Skip to content

Museoliitto

23.10.2018

|

HE 126/2018 vp

Lausunto sivistysvaliokunnalle museoiden valtionosuusrahoituksen leikkaamisesta

Suomen museoliiton lausunto sivistysvaliokunnalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11b §:n muuttamisesta (HE 126/2018 vp)

SivistysvaliokunnalleViite: pyyntö asiantuntijakuulemiseen 12.10.2018
 


Lakiesitys leikkaa toteutuessaan museoiden valtionosuuden perusteena olevaa yksikköhintaa 17 571 eurolla. Esityksen vaikutuksesta yksikköhinta asettuisi 21 % alemmalle tasolle kuin ilman hallituksen esityksen sisältämää leikkuria. Suomen museoliitto on aikaisemmassa lausunnossa todennut, että rahoituksen leikkaukset heikentävät ja ovat heikentäneet huomattavasti museoiden mahdollisuuksia hoitaa yhteiskunnallista perustehtäväänsä kulttuurin tallentamiseksi, tutkimiseksi ja esittämiseksi. Resurssivajetta näiden tehtävien osalta on pahentanut samaan aikaan toteutunut museoiden yhteiskunnallisten tehtävien laajentuminen erityisesti elinkeinopoliittisiin, sosiaalipoliittisiin ja koulutuspoliittisiin tehtäviin. Tämä kehitys on esitetty kuvassa 1.

Toteutunut yhteiskunnallisten tehtävien laajentuminen on ollut museoille myönteistä. Kääntöpuolena on, että kokoelmien ylläpitoon, rakennetun kulttuuriympäristön suojeluun ja perustutkimukseen on aikaisempaa vähemmän resursseja. Tämä näkyy mm. kokoelmiin käytettävän rahamäärän ja työajan on trendinomaisena laskuna.

Suomen museoliitto yhtyy hallituksen esityksessä olevaan näkemykseen siitä, että säästötoimien edelleen jatkuessa museot joutuvat tekemään lisäsopeutuksia toimintaansa ja kehittämään toiminnan tuottavuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä museotyön vahvistuvaa ohjautumista perustehtävien ulkopuolelle. Säästötoimenpiteillä on vaikutuksia myös alan työllisyyteen. Vuonna 2017 pysähtynyt henkilötyövuosien kasvu tulee saamaan jatkoa.

Kuten Suomen museoliiton aikaisemmassa lausunnossa on todettu, Sipilän hallituksen aikana toteutunut rahoituskehitys on ristiriidassa yhteiskunnallisen tarpeen kanssa. Leikkausohjelman jatkamisen sijasta nyt on aika kulttuurin rahoitusohjelmalle, jossa rahoitustaso nostetaan lakisääteiselle ja kustannustason nousua vastaavalle tasolle. Rahoitusohjelma on välttämätön, jotta kulttuurin toimijat pystyisivät täysimääräisesti täyttämään kulttuuripalvelutehtävänsä koko Suomessa. Rahoitusohjelma on välttämätön myös hallituksen ohjelmassa vuodelle 2019 suunnitellun valtionosuusuudistuksen viemiseksi eteenpäin.

Suomen museoliitto esittää lakiesityksen sisältämän pykälän 35 a hylkäämistä.

Helsingissä 22.10.2018

Kimmo Levä
pääsihteeri

Suomen museoliitto 23.10.2018