Skip to content

Museoliitto

30.1.2018

Lausunto oikeusministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi yleiseksi lainsäädännöksi

Suomen museoliitto on antanut oikeusministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi yleiseksi lainsäädännöksi.

Viite: Oikeusministeriön luonnos 18.1.2018: Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi yleiseksi lainsäädännöksi

Tietosuojalaissa museoiden erivapaudet on määriteltävä selkeästi

Museoiden kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu ja tunnustettu yhteiskunnallinen tehtävä on aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön tallentaminen, tutkiminen ja esittäminen. Tämän tehtävän mukaisesti museot keräävät kokoelmia, jotka sisältävät esineitä, taideteoksia, valokuvia, kirjoja ja kirjallisia arkistomateriaaleja sekä näihin liittyviä dokumentaatiotietoja.

Kokoelmien yleishyödyllisyys ja siihen sisältyvä julkisuus ovat museotyön keskeisimpiä arvoja. Tässä tehtävässä ei lähtökohtana ole jaotella ihmisiä enemmistöiksi ja vähemmistöiksi, vaan kokoelmiin kerätään materiaaleja tapahtumista ja ihmisistä, jotka haluavat tulla muistetuiksi tai joita halutaan muistaa.

Suomen museoliitto on yhdessä muiden muistiorganisaatioiden kanssa useaan otteeseen tuonut esiin huolensa siitä, ettei tietosuojalakia laadittaessa ole huomioitu museoiden ja muiden muistiorganisaatioiden huolta vakiintuneiden tehtäviensä vaarantumisesta. 18.1.2018 päivätty luonnos hallituksen esitykseksi EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi yleiseksi lainsäädännöksi ei muuta tätä kuvaa.

Jos esitys toteutuu nykyisessä muodossaan tietosuojalakina, muistiorganisaatioiden nykyiset tehtävät vaarantuvat. Museovirasto on tuonut oikeusministeriölle toimittamassaan lausunnossa yksityiskohtaisesti esiin ammattimaiselle museotoiminnalle näkyvissä olevat ja reagointia edellyttävät uhat (pvm. 25.1.2018).

Erityisen ongelmallisina näyttäytyvät vähemmistöjen historiaan ja kulttuuriperintöön liittyvät tehtävät sekä museotyön vakioksi KDK-hankkeen ja Finna-palvelun myötä vakiintuneiden digitaalisten työmenetelmien ja tiedon välittämisen jatkuminen. Tähän ongelmaan ovat muistiorganisaatiot ja opetus- ja kulttuuriministeriö kiinnittäneet esityksen valmistelijoiden huomiota useasti valmisteluprosessin aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö on omassa lausunnossaan esittänyt ongelmaan myös ratkaisun, jossa tietosuojalain 33 § sisältäisi säädökset kulttuuriperintöaineistojen saattamisesta käytettäviksi. Ministeriö on uudistanut ehdotuksensa oikeusministeriölle kirjeessään 17.1.2018.

Suomen museoliitto yhtyy omalta osaltaan Museoviraston tiedoksi saattamaan uhkakuvaan museoalan toiminnan vaarantumisesta sekä edellyttää oikeusministeriötä huomioimaan kulttuuriperintöalan sektoriministeriön näkemykset lakiesityksen muuttamiseksi. Tämän lisäksi Suomen museoliitto edellyttää, että voimaan tuleva laki on muotoiluiltaan ja perusteiltaan niin selkeä, että museoiden on mahdollista sitä noudattaa niin kuin lain laatija on tarkoittanut. Nykyinen luonnos sisältää huomattavan määrän tulkintamahdollisuuksia, eivätkä museoiden kokoelmien tallentamiseen, tutkimiseen ja esittämiseen liittyvät poikkeukselliset oikeudet hahmotu. Tuloksena on jo nyt ollut ylitulkintaa, jossa museoiden omistajaorganisaatioiden hallintoelimet ovat rajoittaneet museotyötä enemmän kuin nykyinen tai tuleva tietosuojalaki edellyttää. On myös tärkeää, että museot selkeästi rajataan tietosuojalakiluonnokseen sisältyvien sanktioiden ulkopuolelle.

Helsingissä 30.1.2018

Suomen museoliitto ry
Kimmo Levä
pääsihteeri

Suomen museoliitto 30.1.2018