JÄSENILLE
 

Lausunto sivistysvaliokunnalle kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä annetun puiteyleissopimuksen hyväksymisestä

Suomen museoliitto on antanut lausunnon hallituksen esityksestä kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä annetun puiteyleissopimuksen hyväksymisestä.

Sivistysvaliokunnalle
SiV@eduskunta.fi

Viite: Sivistysvaliokunnan asiantuntijalausuntopyyntö 11.9.2017/HE 87/2017 vp

HALLITUKSEN ESITYS KULTTUURIPERINNÖN YHTEISKUNNALLISESTA MERKITYKSESTÄ ANNETUN PUITEYLEISSOPIMUKSEN HYVÄKSYMISESTÄ

Vuonna 2005 Farossa allekirjoitettu ja vuonna 2011 kansainvälisesti voimaantullut yleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisen merkityksen huomioimisesta ja kulttuuriperinnön painoarvon lisäämisestä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on ollut aikanaan erittäin merkittävä kannanotto. Sopimuksessa määriteltyjen tavoitteiden tärkeys ja ajankohtaisuus eivät ole vuosien mittaan vähentyneet. Tilanne on päinvastoin.

Faron yleissopimuksen ytimessä olevat tavoitteet kulttuuriperinnön, elämänlaadun, identiteetin ja kestävän kehityksen välisen yhteyden vahvistamisesta sekä ihmisoikeuksien ja demokratian edistämisestä ja kestävän talouden rakentamisesta ovat tällä hetkellä ajankohtaisempia kuin koskaan Farossa allekirjoitetun yleissopimuksen aikana. Kulttuuriperinnön merkitys ihmisten taloudelliselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille sekä jopa yhteiskuntarauhan ylläpitämiselle on 2010-luvulla kasvanut. Yhteisöjen lisääntyvä monikulttuurisuus, kulttuuriperinnön merkitys luovuuden ja elinkeinotoiminnan vahvistamisessa sekä ihmisten aikaisempaa aktiivisempi museopalvelujen käyttö kaikkialla Euroopassa kertovat osaltaan, että yleissopimuksessa mainitut tavoitteet on syytä vahvistaa ja että tavoitteiden toteuttamisessa on syytä olla aikaisempaa aktiivisempi.

Hallituksen esityksen hyväksyminen ei aiheuta välitöntä tarvetta nykyisen lainsäädännön tai hallinnon uudistamiseen. Esityksellä ei ole myöskään välittömiä talousvaikutuksia. Esityksen yleisperusteluista on luettavissa, että yleissopimuksen periaatteiden toteuttamisessa keskeisin voitettava haaste on se, että yhdelläkään yksittäisellä toimijalla ei ole selkeää vetovastuuta periaatteiden toteuttamisessa. Toteuttaminen edellyttää tiivistä ja koordinoitua yhteistyötä ja siihen liittyvien rakenteiden kehittämistä. On myös epärealistista ajatella, että kasvavat tavoitteet ja laajeneva kulttuuriperinnön hyödyntäminen moninaisten yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden toteuttamisessa olisi mahdollista toteuttaa, jos resursointi ei tulevina vuosina ole kasvusuuntainen. Kulttuuriperintö ei pysy ja kehity yhteisenä voimavarana, jos pääoman kartuttamisesta ja hoitamisesta ei pidetä huolta.

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen liittymisen kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehtyyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimukseen sekä antaisi lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen museoliitto kannattaa ehdotusta ja esittää, että eduskunta hyväksyisi lausunnolla olevan hallituksen esityksen ensimmäisessä mahdollisessa tilanteessa ja samalla juhlistaisi itsenäisen Suomen 100-vuotista kulttuuriperintöä hienolla tavalla.

Helsingissä 20.9.2017

Suomen museoliitto ry

Kimmo Levä
pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 21.9.2017