JÄSENILLE
 

Lausunto museoista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Suomen museoliitto on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon, jossa tarkennetaan museoiden henkilökunnan koulutukseen liittyviä pätevyysvaatimuksia.

Yleistä

Suomen museoliitto on ollut tyytyväinen siihen, että museotoiminnan rahoittamisesta, museoiden tehtävistä sekä museoiden palkkaaman johdon ja henkilöstön pätevyysvaatimuksista säädetään museolailla ja valtioneuvoston asetuksella. Tämä on lisännyt toiminnan ennustettavuutta, parantanut laatua ja mahdollistanut museoiden pitkäjänteisen kehittämisen. Suomen museoliitto on opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa samaa mieltä siitä, että valtioneuvoston asetus (1 192/2005) ei ole kaikilta osiltaan riittävän täsmällinen. Täsmennystä Suomen museoliitonkin näkemyksien mukaan kaipaavat kohdat, joihin asetuksen muutosehdotus pääosin kohdistuu.

2) museonjohtajan ja muun päätoimisen henkilöstön kelpoisuus

Esityksen mukaan museonjohtajalta edellytetään aikaisempaan tapaan joko korkeakoulu- tai ammatillista korkea-asteen tutkintoa. Lisäksi hänellä tulee olla suoritettuna museologian perusopinnot tai tätä korvaava vähintään kahden vuoden työkokemus museoalan asiantuntijatehtävistä. Suomen museoliitto pitää perusteltuna, että nykyisessä asetuksessa oleva muotoilu "perusopintoja" korvautuu täsmällisellä "perusopinnot" -termillä. Lisäksi on perusteltua että museologian perusopintojen kautta saatu pätevyys on korvattavissa alan työkokemuksella.

Uusi tarkennettu asetus nostaa kynnystä museoalan ulkopuolisten johtajien palkkaamiseen. Useimmiten johtajaksi voidaan valita museoalan ulkopuolelta vain henkilö, joka on jossain vaiheessa opintojaan suorittanut museologian perusteet. Tätä kynnystä asetusluonnoksessa on pyritty madaltamaan sillä, että "erityisestä syystä" museonjohtajaksi voidaan valita myös henkilö, joka ei täytä koulutus- tai työkokemuskriteereitä. Käytännössä "erityiset syyt" voivat koskea vain museoita, joissa on palkattuna vähintään kolme vakinaista henkilöä.

"Erityiset syyt" on lausunnolla olevan asetusluonnoksen epämääräisin kohta, vaikkakin sen tarkoitus on selvä eli mahdollistaa museoiden tarpeista lähtevä jousto johtajan valinnassa. Epämääräisyyksien poistamien on kuitenkin asetusuudistuksen keskeisin tavoite, eikä niitä pitäisi uudistettuun asetukseen jättää. Asetusluonnoksessa ei riittävän selkeästi määritellä, kuka päättää "erityisten syiden" olemassa olon sekä koska päätös "erityisten syiden" täyttymisestä tehdään. Museoiden kannalta on luonnollisesti ensisijaista, että päätös tehdään ennen museonjohtajan palkkaamista.

Nykyiseen asetukseen on erityistapauksissa sovellettu menettelyä, jossa museoon valitulle johtajalle on annettu määräaika asetuksessa määritellyn koulutuksellisen pätevyyden hankkimiseksi. Käytännössä tämä on ollut aina museologian perusopintojen suorittaminen. Suomen museoliitto on pitänyt tehtyjä joustoja hyvänä toimintamallina vaikkakaan niille ei ole välttämättä ollut juridisia perusteita. Tämän vuoksi Suomen museoliitto esittää muutosta asetuksen museonjohtajan kelpoisuusmääritelmään siten, että valtionosuuteen oikeutetun museon johtaja voi opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymistä erityisistä syistä suorittaa museologian perusopinnot kahden vuoden sisällä valinnastaan, jos muut valtionosuuden ehtona olevat kriteerit valintavaiheessa täyttyvät.

Tämä täydennys poistaisi lausunnolla olevan asetusluonnoksen epämääräisyydet. Lisäksi tämä vähentäisi merkittävästi mahdollisia esteitä ammattijohtajien hakeutumiselle museoalalle ja mahdollistaisi esitettyä enemmän museon itsenäistä harkintaa sopivimmasta henkilöstä tehtävään.

3) Muut valtionosuuden edellytykset

Muihin valtionosuuden edellytyksiin ei esitetä merkittäviä muutoksia. Suomen museoliitto esittää harkittavaksi, että termi "konservointi" korvattaisiin "kokoelmien kunnon ylläpito" termillä. Tämä ei sisällöllisesti muuttaisi asetusta, mutta poistaisi epämääräisyyden siitä, pitääkö museossa olla myös konservaattoritutkinnon suorittanut henkilö.

Asetukseen liittyvä muistio

Asetukseen liittyvässä muistiossa on todettu, että museologian perusopinnot on tällä hetkellä mahdollista suorittaa Jyväskylän, Helsingin ja Turun yliopistoissa sekä Suomen museoliiton järjestämänä verkkokoulutuksena. Suomen museoliitto esittää, että listassa mainittaisiin myös Tampereen yliopisto ja Oulun yliopisto.

Helsingissä 8.5.2013

Pirjo Ala-Kapee, puheenjohtaja

Kimmo Levä, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 13.5.2013