JÄSENILLE
 

Museoliiton lausunto Europeana-tulevaisuustiedonannosta

Suomen museoliitto antoi lausuntonsa eduskunnan sivistysvaliokunnalle Europeanan seuraavista askelista.

Europeana on kunnianhimoinen hanke, jonka tarkoituksena on saada mittava eurooppalainen kulttuuriperintö kaikkien ulottuville. Komission tiedonannossa käsitellään Europeanan tulevaisuutta ja haasteita. Niistä keskeisimpiä ovat kestävä hallinto- ja rahoitusmalli, mihin opetusministeriön jatkokirjeessäkin viitataan, ja tekijänoikeuskysymysten ratkaisut, joita ministeriön kirjeessä ei nosteta esiin.

Tekijänoikeuslainsäädäntö antaa vahvan aseman oikeudenomistajataholle niin meillä kansallisesti kuin EU:nkin tasolla. Sopimusjärjestelyihin perustuva vaihtoehto tai aineistojen luovuttaminen oikeudenhaltijajärjestöjen sivujen kautta saavutettaviksi eivät ole riittäviä vaihtoehtoja luotaessa ratkaisuja, joilla on tarkoitus turvata julkisrahoitteisten muistiorganisaatioiden aineistojen saavutettavuus ja käyttö ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Muistiorganisaatioiden tulisi voida digitoida kokoelmansa ja saattaa digitaalinen aineisto, myös kokoelmista ja tutkimuksista tuotetut omat sisältötuotteet yleisön saataville sekä tutkimuksen ja opetuksen käyttöön ilman korvausvelvoitteita sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Kokoelmien mahdollisimman vapaa ja helppo käyttö on edellytys museoiden sivistyksellisten perustehtävien hoitamiselle.

Museoiden kokoelmissa on miljoonia valokuvia, jotka ovat karttuneet pääosin lahjoituksina perikunnilta ja perhealbumeina. Näiden valokuvien oikeuksia on mahdoton selvittää, koska lahjoittajatkaan eivät aina ole selvillä kuvaajista tai kuvien alkuperästä. Korvaus tällaisten ns. orpojen aineistojen digitoinnista ja käytöstä merkitsisi sitä, että ne jäisivät digitoimatta sekä yleisön ulottumattomiin ja kulttuurihistoriallisen tietoisuuden ulkopuolelle.

Europeanalle on löydettävä riittävät resurssit, jotka takaavat sen teknisen kehittämisen ja palvelun joustavuuden. Sama resurssitarve on myös kansallisella tasolla, jotta kaikilta muistiorganisaatioilta saadaan tasapuolisesti aineistoa sekä Kansalliseen digitaaliseen kirjastoon että sen kautta Europeanaan. Projektipohjainen rahoitus ei ole kestävä pitkällä tähtäimellä, vaan sille on löydettävä pysyväisluonteinen julkinen rahoitus. Säätiömuotoinen hallinto voi olla joustavin, mutta jos jäsenvaltiot ovat rahoittajina, tulisi niiden olla jollain tavoin myös edustettuna Europeanan hallinnossa. Varsinaisessa kehittämistyössä puolestaan on tärkeää, että siitä vastaavat sisällöntuottajat.

Europeana tarvitsee kaikkien sidosryhmien lisäpanostusta, jotta siitä tulisi kattava eurooppalaisen kulttuurin palvelu internetissä. Tähän mennessä sisältö on ollut kirjastopainotteinen syystä, että kirjat ovat aineistona helpoimmin digitoitavissa toisin kuin esimerkiksi museoiden aineisto. Europeanan suurena haasteena on sitouttaa Euroopan maat tuottamaan portaaliin tasapuolisesti erilaisten muistiorganisaatioiden sisältöjä. Tässä komissiolla on varteenotettava rooli asian esillä pitämisessä ja jäsenmailla rahoituksen järjestämisessä.

Helsingissä 23.4.2010

Suomen museoliitto
Finlands museiförbund ry

Petri Tuomi-Nikula, puheenjohtaja
Anja-Tuulikki Huovinen, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 3.5.2010