Skip to content

Museoliitto

14.5.2019

Luovuutta ja ilmastoasiaa huomenna alkavilla Museopäivillä Tampereella

350 museoalan ammattilaista ja vaikuttajaa kokoontuu Tampereelle keskiviikosta perjantaihin Valtakunnallisille museopäiville. Museopäivien teema on Ilmasto & muutos – Asiaa muuttuvasta museomaailmasta ilmastonmuutoksen ja työelämän murroksen keskellä.

Museopäivien ohjelmassa on ajankohtaisia puheenvuoroja, keskustelutilaisuuksia, Suomen museoliiton 96. vuosikokous, retkiä ja illanviettoja.Museopäivät huipentuu torstaina 16.5. Museopalkintogaalaan, jossa palkitaan Vuoden museo 2019 ja jaetaan muut museopalkinnot.

Ilmastomuutos puhuttaa koko yhteiskunnassa

Suomen museoliiton viime vuonna tekemässä toimintaympäristöanalyysissä todetaan, että luonnonympäristössä tapahtuvilla muutoksilla on kasvava vaikutus museoiden toimintaan. Museoilta odotetaan sekä toimia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi että varautumista ilmastonmuutoksen aiheuttamiin seurauksiin.

– Tällä hetkellä poliittiset päättäjät ja museot ovat samassa tilanteessa. Muutos on tiedostettu, ja nyt on analysoitava, mitä muuttuva ilmasto museoiden toiminnalle merkitsee ja mitä on tehtävä, jotta tässäkin ympäristössä mahdollisuudet voidaan hyödyntää ja uhat välttää, sanoo Museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä.

Museoliitto haluaa kannustaa museoita hiilijalanjäljen keventämiseen, kiinteistö- ja toimintamenojen vähentämiseen sekä kokoelmiin kohdistuvien vaikutusten ehkäisyyn. 

– Lisäksi rohkaisemme museoita hyödyntämään mahdollisuuksiaan ilmastonmuutokseen liittyvän tiedon tuottamisessa, jakamisessa ja keskustelussa niin näyttelyissä, tutkimuksessa kuin viestinnässäkin.

Muuttuva museomaailma vaatii luovuutta

Toinen Museopäivien kantava teema on työelämän muutoksen vaatima luovuus ja innovatiivisuus. 

– Museoiden tulee olla jatkuvasti valmiina kehittymään ja muuttumaan, jotta ne voivat tarjota yhteiskunnalle sitä, mitä yhteiskunta niiltä haluaa, miettii Museoliiton koulutus- ja kehittämisjohtaja Leena Tokila.

Museopäivien ohjelmassa on sekä työelämään liittyvää tutkimustietoa että runsaasti innovatiivisuuteen ja luovuuteen herätteleviä ohjelmanumeroita muilta kulttuurin aloilta.

– Musiikki, kirjallisuus ja teatteri ovat lähtökohtaisesti luovia aloja, joiden tekijät ovat herkkiä havaitsemaan yhteiskunnallisia muutoksia ja tarpeita. Näillä ohjelmanumeroilla haluamme herätellä ajattelemaan boksin ulkopuolelta, nappaamaan ideoita viereisiltä toimialoilta ja hakemaan luovia yhteistyöratkaisuja.

Pääteemojen lisäksi ohjelmakokonaisuudesta nousee esille museotyön monipuolisuus: kansainvälisyys, kokoelmayhteistyö ja -hallinta, tutkimus, museopedagogiikka, asiakasymmärrys, museokauppa, kulttuuriympäristö, konservointi ja vapaaehtoistyö. 

– Museopäivien laaja ohjelmatarjonta heijastaa museotyön monipuolisuutta. Muutos koskettaa kaikkia museoiden ammattiryhmiä, joten näkökulmien kirjo vuoden suurimmassa museotapahtumassa on tärkeä, tiivistää Tokila. 

Lisätiedot

Ohjelmatiedustelut
Koulutus- ja kehittämisjohtaja Leena Tokila
040 534 6232 
Leena.tokila@museoliitto.fi 

Mediayhteydet
Toimituspäällikkö Nelli Korpi
044 4300 704
nelli.korpi@museoliitto.fi 

Museopäivien ohjelma 
Museopäivien Facebook-tapahtuma 

Tiedote 6.5.2019 Ensi viikolla museoalan ammattilaiset ja vaikuttajat kokoontuvat Tampereelle puhumaan ilmastonmuutoksesta
Tiedote 2.4.2019 Ilmastonmuutos puhuttaa Museopäivillä Tampereella 
Tiedote 21.3.2019 Vuoden museoviestintäteko 2019 -finalistit on valittu
Tiedote 18.1.2019 Vuoden museo -finaaliin Amos Rex, Lönnströmin taidemuseo ja Satakunnan museo 

Museopäivien aikana julkaistavat tiedotteet
To 16.5. kello 16, Suomen museoliiton uusi hallitus ja puheenjohtaja
To 16.5. kello 20, Suomen museoliiton ansiomitalit 
To 16.5. kello 22, Vuoden museo ja muut museopalkinnot 2019

Tapahtuman järjestävät Suomen museoliitto, Tampereen kaupunki, Museokeskus Vapriikki, Postimuseo, Tampereen taidemuseo ja Työväenmuseo Werstas.

***

Finlands museiförbund 
Pressmeddelande 14.5.2019 

Kreativitet och klimatärenden på Museidagarna i Tammerfors som börjar i morgon

350 professionella och påverkare inom museibranschen samlas för de Riksomfattande museidagarna i Tammerfors från onsdag till fredag. Museidagarnas tema är Klimat & förändring – Angeläget om den föränderliga museivärlden mitt i klimatförändringen och arbetslivets brytningsskede. 

I Museidagarnas program finns aktuella anföranden, diskussioner, Finlands museiförbunds 96:e årsmöte, utflykter och kvällstillställningar. Museidagarna kulminerar i Museiprisgalan torsdagen den 16.5 där Årets museum 2019 belönas och andra museipriser delas ut.

Det talas om klimatförändringen i hela samhället 

I verksamhetsmiljöanalysen som Finlands museiförbund förra året lät göra konstateras att förändringarna som sker i naturmiljön har en växande inverkan på museernas verksamhet. Av museerna förväntas att de både ska fungera som en bromsare av klimatförändringen och att de ska förbereda sig för de följder som klimatförändringen förorsakar. 

– Just nu är de politiska beslutsfattarna och museerna i samma situation. Förändringen har tagits in och nu bör man analysera vad det föränderliga klimatet betyder för museernas verksamhet och vad det finns att göra så att man också i denna miljö kan ta vara på möjligheterna och avstyra hoten, säger Museiförbundets generalsekreterare Kimmo Levä.

Museiförbundet vill uppmuntra museerna att lindra koldioxidfotspåret, minska på fastighets- och driftsutgifter samt förhindra påverkan som riktar sig mot samlingarna. 

– Dessutom uppmuntrar vi museerna att dra nytta av sina möjligheter när det gäller producerandet av, delandet av och diskussionen om information som hänför sig till klimatförändringen, i såväl utställningarna och forskningen som kommunikationen. 

Den föränderliga museivärlden kräver kreativitet 

Det andra bärande temat under Museidagarna är den kreativitet och innovativitet som krävs av arbetslivets förändring. 

– Museerna bör ständigt vara beredda på att utvecklas och förändras så att de kan erbjuda samhället det som samhället vill ha av dem, funderar Museiförbundets utbildnings- och utvecklingschef Leena Tokila.

I programmet för Museidagarna finns såväl forskningsresultat som hänför sig till arbetslivet som rikligt med programnummer från andra kulturområden som väcker upp innovativiteten och kreativiteten. 

– Musik, litteratur och teater är till sin utgångspunkt kreativa områden vars aktörer är känsliga när det gäller att observera samhälleliga förändringar och behov. Med dessa programnummer vill vi väcka en till att tänka utanför boxen, nappa tag i idéer från grannens verksamhetsområde och söka sig till kreativa samarbetslösningar. 

Förutom huvudtemana stiger i programhelheten fram mångsidigheten i museiarbetet: internationalitet, samlingssamarbete och -förvaltning, forskning, museipedagogik, kundförståelse, museibutik, kulturmiljö, konservering samt frivilligarbete. 

– Museidagarnas breda programutbud speglar museiarbetets mångsidighet. Förändringen berör alla professionella grupper inom museerna så brokigheten av synvinklar i årets största museievenemang är viktig, summerar Tokila. 

Pressmeddelanden som publiceras under Museidagarna

To 16.5 klockan 16, Finlands museiförbunds nya styrelse och ordförande
To 16.5 klockan 20, Finlands museiförbunds förtjänstmedaljer 
To 16.5 klockan 22, Årets museum och andra museipris 2019 

Tilläggsinformation

Program
Utbildnings- och utvecklingschef Leena Tokila 
040 534 6232
Leena.tokila@museoliitto.fi

Mediernas intervjuförfrågningar och ackreditering för Museidagarna 
Redaktörschef Nelli Korpi
044 4300 704
nelli.korpi@museoliitto.fi 

Voisit olla myös kiinnostunut näistä