Skip to content

Museoliitto

19.9.2013

Tutkimustietoa kulttuurilaitosten valtionosuuksien kohdentumisesta

Kulttuurilaitosten valtionosuudet kasvoivat vuosina 2008-2010 noin 50 miljoonalla eurolla. Museoiden valtionosuudet kasvoivat reilulla 18 miljoonalla eurolla.

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö – Cupore – on tutkinut Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta valtionosuuksien lisäysten vaikutuksia museoiden, teattereiden ja orkestereiden toimintaan. Tutkimusaineistona käytettiin kulttuurilaitosten toimintakertomuksia ja tietoja täydennettiin laitosten johdolle kohdistetuilla kyselyillä.

Valtionosuuksien kohdentumisessa niille tarkoitettuihin kohteisiin on puutteita kunnallisessa omistuksessa olevien kulttuurilaitosten kohdalla. Heikoimmillaan kulttuurilaitosten budjetit jopa pienenivät, vaikka valtionosuudet kasvoivat huomattavasti. Erityisesti museot nousevat tutkimuksessa esiin sellaisina kohteina, joihin valtionosuudet eivät kohdentuneet täysimääräisinä.

Kaikissa kulttuurilaitoksissa pääosa valtionosuuden kasvusta käytettiin henkilöstökuluihin. Henkilöstöä palkattiin lisää ja myös palkkataso nousi, mutta ei huomattavasti enempää kuin aikajakson yleinen palkkakehitys. Prosentuaalisesti eniten kasvoi laitosten sisäisiin vuokriin käytetty rahoitusosuus.

Valtionosuuden nousun vaikutukset osoittautuivat luonnollisesti myönteisiksi. Kulttuurilaitokset pystyivät tasapainottamaan talouttaan, mahdollistivat toiminnan jatkumisen nopean palkkakehityksen vuosina ja tuotantojen taiteellinen laatu ja sisältöjen esillepano paranivat.

Cuporen tutkimuksen tulokset esiteltiin 18. syyskutta pidetyssä seminaarissa. Tutkimuksen pääkysymyksiin saatuja vastauksia pidettiin selkeinä ja hyvin perusteltuina.

Museoiden osalta tilaisuudessa esitettiin voimakasta kritiikkiä sitä kohtaan, että valtionosuuden kasvun vaikutuksia arvioitiin suhteessa tuottavuuteen.

Valittua tuottavuusmittaria (jolla arvioitiin valtionosuuden kasvun vaikutuksia kävijä- ja näyttelymäärien kasvuun) pidettiin erittäin epäonnistuneena – etenkin, kun museonjohtajien vastauksista on pääteltävissä, että pääosa valtionosuuden kasvusta suunnattiin tarkoituksella museon muiden perustehtävien, kuten kokoelmatyön vahvistamiseen.

Tutkimus on ladattavissa maksuttomasti Cuporen sivuilta:

Hilppa Sorjonen ja Minna Ruusuvirta 2013. Teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuusuudistus 2008-2010: vaikutus laitosten talouteen ja toimintaan (PDF)

Tilaisuudessa Cuporen edustajat ja seminaariin osallistujat toivoivat tutkimushankkeen jatkumista. Seuraavassa vaiheessa voitaisiin tutkia tarkemmin tuottavuusvaikutuksia ja mahdollisesti myös sitä, miten valtionosuuden kasvun pysähtyminen vaikuttaa kulttuurilaitosten toimintaan.


Lisätietoja:

pääsihteeri Kimmo Levä
etunimi.sukunimi@museoliitto.fi
puh. 040 166 2816

Voisit olla myös kiinnostunut näistä