Skip to content

Museoliitto

25.9.2008

Kulttuuriministeri Wallinin kirje kunnille valtionosuuksista

Kulttuuriministeri Stefan Wallini on lähettänyt valtionosuuksien kohdentamista koskevan seuraavan sisältöisen 19.9. päivätyn kirjeen kaupunkien ja kuntien johtajille, valtuustojen puheenjohtajille sekä kulttuurilautakuntien puheenjohtajille.

Kulttuurilaitosten valtionosuusuudistus

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain uudistus museoiden, teattereiden ja orkestereiden osalta tuli voimaan vuoden 2008 alusta. Uudistuksen myötä kulttuurilaitosten valtionosuudet kasvavat noin 50 miljoonaa euroa vuosien 2008-2010 aikana. Ministeriö kiinnitti kulttuurilaitosten ylläpitäjille osoitetulla kirjeellä syksyllä 2007 huomiota siihen, että laitoksille osoitettu valtionosuuden lisärahoitus tulisi kohdentaa nimenomaan kulttuurilaitosten käyttöön ja niiden toiminnan kehittämiseen. Samalla ministeriö kertoi asettavansa syksyn aikana työryhmän seuraamaan valtionosuusuudistuksen toteutumista. Seurannasta saatavien tulosten perusteella ministeriö ilmoitti arvioivansa tulevien vuosien valtionosuuksien jakautumisperusteita ja kohdentamista.

Työryhmän väliraportti luovutettiin opetusministeriölle 4.9.2008. Työryhmä on selvittänyt museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusuudistuksen toteutumista uudistuksen ensimmäisenä vuonna 2008 muun muassa laitoksille lähetetyllä kyselyllä. Saatujen vastausten perusteella todettiin, että valtionosuuden lisäykset eivät ole kaikilta osin kohdentuneet tarkoitetulla tavalla kulttuurilaitosten hyväksi. Tämän vuoksi työryhmä ehdottaa jatkotoimenpiteiksi muun muassa seuraavaa:
 
1. Opetusministeriö harkitsee henkilötyövuosien uudelleen kohdentamista niissä kaupungeissa ja kunnissa, joissa valtionosuuksien korotuksia ei kohdennettu osoitettuun tarkoitukseen.
Työryhmä ehdottaa, että valtionosuuden kasvu kohdennetaan uudelleen niiden kuntien osalta, jotka eivät osoittaneet valtionosuuksien korotuksia kulttuurilaitosten toimintaan. Uudelleen kohdentamista voitaisiin tehdä jo vuoden 2009 valtionosuuspäätöksessä, kuitenkin pääosin vuoden 2010 valtionosuuksien jaon yhteydessä. Opetusministeriö seuraa korotusten kohdentumista myös vuoden 2009 osalta.

2. Lisäksi opetusministeriö tarkastelee henkilötyövuosien uudelleenkohdentamista museoiden osalta, ottaen huomioon todellisten ja myönnet-tyjen henkilötyövuosien välisen erotuksen. Tällöin lähtökohtana on se, että valtionosuuden euromääräinen kokonaismäärä ei laske edellisen vuoden tasosta.
Erotus museoiden ilmoittamien todellisten henkilötyövuosimäärien ja laskennallisten henkilötyövuosimäärien osalta on erittäin suuri. Tämä on ongelma erityisesti niillä museoilla, joiden toiminta on kehittynyt valtionosuusjärjestelmän luomisen jälkeen ja uusien valtionosuuden piiriin hyväksyttyjen tai sinne pyrkivien museoiden osalta. Tästä on seurauksena se, että valtion osallistuminen museotoiminnan kustannusten kattamiseen vaihtelee laitoskohtaisesti suuresti. Tavoitteena tulee olla valtinosuuksien kohdentaminen jatkossa tasapuolisemmin ylläpitäjille uudelleenkohdentamalla henkilötyövuosia. Valtionosuuksien kasvu mahdollistaa sen, että uudelleenkohdentaminen pyritään tekemään siten, ettei minkään laitoksen euromääräinen valtionosuus laske edellisen vuoden tasosta.

Väliraportti on julkaistu opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä -sarjassa (2008:21) ja on saatavissa sähköisesti osoitteessa www.minedu.fi (kohta: Julkaisut).

Vuonna 2009 museoiden, orkestereiden ja teattereiden valtionosuudet kasvavat noin 20 %:lla ja euromääräinen valtionosuus näiden laitosten toimintaan noin 16,5 miljoonalla eurolla. Ministeriö haluaa edelleen korostaa kulttuurilaitosten ylläpitäjille sitä, että valtionosuuden lisäys tulisi osoittaa kokonaisuudessaan museoiden, teattereiden ja orkestereiden toimintaan. Tämä tulisi ottaa huomioon parhaillaan kunnissa käsittelyssä olevan talousarviolaadinnan yhteydessä.

Opetusministeriö vahvistaa lokakuussa 2008 valtionosuuden piirissä olevien museoiden, teattereiden ja orkestereiden vuoden 2009 yksikköhinnat ja laitoksille myönnettyjen henkilötyövuosien määrät. Päätöstä tehdessään opetusministeriö tulee ottamaan huomioon työryhmän väliraportin ehdotukset mm.  harkitsemalla henkilötyövuosien uudelleen kohdentamista niissä kaupungeissa ja kunnissa, joissa valtionosuuksien korotuksia ei ole kohdennettu kulttuurilaitoksille.

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Stefan Wallin

Kulttuuriasiainneuvos
Tiina Eerikäinen

På svenska

Kulturminister Wallins brev om statsandelar

Voisit olla myös kiinnostunut näistä