JÄSENILLE
 

Selvitys erikoismuseojärjestelmän tilasta ja tulevaisuudesta

Suomen museoliitto on jättänyt opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon erikoismuseoita koskevaan selvitykseen.

Selvitysmies Kalle Kallio on tehnyt perusteellista työtä arvioidessaan Valtakunnallisen erikoismuseojärjestelmän nykytilaa ja tulevaisuutta. Selvitystyön tuloksena julkaistu raportti on erinomainen lähtökohta sekä koko järjestelmän että yksittäisten museoiden toiminnan edelleen kehittämiseksi.

Selvitys sisältää monipuolisen analyysin Valtakunnallisten erikoismuseoiden keskeisimmistä tunnusluvuista, joiden pohjalta Kalle Kallio on tehnyt kaikkineen 33 toimenpide-ehdotusta. Selvityksen rakenne on onnistunut. Analyysit antavat jokaiselle mahdollisuuden arvioida toimenpide-ehdotusten toteuttamisen mahdollisuutta ja tarpeellisuutta.

Selvitysmies Kalle Kallion tekemiä analyyseja ja toimenpide-ehdotuksia kommentoi selvitystehtävän kaikissa vaiheissa työryhmä, jossa myös Suomen museoliitolla oli edustaja. Tämä oli hyvä tapa organisoida selvitystyö, joka edellytti asioiden hahmottamista ja arvioimista monelta eri kannalta. Se myös lisäsi selvitystyön avoimuutta, vaikkakaan työn luonne ei mahdollistanut julkista keskustelua ennen selvityksen valmistumista.

Valtakunnallinen erikoismuseojärjestelmä on osoittautunut hyväksi tavaksi organisoida monialaisen erikoismuseokentän yhteistyötä. Lisäksi valtakunnallisen erikoismuseon asema on lähes poikkeuksetta mahdollistanut nimetyn museon keskimääräistä myönteisemmän kehityksen.

Valtakunnalliset erikoismuseot ovat menestyneet erinomaisesti myös verrattaessa niiden tunnuslukuja muihin museoryhmiin. Näin ollen valtakunnallisen erikoismuseojärjestelmän tarpeellisuutta ei ole syytä kyseenalaistaa. Keskeisimmät kehityskohteet liittyvät, kuten selvitysmies Kallio ottaa esiin, valtakunnallisten erikoismuseoiden kriteeristön ja tehtävien täsmentämiseen sekä miten valtakunnallista toimintaa museoissa toteutetaan ja mitataan.

Selvityksen toimenpide-ehdotuksista noin 2/3 kohdistuu koko järjestelmän kehittämiseen ja loput joko yksittäisen museon tai museoryhmän toiminnan uudistamiseen. Suomen museoliitto kannattaa toimenpide-esityksiä, joilla selkiytetään valtakunnallisten erikoismuseoiden asemaa ja tehtäviä sekä luodaan arviointimallit, joilla tehtävien toteuttamista seurataan sekä pitää tämän kaltaisten kehittämishankkeiden välitöntä käynnistämistä perusteltuna.

Selvityksessä esitetyt valtakunnallisten erikoismuseoiden kriteerit ja kriteerien toteutumisen mittarit ovat tässä kehitystyössä hyvä lähtökohta. Ne selkiyttävät ja myös tuovat hyvällä tavalla esiin velvoitteet ja vastuut, joita mm. talouden näkökulmasta valtakunnallisen erikoismuseon asema tuo mukanaan sekä museoille että niiden taustalla oleville yhteisöille.

Yksittäisiä museoita koskevien toimenpide-ehdotusten toteuttamisessa päätösvalta on oltava museoilla itsellään. Jos opetus- ja kulttuuriministeriö päättää käynnistää kehittämishankkeita, jotka kohdistuvat yksittäisiin museoihin, tavoiteltujen uudistusten aikajänne tulee olla erittäin pitkä. Museoilla on oltava mahdollisuus itsenäisesti päättää, haluavatko kehittää toimintaansa selvityksessä esitettyyn ja ministeriön ohjaamaan suuntaan. Jos museot näin päättävät, ministeriön on varauduttava tukemaan museoita erillispanostuksin koko prosessin ajan, joka kaikissa tapauksissa on useita vuosia.

Suomen museoliitto odottaa, että Kalle Kallion selvityksestä tulee käytännön työkalu Valtakunnallisen erikoismuseojärjestelmän edelleen kehittämiseksi sekä museotoimintaa kokonaisuudessaan ohjaaville toimijoille että yksittäisille museoille. Toteutettavat toimenpiteet kuitenkin edellyttävät jokainen erillistä harkintaa, päätöksentekoa ja toteuttamista.

Helsingissä 5.10.2012

Suomen museoliitto ry

Pirjo Ala-Kapee, puheenjohtaja
Kimmo Levä, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 8.10.2012