Skip to content

Museoliitto

13.11.2020

|

HE 182/2020 vp

Lausunto rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain muuttamisesta

Asia: Suomen museoliiton asiantuntijalausunto rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain muuttamisesta; Viite: Lausuntopyyntö 22.10.2020; HE 182/2020 vp

Eduskunnan ympäristövaliokunnalle

Kiitos mahdollisuudesta lähettää asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta.

Suomen museoliitto kannattaa esitystä ja toteaa sen tukevan voimassa olevaa lakia paremmin rakennusperinnön suojelua.

On tärkeää, että lakiesitys sisältää rajatun mahdollisuuden suojelupäätöksistä poikkeamiseen. Poikkeamisen ehdot ovat väljästi muotoiltu ja eivät juuri rajoita mahdollisuutta hakea poikkeamislupaa. Tästä seuraa mahdollisesti suuri poikkeuslupahakemusten määrä, joka on huomioitava päätöksiä tekevien viranomaisten resursseissa. Poikkeamislupamenettelyn ei pidä vaarantaa rakennuksia vaan antaa mahdollisuudet löytää sopivat keinot niiden suojeluun.

Suomen museoliitto on tyytyväinen siihen, että valtakunnallisten vastuumuseoiden tehtävät huomioidaan lakiesityksessä ja ne nostetaan esiin mahdollisina lausunnon antajina. Suomen museoliitto on aikaisemmissa lausunnoissa esittänyt valtakunnallisten vastuumuseoiden roolin selkeää huomioimista pykälissä 4 ja 18. Nyt lausunnolla oleva esitys ei siltä osin vastaa Museoliiton näkemyksiä ja esittää edelleen harkittavaksi seuraavia muutoksia:

4 §, Viranomaiset

”Lisäksi alueellinen ja valtakunnallinen vastuumuseo voivat tarvittaessa toimia asiantuntijana yhteistyössä Museoviraston kanssa.”

18§, Tarkastusoikeus

”Tarkastuksen toimittava viranomainen voi kutsua tarkastukseen asiantuntijaksi alueellisen ja valtakunnallisen vastuumuseon.”

Helsingissä 13.11.2020

Hallitus
Suomen museoliitto ry

Suomen museoliitto 16.11.2020