JÄSENILLE
 

Museoliiton lausunto perusopetuksen uudistamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa Suomen museoliitto muistuttaa, että museoita voitaisiin hyödyntää laajasti lähes kaikissa koulun oppiaineissa.

Suomen museoliitto haluaa kiinnittää opetus- ja kulttuuriministeriön huomiota siihen, että perusopetuksen uudistamisen tavoitteissa tulisi kulttuuriperinnöllä ja museoiden tarjoamilla monipuolisilla oppimisen ympäristöillä olla keskeinen sija.

Koulun perustehtävänä on antaa lapsille ja nuorille yleissivistys, jossa oman kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön tuntemisella on perustavaa laatua oleva asema. Oman sivistysperinnön arvostaminen on keskeinen edellytys kansainvälistyvälle nuorisollemme, Euroopan kansalaisille. Kulttuurien moninaisuuden ymmärtäminen on mahdollista vain jos oman kulttuuriperinnön tuntemisella on vahva pohja.

Historia toimii perusaineena lähes kaikkiin yhteiskunnallisen, sosiaalisen ja talouden alan tehtäviin. Haasteena on, että pääosa opetettavasta aineksesta tarkastelee maailman ja Euroopan historiaa tavalla, joka ei suoraan ole koskettanut suomalaisten kohtaloita eikä siten näy jokapäiväisessä ympäristössämme. Usein ainoa tapa tuoda konkretiaa opetukseen on hyödyntää museoiden tiedollista osaamista, näyttelyitä ja kokoelmia, joista löytyy aineistoja ja dokumentteja lähes kaikkiin opetettaviin ilmiöihin. Luonnontieteelliset museot ovat keskeisessä asemassa ekologisten muutosten seuraajina ja kestävän kehityksen käytäntöjen valistajina.

Museoita voi hyödyntää laajasti lähes kaikissa koulun oppiaineissa. Museo voi avoimena, non-formaalina oppimisen ympäristönä tukea esimerkiksi äidinkielen, maantiedon, kuvataiteen, uskonnon ja luonnontieteen opetusta, joissa on paljon kulttuuriperintöön ja ympäristöön liittyviä sisältöjä. Tällä hetkellä museoita hyödynnetään mm. kielten opetuksessa, jossa kokoelmat tukevat sanaston opettelua ja keskusteluharjoituksia.

Oppiaineiden rajat ja tiukat opintovaatimusten kehykset aiheuttavat kuitenkin ongelmia yläkoulussa ja erityisesti lukiossa. Aiemmissa opintovaatimuksissa oppiaineiden rajojen ylittäminen on pyritty hoitamaan eri oppiaineita yhdistävien aihekokonaisuuksien avulla. Perusopetuksen uudistamisessa olisikin kiinnitettävä erityistä huomiota opintovaatimusten kehysten joustamismahdollisuuksiin ja oppiaineiden rajoja ylittävien yhteistyömuotojen kehittämiseen. Se tarjoaisi myös mahdollisuuksia koulun ulkopuolella tapahtuvan opetuksen toteuttamiselle.

Helsingissä 30.08.2010

Suomen museoliitto
Finlands museiförbund ry

Pirjo Ala-Kapee, puheenjohtaja
Anja-Tuulikki Huovinen, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 30.8.2010