JÄSENILLE
 

Suomen museoliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

EU direktiivi, joka koskee jälleenmyyntikorvauksia, edellyttää tehtäväksi muutamia lainmuutoksia 1995 voimaan tulleeseen tekijänoikeuslakiin. Tarkoitus on yhdenmukaistaa jälleenmyyntikorvauksen piiriin kuuluvat kuvataiteen teosten ryhmät ottamalla mukaan valokuvat, taidekäsityön ja taideteollisuuden uniikkituotteet, jos niitä on pidettävä kuvataiteen teoksina. Lisäksi yhdenmukaistettaisiin korvauksen laskemistapa sekä korvauksen piiriin kuuluvat myyntitapahtumat. Direktiivi edellyttää, että jälleenmyyntikorvaus koskee kaikkia jälleenmyyntejä, joissa on osallisina taidemarkkinoiden ammattilaisia.

Direktiivin sisällön soveltamisalaa koskevassa luvussa (s.7) todetaan hieman ristiriitaisesti, että "Myös museot voivat olla direktiivin mukaisesti taidemarkkinoiden ammattilaisia ja että "Johdantokappaleessa todetaan kuitenkin, ettei oikeutta pitäisi laajentaa tapauksiin, joissa jälleenmyynti tapahtuu yksityishenkilöiltä voittoa tuottamattomille, yleisölle avoinna oleville museoille"

Lakiehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa 26 i §:n kohdalla (s.16) todetaan, ettei Suomessa ole kaupallisia museoita, joille tapahtuvat myynnit näyttäisivät kuuluvan direktiivin soveltamisalaan. "Museot eivät yleensä osallistu taideteosten myyntiin välikäsinä vaan taideteokset päätyvät museon kokoelmiin yleensä pysyvästi". Mikäli museo myisi teoksen edelleen, olisi se vastuussa korvauksen maksamisesta.

Museoliiton ainoa kysymys lausuntoluonnokseen on, että rajaako perusteluosassa oleva museoiden asemaa uudistuksessa kuvaava lauselma riittävällä tavalla museot jälleenmyyntikorvausvelvoitteiden ulkopuolelle, vai olisiko kyseinen asiakohta otettava myös lakitekstin 26 i §:ään.

Suomen museoliitto
Finlands museiförbund

Heikki Talvitie, puheenjohtaja
Anja-Tuulikki Huovinen, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 11.2.2005