MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Strategia

Museoliiton strategia kattaa vuodet 2018–2023. Sen avulla Museoliitto auttaa museoita kohtaamaan muuttuvan toimintaympäristön vaikutukset.

Museoiden toimintaympäristö muuttuu parhaillaan nopeammin kuin vuosikymmeniin. Muutoksen moottorina toimivat erityisesti lakiuudistukset ja museoiden rahoituspohjan muuttuminen. Rahoituksen ja investointien perusteina talous ja työllistäminen korostuvat poikkeuksellisella tavalla.

Talouden lisäksi digitalisoituminen on voimakas muutostekijä, joka vaikuttaa sekä museoiden työtapoihin että museoiden käyttötapoihin. Digitalisoituminen luo myös mahdollisuuksia uusille palveluille.
 
Museoiden käyttö lisääntyy koko ajan. Kävijäkäyttöä lisäävät Museokortti, kulttuurimatkailun kasvu, väestön ikääntymisen mukanaan tuoma kasvava kiinnostus historiaan ja kulttuuriin sekä museoiden aikaisempaa aktiivisempi viestintä ja markkinointi.
 
Tietopalvelukäyttöä lisäävät sisältöjen digitalisoituminen ja aikaisempaa helpompi saatavuus esimerkiksi yhteisten portaalien kautta. Kulttuuriympäristötyö on kansallisten ja kansainvälisten sopimusten takia aikaisempaa enemmän esillä.
 
Muutospaineissa menestyminen edellyttää museoilta jatkuvaa oman toiminnan arviointia, priorisointia, uutta luovaa otetta sekä digitalisoitumisen täysipainoista hyödyntämistä.
 
Vuosina 2018–2023 Suomen museoliiton toiminnassa korostuvat museoiden näkyvyyden lisääminen, edunvalvonnan resurssien vahvistaminen sekä toimintaympäristön muutosten edellyttämän osaamisen vahvistaminen. Museoliiton toiminnassa keskeistä onkin museoiden tukeminen työtapojen ja toiminnan uudistamisessa. Tässä työssä koulutus- ja kehittämispalvelujen rooli korostuu. Tavoitteet saavutetaan vahvistamalla koulutus- ja kehittämispalvelujen sekä uusia teknisiä ratkaisuja tarjoavien Plussa-palvelujen resursointia.

Vuonna 2018 hyväksytty museopoliittinen ohjelma määrittelee suomalaisten museoiden visioksi ”ajankohtaisimmat museot ja innostuneimmat asiakkaat”. Museopoliittista ohjelmaa hyödynnetään Museoliiton edunvalvonnallisten tavoitteiden ajamisessa ja museoiden kehittämiseen liittyvien tavoitteiden määrittelemisessä. Edunvalvonnan vahvistamisessa tärkeää on myös aikaisempaa tiiviimpi yhteistyö muun kulttuurisektorin kanssa. 

Strategiakaudella 2018–2023 erityisiä mahdollisuuksia edunvalvonnallisten ja viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseen avaa vuosi 2023, jolloin Suomen museoliitto täyttää 100 vuotta.

Strategian liitteenä on museoiden toimintaympäristön muutosten arviointi PESTLE-analyysin valossa.

Strategia löytyy kokonaisuudessaan täältä ja toimintaympäristön PESTLE-analyysi täältä. Strategian ja toimintaympäristöanalyysin saa myös PDF-versioina alta. Strategi finns också på svenska.