JÄSENILLE
 

Lausunto kansallisen maailmanperintöstrategian päälinjauksista

Suomen museoliitto on antanut lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle liittyen esitykseen maailmanperintöstrategian päälinjauksista. Museoliitto kiittää hyvin valmistellusta strategiasta, jossa maailmanperintötyö nähdään merkittävänä voimavarana.

Viite: Lausuntopyyntö, Esitys kansallisen maailmanperintöstrategian päälinjauksiksi 2012-2022, OKM/64/040/2014, 4.3.2015

Maailmanperintöstrategia antaa hyvän lähtökohdan maailmanperintötyön kansalliseen ja kansainväliseen kehittämiseen

Asiantuntijavalmistelija Maire Mattinen on tehnyt asiantuntijaryhmän kanssa perusteellista työtä arvioidessaan maailmanperintökohteiden ylläpitoon ja kehittämiseen liittyviä tarpeita vuoteen 2022 ulottuvalla aikajaksolla. Valmistunut strategiatyö osuu myös ajallisesti hyvään kohtaan. Maailmanperintökohteisiin liittyvät mahdollisuudet ja uhat ovat tällä hetkellä hyvin näkyvissä ja näihin liittyviä toimenpiteitä tarvitaan tulevina vuosina.

Euroopassa ja Suomessa merkittävimmät uhat maailmanperintökohteiden säilymisessä liittyvät julkisen talouden ongelmiin ja niistä seuraaviin paineisiin leikata kohteiden ylläpitorahoitusta. Kuten strategiassa tuodaan esiin, myös maailmanperintökohteisiin liittyvät mahdollisuudet ponnistavat taloudellisen toimintaympäristön muutoksesta. Matkailu ja erityisesti kulttuurimatkailu on kasvava ilmiö ja maailmanperintökohteet ovat kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä matkailutulojen generoijia. Tutkimukset osoittavat kiistatta, että maailmanperintökohteiden ylläpito on taloudellisesti järkevää, vaikkakaan se ei ole eikä voi olla keskeisin peruste niiden nimeämiseen tai ylläpitoon.

Talouteen liittyvien uhkien välttämiseksi verkostoyhteistyö on tärkeää. Maailmanperintökohteiden verkostokumppaneista museoiden rooli asiantuntijana ja yhteistyökumppanina on keskeinen. Museot toimivat sekä kulttuuriperintö- että matkailukentällä, ja niillä on kiinteä vuorovaikutussuhde alueellisiin ja paikallisiin yhteisöihin. On hyvä, että tämä näkökulma nostetaan esiin myös strategian päälinjauksissa.

Heikentyvän julkisen talouden lisäksi maailmanperintökohteisiin liittyy erityisesti kansainvälisesti muitakin uhkia. Sota-alueilla maailmaperintökohteet eivät välttämättä nauti erityistä sotatoimisuojaa. Tilanne on jopa päinvastoin. Kulttuuriperintöä halutaan järjestelmällisesti ja tarkoituksellisesti tuhota. Lisäksi merkittävä tunnistettu megatrendi on, että ilmaston muuttuminen on nopeuttamassa maailmanperintökohteiden rapistumista. Tämän vuoksi on ehdottoman tärkeää, että Suomi on aktiivinen toimija maailmanperintökohteisiin liittyvässä kansainvälisessä yhteistyössä ja keskustelussa.

Julkaistun strategian keskeiseksi tavoitteeksi on onnistuneesti nostettu näkökulma, jossa maailmanperintökohteet nähdään ennen muuta voimavarana. Tämän toteuttamiseksi annetaan sekä arvopohjaiset eväät että käytännön toimenpide-ehdotukset. Näiden pohjalta strategiatyön viimeisin, mutta usein myös vaikein vaihe eli strategian jalkauttaminen on helppo ja hyvä aloittaa.

Suomen museoliitto pitää laadittua strategiatyötä onnistuneena ja toivoo maailmanperintökohteiden ylläpidosta ja Suomen maailmanperintökohdepolitiikasta vastaavia tahoja huomioimaan tämän strategian linjaukset omissa lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmissa ja muissa ohjelmissa.

Helsingissä 25.3.2015

Suomen museoliitto ry

Pekka Ravi, puheenjohtaja
Kimmo Levä, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 26.3.2015