MUSEOIDEN KEHITTÄMINEN
 

Priser i museibranschen

Från och med 2014 utdelar Finlands museiförbund och ICOM Finska nationella kommittén tre årliga priser i museibranschen: Årets museum, Årets museipublikation och Årets kommunikationsgärning inom museibranschen. Dessutom kan prisnämnden efter eget övervägande utdela Årets specialpris.

Kriterierna för priserna

Priset Årets museum delas ut till ett museum som på sitt verksamhetsområde främjat museibranschens synlighet och inflytande i samhället på ett betydande sätt. Museets verksamhet presenterar nya eller annorlunda synvinklar, idéer och tankar i museibranschen.

Priset Årets museipublikation delas ut till en publikation, som genom ett innovativt innehåll och presentationssätt når målgruppen exceptionellt bra. 

Priset Årets kommunikationsgärning inom museibranschen delas ut för en lyckad, positivt synlig kommunikationsgärning. Med priset för årets kommunikationsgärning kan man också belöna en aktör utanför museibranschen.

Årets specialpris delas ut till ett museum, en arbetsgrupp, ett projekt eller en person för en betydande gärning inom museibranschen eller för långsiktigt arbete för att utveckla museibranschen.

Prisnämnden kan införa särskilda betoningar i kriterierna under olika år. Information om dessa betoningar publiceras i ansökningsannonsen.

Priset Årets museum delas ut varje år. Priserna Årets museipublikation och Årets kommunikationsgärning delas ut turvis vartannat år, vilket innebär att förslag till pristagare kan lämnas in för de två gångna åren. Årets specialpris ersätter priset Årets museigärning som ICOM Finska nationella kommittén delat ut tidigare. Priset Årets museipublikation ersätter Finlands museiförbunds nuvarande museipublikationstävling.

Valet av pristagare

En nämnd som har utsetts av ICOM Finska nationella kommittén och Finlands museiförbund utser pristagarna utifrån de förslag som lämnats in. Nämnden består av sju medlemmar, av vilka fyra medlemmar väljs av ICOM Finska nationella kommittén och tre av Finlands museiförbund.

Nämnden består av (den utseende aktören anges i parentes)

  • en företrädare för ICOM Finska nationella kommittén (ICOM)
  • en företrädare för vinnare av årets museum, et år (Finlands museiförbund)
  • två företrädare för museerna (ICOM)
  • en företrädare för statens musei- och kulturförvaltning (Finlands museiförbund)
  • en företrädare för kommunsektorn (Finlands museiförbund)
  • en företrädare för medierna i kulturbranschen, t.ex. en kritiker, journalist, grafiker eller forskare (ICOM)

Nämnden utses för tre år i taget, första gången i slutet av 2013. Nämndens ordförande utses av styrelsen för ICOM Finska nationella kommittén. Finlands museiförbund sörjer för nämndens samordnings- förvaltnings- och sekreterartjänster och andra praktiska tjänster. Förbundet svarar också för de kostnader som prisutdelningen medför tillsammans med eventuella samarbetspartner.

Priserna

Årets museum är ett vandringspris, skulpturen "Esko" av konstnären Pekka Kauhanen, samt ett diplom.

Årets museipublikation eller kommunikationsgärning är ett diplom.

Årets specialpris är ett diplom.

Prisernas synlighet

Årets museum har rätt att använda hederstiteln Årets museum 20XX i sin kommunikation och marknadsföring. Museet får också ha en symbol för priset framme i sina lokaler i ett års tid.

En person, en arbetsgrupp, ett projekt eller ett museum som beviljas priset Museipublikation 20XX eller Kommunikationsgärning 20XX får ett diplom.

En person, en arbetsgrupp, ett projekt eller ett museum som beviljas Specialpris 20XX får ett diplom.

Årets museum och de övriga pristagarna lyfts särskilt fram i Finlands museiförbunds kommunikation under det år som priset beviljas.

Förslag till pris

Förslag till pris får lämnas in av alla. I motiveringarna till förslaget ska betonas museets, museigärningens, kommunikationsprojektets, personens e.d. aktualitet. För museipublikationer finns dessutom särskilda grunder.

Offentliggörandet av priserna och prisutdelningen

De årliga priserna för museibranschen offentliggörs och överräcks till pristagarna på museidagarna som Finlands museiförbund ordnar i maj.

Årlig tidtabell för urvalsprocessen

Oktober: De följande förslagen på pristagare lanseras.

Januari: Förslagen på pristagare ska lämnas senast den 15 januari till Finlands museiförbund.

Januari-februari: Nämnden sammanträder och väljer pristagarna utifrån de inlämnade förslagen.

Februari-april: Nämnden tar kontakt med pristagarna. 

Maj: Pristagarna offentliggörs på festgalan vid museidagarna.


Reglerna för utdelning av priserna har godkänts i ICOM Finska nationella kommitténs styrelse 2013 och i Finlands museiförbunds styrelse. Allt marknadsförings- och informationsmaterial och annat elektroniskt eller tryckt material förses med både ICOM Finska nationella kommitténs och Finlands museiförbunds logotyper.

Ytterligare information: Finlands museiförbund, Emilia Merisalo, p 044 430 0715, emilia.merisalo(a)museoliitto.fi, Annegatan 16 B 50, 00120 Helsingfors