JÄSENILLE
 

Rahapelien tuotto museotoiminnan rahoittamisessa turvattava

Suomen museoliitto on antanut sisäministeriölle lausunnon rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistämistä koskevasta hankkeesta. Suomen museoliiton näkemyksien mukaan lausunnolla olevassa hallituksen esityksessä oleva päätös siitä, että tulevan rahapeliyhtiön tuottojen jakaminen säilyy edunsaajien substanssiministeriön työnä, on erittäin hyvä.

Viite: Lausuntopyyntö, SM167194, SMDno-2015-1557, Rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistämistä koskeva hanke


Suomen monopoliin perustuvan rahapelijärjestelmän tuottama rahoitus on erittäin tärkeä museoille ja muille kulttuuritoimijoille. Merkitys on viime vuosina kasvanut huomattavasti valtion verotuloihin perustuvan rahoituksen vähentyessä. Tämän vuoksi Suomen museoliitto pitää tärkeänä, että rahapelijärjestelmää kehitetään siten, että monopoliaseman perusteita vahvistetaan edelleen samalla, kun peliyhtiöille luodaan toimivat rakenteet menestyä kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa. Nyt lausunnolla oleva hallituksen esitys tukee Suomen museoliiton näkemyksien mukaan näitä molempia tavoitteita.

Rahapeliuudistuksen lähtökohta on ollut se, että uudistus ei muuta jakosuhdelakia, jossa määritellään, miten rahapeliyhtiöiden tuotto edunsaajille jaetaan. Tästä päätöksestä on pidettävä kiinni, toteutuu hallituksen esityksessä määritelty rahapeliyhtiöiden integraatio miten tahansa. Jakosuhdelaki on todettu museoalalla ja laajemminkin Veikkauksen edunsaajien piirissä toimivaksi ja mahdollistanut edunsaajien tuottamien palvelujen pitkäjänteisyyden. Jakosuhdelaki on lisännyt myös edunsaajien välistä yhteistyötä sekä rahoituksen käytön että rahapelitoiminnan kehittämiseksi ja pelihaittojen vähentämiseksi.

Suomen museoliiton näkemyksien mukaan lausunnolla olevassa hallituksen esityksessä oleva päätös siitä, että tulevan rahapeliyhtiön tuottojen jakaminen säilyy edunsaajien substanssiministeriön työnä, on erittäin hyvä. Avustusten jakamiseen liittyvä työ ja kustannukset olisi Suomen museoliiton näkemyksen mukaan rahoitettava valtion budjetin verovaroilla ja normaalina virkamiestyönä.

Suomen museoliitto on saanut mahdollisuuden osana Veikkauksen edunvälittäjät -verkostoa olla mukana rahapeliuudistuksen ja nyt lausunnolla olevan hallituksen esityksen valmistelussa. Tämä on ollut merkittävä osoitus uudistuksen avoimesta toteuttamisesta. Edellytämme, että edunsaajat voivat jatkaa samassa roolissa uudistuksen seuraavissa vaiheissa. Lisäksi oletamme, että edunsaajat voivat osallistua ja tuoda osaamisensa perustettavan uuden yhtiön toiminnan ylläpitämiseen ja suomalaisen rahapelijärjestelmän edelleen kehittämiseen. Tämän vuoksi Suomen museoliitto pitää tärkeänä, että edunsaajien edustus tulevan yhtiön hallintoneuvostossa yksiselitteisesti turvataan vähintäänkin yhtiön toimintaa säätelevän lainsäädännön perusteluissa.

Lausunnolla oleva hallituksen esitys on kokonaisuudessaan hyvä perusta turvata museotoiminnan ja kulttuurin rahoituksen perusta myös tulevaisuudessa. Uudistuksen jalkauttamisessa on tärkeää, että uudistus sinällään ei vaikuta jaettavan rahoituksen kokonaismäärään. Tämän vuoksi Suomen museoliitto pitää hyvänä, että uusi peliyhtiö ottaa tuoton jakamisen perustaksi nykyisen Veikkauksen mallin, jossa tuotot jaetaan kuluvan vuoden tuloksesta.


Helsingissä 12.4.2016


Suomen museoliitto ry

Janne Vilkuna, puheenjohtaja
Kimmo Levä, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 13.4.2016