JÄSENILLE
 

Museoliiton lausunto yliopistolain uudistuksesta

Suomen museoliitto muistuttaa uuden yliopistolainsäädännön luonnokseen liittyen, että myös muiden yliopistollisten museoiden kuin Luonnontieteellisen keskusmuseon rahoitus on turvattava.

Luonnos uudeksi yliopistolainsäädännöksi pitää sisällään maininnan yliopistojen hoitamista erityistehtävistä (luku 3.3.7) ja niihin osoitettavasta rahoituksesta, kuten harjoittelukoulut, Kansallisarkisto ja Luonnontieteellinen keskusmuseo  (71 §).

Suomen museoliitto haluaa tässä yhteydessä kiinnittää huomiota siihen, että meillä on muitakin yliopistollisia museoita, kuten Jyväskylän yliopiston museo, jolla on keskeinen rooli myös museologian opetuksessa, Oulun yliopiston eläin-, geologian-  ja kasvimuseot ja Turun yliopiston eläin-, kasvi- ja geologianmuseo sekä Åbo Akademin ja Joensuun yliopistojen luonnontieteelliset kokoelmat. Myös näiden museoiden rahoitus tulisi yliopistolainsäädäntöä uudistettaessa turvata. Museot eivät tuota tutkintoja, mutta niiden kokoelmien merkitys on ensiarvoisen tärkeä tutkimukselle sekä yliopisto- ja sivistyshistoriallemme. Esimerkkinä voi mainita mm. Turun yliopiston palossa aikanaan menetettyjen ja toisaalta säilyneiden kokoelmien merkityksen.

Luonnontieteellisen keskusmuseon asemaa selvittäneen opetusministeriön työryhmän muistiossa (2007:20) todetaan, että "yhdessä muiden luonnontieteellisten museoiden kanssa keskusmuseo muodostaa Suomen luonnontieteellisen kansalliskokoelman". Luonnontieteellisellä keskusmuseolla ei kuitenkaan ole vastaavanlaista lakisääteistä asemaa kuten esimerkiksi Suomen kansallismuseolla ja Valtion taidemuseolla kansalliskokoelmien haltijana ja museoalansa kehittäjänä.

Kansalliskirjaston tehtävät määritellään Yliopistolaissa (29.6.2006/586). Sen mukaan Kansalliskirjaston tehtävänä on mm. kehittää ja tarjota kansallisia palveluja yliopistojen kirjastoille, yleisille kirjastoille, ammattikorkeakoulukirjastoille ja erikoiskirjastoille sekä edistää kirjastoalan kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä. Vastaavalla tavalla olisi nyt yliopistolainsäädäntöä uudistettaessa tarkoituksenmukaista säätää myös Luonnontieteellisen keskusmuseon asemasta ja tehtävistä.


Helsingissä 7.10.2008

Suomen museoliitto -
Finlands museiförbund ry

Heikki Talvitie, puheenjohtaja
Anja-Tuulikki Huovinen, pääsihteeri

 

Suomen museoliitto 8.10.2008