Skip to content

Museoliitto

1.11.2016

Museopalkintojen 2017 hakuilmoitus

Vuoden 2017 museopalkintojen hakuaika on alkanut.

Suomen museoliitto ja ICOM Suomen komitea jakavat vuosittain kaksi museoalan tunnustuspalkintoa: Vuoden museo -palkinnon ja vuorovuosin jaettavan Vuoden museojulkaisu- ja Vuoden museoviestintäteko -palkinnon. Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa Vuoden erikoispalkinnon. Vuosittain jaettavat palkinnot myönnetään hakemuksen perusteella. Vuoden erikoispalkinnosta palkintolautakunta tekee itsenäisen päätöksen.
 
Vuoden museo -tunnustuspalkinto myönnetään museolle, joka on omalla toiminta-alueellaan edistänyt merkittävällä tavalla museoalan/museotoiminnan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Museon toiminta tuo uusia tai erilaisia näkökulmia, ideoita ja ajatuksia museoalalle.
 
Vuonna 2017 on vuorossa Vuoden viestintäteko -palkinnon jakaminen onnistuneelle, positiivisesti erottuvalle viestintäteolle. Viestintäteko voi olla yksittäinen tapahtuma tai jatkuvaa viestintätoimintaa.
Vuoden viestintäteolla voidaan huomioida myös museoalan ulkopuolinen taho. Julkaisut eivät ole mukana viestintäteko-palkinnon arvioinnissa.
 
Vuoden museo 2017 -tunnustuspalkinto myönnetään museon oman hakemuksen tai jonkin muun tahon tekemän esityksen perusteella. Hakemus tai esitys laaditaan vapaamuotoisesti. Siinä tulee kuvata ja perustella, miten ja miksi museo on kuluneen vuoden aikana onnistunut erityisen hyvin jonkin tai joidenkin palkintokriteerien täyttämisessä.
 
Vuoden museo 2017 -kilpailuun liittyvät hakemukset ja esitykset sekä ehdokkaat Vuoden museoviestintäteoksi pyydetään toimittamaan 31.12.2016 mennessä Suomen museoliittoon osoitteeseen Annankatu 16 B 50, 00120 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen eeva-liisa.taivassalo(a)museoliitto.fi.
 
Museo voi osallistua molempien palkintojen hakemiseen. Hakiessaan palkintoa museon kannattaa varautua osallistumaan Valtakunnallisille museopäiville, jotka järjestetään Raumalla 8.–10.5.2017. Museopalkinnot jaetaan 9.5.
 
Palkintolautakunnan jäseninä ovat Maija Ekosaari (puheenjohtaja), Selma Green, Pirjo Hamari, Teemu Keskisarja, Tuuli Rajavuori, Johanna Selkee ja Pauli Sivonen.
 
Lautakunnan sihteerinä toimii Eeva-Liisa Taivassalo.
 
Lisätietoja: Eeva-Liisa Taivassalo p. 0444 300 703, etunimi.sukunimi(a)museoliitto.fi)
 
Museopalkintojen kriteerit ovat nähtävissä Suomen museoliiton verkkosivuilla www.museoliitto.fi/museopalkinnot.
 

Priserna för museibranschen 2017 kan nu sökas

 
Finlands museiförbund och ICOM Finska nationella kommittén delar årligen ut två priser i museibranschen: Priset Årets museum, och priserna Årets museipublikation och Årets kommunikationsgärning inom museibranschen, som delas ut turvis vartannat år. Dessutom kan prisnämnden efter eget övervägande utdela Årets specialpris. De årliga priserna beviljas på ansökan. Om Årets specialpris fattar prisnämnden självständigt beslut.
 
Priset Årets museum delas ut till ett museum som på sitt verksamhetsområde på ett betydande sätt främjat museibranschens eller museiverksamhetens synlighet och inflytande i samhället. Museets verksamhet presenterar nya eller annorlunda synvinklar, idéer och tankar i museibranschen.
 
År 2017 utdelas priset Årets kommunikationsgärning till en lyckad kommunikationsgärning som fått positiv synlighet. Årets kommunikationsgärning är antingen en enskild evenemang eller kontinuerligt kommunikationsverksamhet. Med priset för årets kommunikationsgärning kan man också belöna en aktör utanför museibranschen. Obs. Publikationer beaktas inte i priset för kommunikationsgärning.
Prisnämndens medlemmar är Maija Ekosaari (ordförande), Selma Green, Pirjo Hamari, Teemu Keskisarja, Tuuli Rajavuori, Johanna Selkee och Pauli Sivonen. Som nämndens sekreterare fungerar Eeva-Liisa Taivassalo.
 
Priset Årets museum 2017 beviljas på museets egen ansökan eller på förslag av någon annan aktör. I ansökningen eller förslaget, som formuleras fritt, bör beskrivas och motiveras på vilket sätt och varför museet lyckats särskilt bra under det senaste året med att uppfylla något eller några av priskriterierna.
 
Vänligen skicka in ansökningar och förslag till tävlingen Årets museum 2017 samt kandidater till Årets kommunikationsgärning senast den 31 december 2016 till Finlands museiförbund på adressen Annegatan 16 B 50, 00120 Helsingfors eller per e-post på adressen eeva liisa.taivassalo(a)museoliitto.fi. Ett museum kan ansöka om båda priserna.
 
Notera, att priserna delas ut på Museidagarna 8.-10.5.2017, som ordnas i Raumo.
 
Ytterligare information: Eeva-Liisa Taivassalo (tfn 0444 300 703, fornamn.efternamn(a)museoliitto.fi)
 
Museiprisernas kriterier finns till påseende på Finlands museiförbunds webbplats www.museoliitto.fi/museopalkinnot.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä