Skip to content

Museoliitto

5.10.2022

|

HE 158/2022

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

HE 158/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta.

Suomen museoliiton lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Suomen museoliitto kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta.

Pidämme periaatteessa hyvänä sitä, että hallituksen esitys pyrkii kumoamaan koronaviruspandemian aiheuttamat kielteiset vaikutukset kulttuurin ja taiteen aloilla. Museoiden kannalta esitys on kuitenkin haitallinen, sillä se leikkaa rahoituksen tosiasiallista tasoa.

Museoliiton näkemys on, että museoiden valtionosuudet vuosille 2023 ja 2024 tulee laskea voimassa olevien säännösten mukaan vuoden 2020 ja 2021 toteutuneiden kustannusten perusteelta. Asialle ei käsityksemme mukaan ole teknistä estettä, sillä museoiden valtionosuudet lasketaan erillään esittävän taiteen valtionosuuksista.

Esittävän taiteen sektorille nykyinen esitys on myönteinen ja siltä osin kannatamme esitystä. Museoliitto haluaa kuitenkin painottaa, että kaikkia kulttuuriin ja taiteen aloja ei tulisi käsitellä samalla tavalla, sillä koronapandemian vaikutukset ovat olleet erilaisia eri aloilla. Jos esitys toteutuu nykyisen ehdotuksen mukaan, museoiden rahoitus pienenee entisestään.

Esityksessä todetaan, että vuosien 2019 ja 2020 välillä museoiden käyttömenot kasvoivat noin 2 miljoonaa euroa. Sama kehitys jatkuu: museotoiminnan kulut ovat edelleen kovassa kasvussa inflaation takia. Talvikausi 2022-2023 tulee olemaan museoille erittäin haastava, sillä kokoelmasäilytystilojen olosuhteiden, kuten lämmön ja kosteuden, tulee pysyä vakaina, jotta kulttuuriperinnön tallentaminen voidaan taata. Lisäksi monet museot toimivat vanhoissa, historiallisissa rakennuksissa, joiden energiaremontit eivät ole nopeita tai välttämättä edes toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. Siksi suurella osalla museoista ei ole mahdollisuutta säästää merkittävästi energiankulutuksessa ilman että kulttuuriperinnön turvaaminen vaarantuu. Osassa museoita sähkön hinnannousu on näkynyt jo tähän mennessä merkittävinä kustannuspiikkeinä.

Suomen museoliiton näkemys on, että hallituksen esitystä tulee muokata siten, että laskenta museoiden osalta suoritetaan kuten se ilman nyt annettua hallituksen esitystä toteutettaisiin: vuosien 2020 ja 2021 toteutuneiden kustannusten mukaan. Hallituksen esitystä tulee muokata siten, että 35 § esitetty poikkeus varainhoitovuosien 2023 ja 2024 yksikköhintojen laskemisesta vuoden 2019 toteutuneiden kustannusten perusteelta rajataan koskemaan esittävää taidetta.

Helsingissä 5.10.2022

Petra Havu
toimitusjohtaja
Suomen museoliitto

Suomen museoliitto 5.10.2022