Skip to content

Museoliitto

28.8.2018

|

OKM/37/010/2018

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11B §:n muuttamisesta

Viite: Lausuntopyyntö OKM/37/010/2018, 21.8.2018, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11b §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Museoiden, teattereiden ja orkesterien valtionosuuksiin on kohdistettu vuosina 2012–2017 yhteensä 20,9 miljoonan euron säästöt yksikköhintoja alentamalla. Vuodelle 2019 indeksikorotuksia vastaava säästö on arviolta 1,8 miljoonaa euroa museoiden, teattereiden ja orkestereiden kohdalla.

Rahoituksen leikkaukset heikentävät ja ovat heikentäneet huomattavasti kulttuurilaitosten mahdollisuuksia hoitaa yhteiskunnallista perustehtäviään. Valtionosuusrahoituksella katettavat henkilötyömäärät ovat laitosten kaikista henkilötyövuosista museoilla enää noin 65 %, teattereilla noin 90 % ja orkestereilla noin 87 %.

Sipilän hallituksen aikana toteutunut kehitys on ristiriidassa yhteiskunnallisen tarpeen kanssa. Kulttuuripalveluilla on monissa tutkimuksissa ja selvityksissä osoitettu olevan huomattava merkitys ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnille. Leikkausohjelman jatkamisen sijasta nyt on aika kulttuurin rahoitusohjelmalle, jossa rahoitustaso nostetaan lakisääteiselle ja kustannustason nousua vastaavalle tasolle. Rahoitusohjelma on välttämätön, jotta kulttuurin toimijat pystyisivät täysimääräisesti täyttämään kulttuuripalvelutehtävänsä koko Suomessa.

Rahoitusohjelma on välttämätön myös hallituksen ohjelmassa vuodelle 2019 olevan valtionosuusuudistuksen eteenpäin viemiseksi. On ensisijaisen tärkeää, että uudistuksen toteutuessa museoiden osalta vuonna 2020 ja esittävien taiteiden osalta mahdollisesti hieman myöhemmin kulttuurin rahoitus on kustannuskehitystä vastaavalla tasolla. Museoalan jälkeenjääneisyys kustannustason kehityksestä on tällä hetkellä 8,5 miljoonaa euroa.

Suomen museoliitto esittää lakiesityksen hylkäämistä ja tarvittavan indeksikorjausohjelman käynnistämistä.

Helsingissä 28.8.2028

Kimmo Levä
Pääsihteeri

Suomen museoliitto 28.8.2018