Skip to content

Museoliitto

21.2.2024

|

VN/30715/2023

Lausunto työryhmämietintöön: Arkeologista kulttuuriperintöä koskevan lainsäädännön uudistaminen

Museoliitto pitää tärkeänä, että pitkään vireillä ollut muinaismuistolain uudistus on edennyt ja työryhmä on tuottanut yksityiskohtaisen arkeologian alaa koskevaa sääntelyä tarkastelevan mietinnön.

Suomen museoliitto kiittää mahdollisuudesta lausua arkeologista kulttuuriperintöä koskevan lainsäädännön uudistamista koskevasta työryhmämietinnöstä. Museoliitto pitää tärkeänä, että pitkään vireillä ollut muinaismuistolain uudistus on edennyt ja työryhmä on tuottanut yksityiskohtaisen arkeologian alaa koskevaa sääntelyä tarkastelevan mietinnön.

Lakiehdotus tuo esiin arkeologisen kulttuuriperinnön merkityksen yhteisenä voimavarana ja mahdollistaa arkeologisen kulttuuriperinnön säilymistä monimuotoisena. Museoliitto tukee lakiehdotuksen tavoitteita koskien saamelaista arkeologista kulttuuriperintöä.

Arkeologisen kulttuuriperinnön käsitteen määritelmä sisältyy lakiehdotukseen. Museoliitto pitää hyvänä, että määritelmään on sisällytetty myös arkeologisista jäännöksistä tai löydöistä hankittu tai tuotettu tieto, joka myös tulee päivittymään kehittyvien tutkimusmenetelmien myötä.

Lakiehdotuksessa tarkennettaisiin lakiin perustuva arkeologisten jäännösten rauhoitus tarkoilla aikarajoilla, mikä todennäköisesti selkeyttäisi arkeologisen jäännöksen määrittelyä, mutta ei välttämättä takaisi riittävää harkintaa esimerkiksi uusien arkeologisten jäännösten löytymisen myötä. Tarkkojen ja erilaisten aikarajojen sisällyttäminen lakiin on ongelmallinen: Monet muinaismuistolain nojalla rauhoitetut kohteet putoaisivat pois lain suojelun piiristä. Lisäksi tarkat aikarajat asettaisivat tutkimukselle ja tiedolle sellaisia vaateita, joita on käytännössä mahdotonta toteuttaa. Museoliitto ehdottaa, että aikarajat tulisi asettaa väljemmin. Lisäksi lakimuutokseen liittyvän siirtymäajan tulisi olla riittävän pitkä, jotta suomalaiselle museolaitokselle mahdollistuu kohteiden uudelleen arviointi uuden lain edellyttävällä tavalla.

Museoliitto pitää hyvänä, että työryhmämietinnössä ehdotetun uuden lain yhdeksi tavoitteeksi on otettu Museoviraston ja alueellisten vastuumuseoiden työnjaon selkiyttäminen sekä toimivallan määrittely arkeologisen kulttuuriperinnön säilyttämisessä. Museoliitto pitää merkittävänä, että alueellisten vastuumuseoiden tehtävät ja rooli arkeologisen kulttuuriperinnön suojelussa kirjataan lakiin.

Lakiehdotuksen mukainen näkemys Museovirastosta lupaviranomaisena ja alueellisista vastuumuseoista asiantuntijoina vaikuttaa Museoliiton mielestä toimivalta. Lakiehdotukseen sisältyy kuitenkin uusia alueellisille vastuumuseoille esitettäviä tehtäviä mm. tiedonhallintaan, lausuntoihin ja maanomistajille tehtäviin ilmoituksiin. Tiedonhallintaan liittyy lakiehdotukseen sisältyvä arkeologisten jäännösten tietovaranto, jota ylläpitäisi ja kehittäisi Museovirasto. Tietojärjestelmä sisältäisi arkeologisen tietovarannon mutta myös maanomistajille tehtävien ilmoitusten järjestelmän luomisen. Museoliitto pitää tietojärjestelmien kehittämistä ja luomista perusteltuna, jotta tiedonhallinta on toimivaa ja saavutettavaa.

Työryhmämietinnössä esitetään 3 htv:n lisäystä alueellisille vastuumuseoille valtakunnallisesti. Museoliitto pitää esitettyä lisäresurssia alimitoitettuna suhteessa laajeneviin tehtäviin. Museoliitto ehdottaa, että alueellisten vastuumuseoiden rahoituksen ja kasvavien vastuiden yhteensovittamista tarkastellaan vielä uudelleen osana lain täytäntöönpanoa. Lisäksi uudet tehtävät edellyttävät uudenlaista osaamista, josta alueellisten vastuumuseoiden on huolehdittava.