kahvilan tuotteita sekä monipuolista tilojensa käyttöä soveltuviin eri tarkoituksiin. Pääosa näistä toiminnoista tukee museon tavoitteiden toteuttamista sen lisäksi, että ne tarjoavat mahdollisuuden oman tulon hankintaan. Esimerkiksi museokaupassa myytävien tuotteiden tarkoitus on hyödyntää museon kokoelmia erilaisesta näkökulmasta ja vahvistaa mielikuvaa museosta. Museokauppatuotteet valitaan siten, että ne soveltuvat museon toiminta-ajatukseen. Julkaisujen, julisteiden ja postikorttien ohella myyntituotteina ovat usein jäljennökset tai fragmentit museon kokoelmista. Edellä kuvatun johdosta museotoiminta tukitoimineen olisi katsottava kokonaan verottomaksi.

Valtionosuuden piirissä olevista museoista 69 % on arvonlisäveron piirissä. Pääosa siksi, että ne ovat kuntien omistuksessa ja osa yksityisiä itse alv:n piiriin hakeutuneita. Euroopan komissio on antanut Suomelle huomautuksen siitä, että Suomi ei ole noudattanut arvonlisäverodirektiiviä, jonka mukaan mm. jäsenvaltion tunnustamien kulttuurilaitosten kulttuuripalvelujen suoritukset ja niihin läheisesti liittyvät tavaroiden luovutukset (liiketoimet) on vapautettava arvonlisäverosta. Nyt esimerkiksi valtionosuuspäätöksissä museoille myönnetään erisuuruista valtionosuutta riippuen siitä, kuuluvatko ne alv:n piiriin vaiko ei. Museolaitoksen osalta olisi selkeintä, mikäli noudatettaisiin yhdenmukaista käytäntöä.

Helsingissä 9.12.2009

Suomen museoliitto -
Finlands museiförbund ry

Petri Tuomi-Nikula, puheenjohtaja
Anja-Tuulikki Huovinen, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 15.12.2009