Skip to content

Museoliitto

23.5.2018

Tänään alkavilla Museopäivillä pohditaan museoiden tulevaisuutta

Valtakunnalliset museopäivät alkavat tänään Vaasassa. Yli 250 museoalan ammattilaisen ja vaikuttajan vuotuisten tapahtumapäivien teema on Euroopan ajankohtaisimmat museot 2030? Ohjelmassa on Vuoden museon 2018 palkitseminen, ajankohtaisia puheenvuoroja, keskustelutilaisuuksia sekä Suomen museoliiton 95. vuosikokous.

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2018 alussa julkaisemassa museopoliittisessa ohjelmassa tavoitteeksi on määritelty, että Euroopan ajankohtaisimmat museot ovat Suomessa. Tavoite on kova, mutta ei mahdoton. Jo tänä vuonna suomalaisista museoista Helsingin kaupungin museo ja Tampereen Museokeskus Vapriikki huomioitiin merkittävillä kunniamaininnoilla European Museum Forumin palkintogaalassa EMYAssa. 

– Merkittävää myös on, että suomalaisia museoalan ammattilaisia on kasvava joukko kansainvälisissä luottamustehtävissä ja heitä rekrytoidaan ulkomaisten museoiden johtotehtäviin, miettii Museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä.

Museoiden toimintaympäristö nopeassa muutoksessa 

Suomen museoliitto esittelee Vaasassa pidettävän vuosikokouksensa yhteydessä strategiansa vuosille 2018–2023. Sen mukaan museot ovat kulkemassa kohti visiotaan toimintaympäristössä, joka on muuttumassa poikkeuksellisen nopeasti. 

– Digitalisaatio haastaa museotyön kaikilla tasoilla, samalla kun museotyön toimintakenttä kasvaa. Museot ovat tunnistettuja toimijoita myös muiden kuin kulttuuripoliittisten tavoitteiden toteuttamisessa. Museoliiton tavoitteena on, että tulevina vuosina tämä näkyy julkisen rahoituspohjan laajentumisena, Levä kertoo. 

Julkisen rahoituspohjan laajentumisen lisäksi museokävijöiden määrän kasvu luo mahdollisuuksia palvelutulojen lisäämiseen sekä pääsymaksujen että museokaupan osalta. 

– Kaikkineen museoiden taloudellinen toimintaympäristö on muuttumassa huomattavan myönteiseksi verrattuna aikaisempiin vuosiin. Tämä koskee erityisesti kehittyviä paikkakuntia ja alueita. 

Museoiden ydintehtävä ei saa vaarantua

Museoiden toimintakentän laajentuminen edellyttää museoilta terävyyttä pitää huolta siitä, ettei museoiden itseisarvoinen tehtävä vaarannu. Viiteitä riskin toteutumisesta on viime vuosina ilmennyt. Kehitys on vienyt suuntaan, jossa kulttuurin välinearvo sosiaalisten-, taloudellisten- ja opetuksellisten tavoitteiden toteutumisessa on korostunut. 

– Tämä on monipuolistanut ja vahvistanut hyvällä tavalla museoiden yhteiskunnallista roolia, mutta samalla museoiden ydintehtävään eli kokoelmien tallentamiseen, tutkimiseen ja esilläpitoon tarvittavat resurssit ovat vähentyneet.

Strategiakaudella 2018–2023 toteutuu huomattava määrä museoalaa koskevia lainsäädännöllisiä uudistuksia, jotka muuttavat alan rakenteita. Näistä merkittävin on vuonna 2019 voimaan tuleva uusi valtionosuus- ja museolaki. Museoiden toimintakentän osalta merkittävä muutos on myös vuonna 2020 toteutuva maakuntauudistus. 

Museopäivien ohjelmatiedotteet

– Museopäivien ohjelmassa pohditaan museoiden tavoitteita ja kehittymistä kohti vuotta 2030. 

15.5. julkaistussa tiedotteessa kerrottiin tarkemmin pääpuheenvuorojen pitäjien aiheista. 

– Vuoden museo 2018 -palkinnot jaetaan Museopäivien Museopalkintogaalassa ja niistä tiedotetaan 24.5. kello 22 mennessä. 
– Suomen museoliiton ansiomitalit jaetaan myös gaalassa ja niistä tiedotetaan 24.5. kello 21 mennessä. 

– Suomen museoliiton uusi hallitus valitaan vuosikokouksessa ja siitä tiedotetaan 24.5. kello 16 mennessä. 

Suomen museoliitto, Vaasan kaupunki ja Vaasan kaupungin museot järjestävät Museopäivät Vaasassa 23.–25.5.2018. 

Lisätiedot

Kimmo Levä

Pääsihteeri, Suomen museoliitto

040 166 2816, kimmo.leva(a)museoliitto.fi 

museoliitto.fi

facebook.com/suomen.museoliitto

***

På Museidagarna som börjar idag reflekterar vi över museernas framtid

De riksomfattande museidagarna börjar idag i Vasa. Temat för de årliga evenemangsdagarna för över 250 professionella och påverkare inom museibranschen är Europas mest aktuella museer 2030? På programmet står prisbelönandet av Årets museum 2018, aktuella inlägg, diskussionstillfällen samt Finlands Museiförbunds 95:e årsmöte.

I det museipolitiska programmet som Undervisnings- och kulturministeriet har publicerat i början av 2018 har definierats som mål att Europas mest aktuella museer ska finnas i Finland. Målet är svårt men inte omöjligt att uppnå. Redan det här året uppmärksammades Helsingfors stadsmuseum och Tammerfors Museicentrum Vapriikki med betydande utmärkelser på European Museum Forums prisgala EMYA.

– Betydelsefullt är också att det bland de finländska professionella inom museibranschen finns en växande grupp som innehar internationella förtroendeuppdrag, och de rekryteras till chefsposter i utländska museer, reflekterar Museiförbundets generalsekreterare Kimmo Levä.

Museernas verksamhetsmiljö i snabb omvandling 

Finlands museiförbund presenterar i samband med sitt årsmöte som hålls i Vasa sin strategi för åren 2018–2023. Enligt den håller museerna på att fullfölja sin vision i en verksamhetsmiljö som befinner sig i en exceptionellt snabb omvandling.

– Digitaliseringen utmanar museiarbetet på alla nivåer samtidigt som museiarbetets verksamhetsfält växer. Museerna är kända aktörer också när det gäller förverkligandet av andra syften än kulturpolitiska. Museiförbundets syfte är att detta under de följande åren ska synas i ett utvidgande av den offentliga finansieringsbasen, berättar Levä.

Förutom utvidgandet av den offentliga finansieringsbasen skapar museibesökarnas växande antal möjligheter till att öka serviceintäkterna både i fråga om inträdesavgifternas och museibutikens andel.

– Över lag håller den ekonomiska verksamhetsmiljön för museerna på att förändras på ett märkbart positivt sätt jämfört med tidigare år. Det här berör särskilt orter och områden som håller på att utvecklas.

Museernas kärnuppgift får inte äventyras

Utvidgningen av museernas verksamhetsfält förutsätter av museerna en skärpa när det gäller att sköta om att den uppgift de har i egenskap av egenvärde inte äventyras. Tecken på att den faran kan besannas har synts under de senare åren. Utvecklingen har förts åt ett håll där kulturens instrumentella värde när det gäller att förverkliga sociala, ekonomiska och pedagogiska målsättningar har betonats.

– Det här har på ett bra sätt förstärkt museernas samhälleliga roll och gjort den mer mångfacetterad, men samtidigt har resurserna som behövs för museernas kärnuppgift det vill säga bevarandet av, forskandet i och utställandet av samlingarna minskat.

Under strategiperioden 2018–2023 förverkligas ett anmärkningsvärt antal förnyelser i lagstiftningen som berör museibranschen och som förändrar branschens strukturer. Den mest betydelsefulla av dessa är den nya statsandels- och museilagen som träder i kraft år 2019. En viktig förändring när det gäller museernas verksamhetsfält är också landskapsreformen som träder i kraft år 2020.

Museidagarnas programinfo

– I museidagarnas program reflekterar vi över museernas mål och utveckling fram till år 2030. I det info som publicerades den 15.5 berättades mera utförligt om huvudtalarnas ämnen.

– Priserna för Årets museum 2018 delas ut på Museidagarnas Museiprisgala och om dem informeras den 24.5 före kl 22.

– Finlands Museiförbunds förtjänstmedaljer delas också ut på galan och om dem informeras den 24.5 före klockan 21.

– Finlands museiförbunds nya styrelse väljs på årsmötet och om det informeras den 24.5 före klockan 16.

Evenemanget ordnas av Finlands museiförbund, Vasa stad och Vasa stads museer. 

Tilläggsuppgifter

Kimmo Levä

Generalsekreterare, Suomen museoliitto

040 166 2816, kimmo.leva(a)museoliitto.fi

museoliitto.fi

facebook.com/suomen.museoliitto

Voisit olla myös kiinnostunut näistä