Skip to content

Museoliitto

23.11.2020

Lausunto selvityshenkilön ehdotuksesta perustaa eettinen toimielin taiteen ja kulttuurin toimialalle

Aihe: Lausunto selvityshenkilön ehdotuksesta perustaa eettinen toimielin taiteen ja kulttuurin toimialalle

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Suomen museoliitto kiittää mahdollisuudesta lausua selvityshenkilön ehdotuksesta liittyen Suomeen mahdollisesti perustettavasta eettisestä toimielimestä taiteen ja kulttuurin aloille. Lausuntomme pohjautuu lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin.

Pidättekö perusteltuna selvityshenkilön esittämää näkemystä, että taiteen ja kulttuurin alalle tulee perustaa eettisiä kysymyksiä käsittelevä toimielin?

Taiteen ja kulttuurin alalla toimijoilta on edellytettävä muun muassa tasa-arvoon, tasapuolisuuteen ja moninaisuuteen liittyvien näkökohtien huomioimista ja käytännön toteuttamista. Suomen museoliitto pitää tärkeänä, että näihin ja muihin taiteen ja kulttuurin eettisiin kysymyksiin kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomioita.

Paljon voidaan tehdä käyttämällä kaikki ne mahdollisuudet, joita alalla jo on, mutta myös uusien ratkaisujen ja toimintamallien etsiminen on perusteltua. Tämän vuoksi on hyvä, että erillisen toimielimen perustamisen mahdollisuus on nostettu esiin. Erillinen toimielin on monella toimialalla todettu tärkeäksi ja toimivaksi ratkaisuksi, kuten selvityksessä esitellyistä esimerkeistä käy ilmi.

Taide- ja kulttuurialalla eettiset kysymykset ovat toimialan monitahoisuuden sekä kentän hajanaisuuden vuoksi vaikeasti hahmottuva kokonaisuus, kuten selvityksenkin perusteella on todettavissa. Tämän vuoksi eettisten kysymysten hajautettu ratkaiseminen ala- tai sektorikohtaisesti voi olla keskitettyä toimielintä parempi.

Jos toimielin perustetaan, toimialan luonne on huomioitava henkilön ja määrärahojen resursoinnissa. Kattaakseen koko taiteen ja kulttuurin sektorin, selvityshenkilön esitys on resurssien osalta liian pieni näkyvään ja vaikuttavaan toimintaan. Tämän vuoksi resurssien lähtökohta täytyy olla heti perustamisvaiheessa esitettyä suurempi tai toimielimen käsittelemiä kysymyksiä on selkeästi rajattava. Kaikissa tapauksissa eettisen toimielimen ja viranomaisten toimivallan raja on määriteltävä esitettyä tarkemmin.

Suomen museoliitto kannattaa eettisen toimielimen perustamista, jos sen toiminta on mahdollista aloittaa ja ylläpitää riittävän vahvasti. Samalla Suomen museoliitto toteaa, että esimerkiksi museolain perusteissa viitataan kansainvälisen museoliiton ICOMin eettisiin ohjeisiin, joiden noudattamiseen valtionosuutta ja museolain piirissä olevat muut museot ovat sitoutuneet. Lisäksi ammatillisesti hoidetut museot ovat pääosin valtion, kuntien ja säätiöiden omistamia, joissa eettisen toiminnan velvoitteet on määritelty ja huomioitu.

Eettisen toimielimen perustaminen ei sinällään toisi siten museoalalle merkittävästi uutta, mutta epäilemättä nostaisi olemassa olevia sääntöjä, ohjeita ja käytäntöjä nykyistä vahvemmin esiin ja keskusteluun.

Miten suhtaudutte ehdotukseen perustaa taiteen ja kulttuurin alojen eettisiä kysymyksiä käsittelevä toimielin Taiteen edistämiskeskuksen yhteyteen?

Suomen museoliitto ei kannata taiteen ja kulttuurin alojen eettisen toimielimen perustamista Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) yhteyteen. Eettisen toimielimen työ pitää pohjautua alan itsesäätelyyn. Tähän valtion virasto soveltuu huonosti. Lisäksi Taiken valmiudet eettisen toiminnan edistämiseen ja valvontaan eivät ole riittävät koko taiteen ja kulttuurin kentän laajuudella, vaikka sen tehtävää lakisääteisesti laajennettaisiin ja nimi muutettaisiin.

Miten arvioitte selvityshenkilön ehdotusta ko. toimielimen toimivallasta ja tehtävistä (erityisesti toimivallan osalta rajat suhteessa muihin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonaloihin sekä toiminnan osalta jako ja painotus ennaltaehkäisevän toiminnan ja jälkikäteisen toiminnan välillä)?

Selvityshenkilö esittää, että toimielin olisi neuvoa-antava ja sen päätökset olisivat suositusluontoisia. Tämä on hyvä lähtökohta. Eettiset kysymykset ja kannanotot on pidettävä selkeästi erillään määräyksiä ja sanktioita sisältävistä laeista ja asetuksista.

On myös tärkeää, että mahdollisesti perustettavan toimielimen työ keskittyy ennalta ehkäisyyn ja yksittäisten eettisten kysymysten jälkikäteinen käsittely olisi vähäisessä roolissa, jopa kokonaan rajattuna pois toimielimen tehtävistä. Eettisten ohjeiden ja periaatteiden rikkomiseen liittyvät kysymykset on luontevinta pitää valtionosuuksien ja muiden rahoitusten myöntäjien vastuulla ja valvonnassa.

Miten arvioitte selvitykseen ehdotuksia toimielimen hallinnosta ja rahoituksesta?

Suomen museoliitto ei kannata toimielimen perustamista Taiken yhteyteen. Toimielimen toiminta pitäisi perustua alan itsesäätelyyn, mikä tarkoittaisi alan yhdessä perustamaa ja ylläpitämää organisaatiota. Kuten selvityksessäkin todetaan, tämä ei kuitenkaan liene toimialan sirpaleisuuden ja kulttuurialan toimijoiden pienuuden vuoksi mahdollista. Näin ollen olisi luontevinta, että toimielin olisi erillinen yksikkö tai toimija osana opetus- ja kulttuuriministeriötä. Molemmissa tapauksissa ministeriön rahoitus toiminnan käynnistämisessä ja ylläpitämisessä on ratkaisevan tärkeä.

Muut mahdolliset huomiot selvityshenkilön ehdotukseen liittyen

Suomen museoliitto pitää tärkeänä, että eettisiä kysymyksiä nostetaan aikaisempaa vahvemmin esiin, vaikka erillinen toimielin ei syystä tai toisesta toteutuisi. Mahdollisuuksia on edetä sekä sektoreittain, mutta myös keskusjärjestötasolla.

Helsingissä 25.11.2020

Hallitus

Suomen museoliitto ry

Suomen museoliitto 23.11.2020