Skip to content

Museoliitto

7.12.2021

|

VN/279/2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Huomioita alueidenkäytön kokonaisuudesta (erityisesti luvut 1-16, 37-40)

Suomen museoliitto lausuu luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi seuraavasti.

Lakiesityksessä käytettyjen termien määrittelyyn ja johdonmukaiseen käyttöön on kiinnitettävä huomiota. Luonnoksessa 3 § kulttuuriperintö-termin määrittely on sinänsä riittävä, mutta sen käyttö myöhemmin on epäjohdonmukaista. Kulttuuriympäristö-termin tarkempi määrittely olisi myös tarpeellista, mikäli sitä käytetään lakitekstissä viittaamaan suojeluarvoihin.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valvontatehtäviin on lisättävä maakunnallisen tason valvonta, jota ei ole otettu huomioon 10 pykälässä. ELYn tehtäviin sekä maakuntakaavamerkintöihin on sisällyttävä maakunnallisesti merkittävä kulttuuriperintö.

Maakunnan liiton tehtäviin on lisättävä kulttuuriperinnön tilan seuranta, jota ei ole otettu huomioon pykälässä 14.

Maakuntakaava pitäisi säilyttää kokonaisuudessaan oikeusvaikutteisena eikä jakaa sitä erikseen oikeusvaikutteiseksi ja laadullisiksi vaatimuksiksi. Mikäli näin kuitenkin halutaan toimia, pitää kulttuuriperintö siirtää oikeusvaikutteiseksi pykälään 18.

Yleiskaavan liittyvissä pykälissä pitäisi käyttää termiä kulttuuriperintö, esimerkiksi 29 § yleiskaavan laadullisiin vaatimusten kohdassa maiseman ja rakennetun ympäristön tilalla. 30 § mainitaan suojelumääräyksen mahdollinen määräaikaisuus, joka jää epäselväksi suhteessa kulttuuriperintöön. 31 §: n maininta yleiskaavan vanhentuneisuudesta on epäselvä ja edellyttäisi määrittelyä laissa. Myös 40 §:ssä on vastaavasti mainittu määräaikainen suojelumääräys.

Asemakaavaan liittyvässä sääntelyssä 39 § ja 40 § pitäisi johdonmukaisesti käyttää kulttuuriperintö-termiä.

Pykälään 54 (Ranta-alueita koskevan yleis- ja asemakaavan laadulliset vaatimukset) pitää lisätä maininta kulttuuriperinnöstä. Maininta maisema-arvoista ei ole riittävä.

Huomioita rakentamisen kokonaisuudesta (erityisesti luvut 1, 25-36, 37-40)

206 § Rakennuksen vähähiilisyys: Pykälässä olisi otettava huomioon kokonaisvaikutukset hiilijalanjälkeen niissä tapauksissa, joissa uudisrakennuksen tieltä halutaan purkaa olemassa oleva rakennus.

227 § Lausunto purkamis- ja maisematyöluvasta sekä sijoittamisluvasta

Museoviranomaisen lausunnon pyytämistä pitää edellyttää siten, että myös maakunnalliset ja paikalliset arvot otetaan huomioon. Näihin kuuluvat myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset kaava-alueiden ulkopuolella.

Tokila Leena
toimitusjohtaja
Suomen museoliitto ry

Suomen museoliitto 8.12.2021