Skip to content

Museoliitto

25.4.2022

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2023-2026

Suomen museoliitto ry:n kirjallinen asiantuntijalausunto valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2023—2026

Suomen museoliitto kiittää mahdollisuudesta lausua, ja toteaa seuraavaa:

Suomen museoliitto pitää hyvänä, että rahapelituottoja koskevaan asiaan on löydetty ratkaisu, joka turvaa näillä varoilla aiemmin rahoitetun toiminnan jatkuvuuden. Näistä määrärahoista on kohdennettu rahoitusta mm. kulttuuriperintöalalle tärkeisiin kulttuuritilojen peruskorjaushankkeisin sekä museoiden innovaatiotoiminnan tukemiseen.

Museoalan toiminnan ja kehityksen kannalta keskeistä on, että julkisen talouden suunnitelmassa ja vuosittaisissa talousarvioissa turvataan museoiden valtionosuuksien rahoitus ja sen kehitys. Valtion tuki museoille muodostaa noin 40 prosenttia ammatillisesti hoidettujen museoiden rahoituspohjasta ja yhdessä kuntien rahoitusosuuden kanssa ne muodostavat museoiden rahoituksen selkärangan, jota muu rahoitus, mukaan lukien pääsylipputulot, täydentävät.

Tärkeä on myös huolehtia siitä, ettei koronapandemiasta aiheudu museoiden rahoitustason putoamista. Museotoiminta perustuu jatkuvuuteen, jonka takaa ennakoitavissa oleva rahoitus. Laadukkaalla museotoiminnalla edistetään demokratiaa, kehitetään yhteyksiä ihmisten välille sekä luodaan paikallista identiteettiä.

Helsingissä 25.4.2022

Petra Havu
toimitusjohtaja
Suomen museoliitto

Suomen museoliitto 28.4.2022