JÄSENILLE
 

Suomen museoliiton lausunto valtion talousarvioesityksestä 2007, Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Asia: Suomen museoliiton lausunto HE 122/2006 vp Valtion talousarvioesitys 2007

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Ensi vuoden kulttuuribudjetti ei ole rohkaiseva viesti kunnallisille museoille. Myönteistä on, että henkilötyövuosien yksikköhintoihin on esitetty 2% korotus, mutta uusien henkilötyövuosien myöntämättä jättäminen kasvattaa entisestään museoiden suurta, rahoittamatonta vajetta.

Varsinkin kasvukeskusten ulkopuolisten museoiden taloudellinen tilanne on heikko. Suomen museoliiton tekemän barometrin mukaan puolet suomalaisista museoista uskoo taloudellisen tilanteensa heikkenevän entisestään, puolet sen pysyvän lähes ennallaan. Budjettileikkaukset sekä kiinteiden kustannusten nousu ovat supistaneet käyttömenot olemattomiin. Uusia leikkauksia joudutaan ensi vuonna jälleen tekemään. Kulttuurin merkitys henkiselle ja taloudelliselle hyvinvoinnille, luovuuden perustana ja alueellisena vetovoimana ei konkretisoidu resursointina.

Valtionosuuslain piirissä olevien museoiden henkilötyövuosien rahoitusvaje on kasvanut huomattavaksi. Viime vuonna rahoittamattomia henkilötyövuosia oli 411. Lisäksi VOS:in piiriin pyrkii kymmenen uutta museota, joiden henkilötyövuosien määrä on 31. Yhteensä rahoitusvaje on 442 henkilötyövuotta.

Opetusministeriön suunnitelma kuroa umpeen vaje kymmenen vuoden aikavälillä, 10 % vuosivauhdilla toteutui kolmena edellisenä vuotena (+44/2004, +56/2005, +30/2006). Ensi vuodelle ei talousarvioesityksessä ehdoteta yhtään uutta henkilötyövuotta. Eduskunnan tavoite siirtää nopeutetulla aikataululla kirjastomäärärahoja budjettirahoitteiseksi, ei toteudu, päinvastoin kirjastojen lisäys kohdennetaan veikkausvoittovaroista.

Henkilötyövuosien yksikköhintojen täysi indeksikorotus sen sijaan on positiivinen askel eteenpäin. Henkilötyövuosiin sidottu valtionosuus on kuntien taloustilanteen heikentyessä säästänyt tähän asti irtisanomisilta museoiden muutoinkin vähäistä henkilökuntaa. Valtionosuuslain voimaantulosta lähtien puolitetut indeksikorotukset ovat laskeneet yksikköhinnan niin alhaiseksi, ettei sillä kohta enää olisi ollut merkitystä suurempien kuntien näkökulmasta. Viime vuonna tehty valtionosuusuudistus on museoille merkittävä, koska se tulisi nostamaan henkilötyövuosien yksikköhinnan lähemmäksi todellisia kustannuksia. Ensi vuoden niukka talousarvioesitys herättää kuitenkin epävarmuutta siitä, tullaanko kulttuuribudjettiin jatkossa osoittamaan riittävästi määrärahoja.

Edellä olevan johdosta Suomen museoliitto esittää, että valtion vuoden 2007 talousarvioon lisättäisiin museoille henkilötyövuosia.

Helsingissä 6.10.2006
Suomen museoliitto - Finlands museiförbund ry

Heikki Talvitie, puheenjohtaja
Anja-Tuulikki Huovinen, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 6.10.2006