Skip to content

Museoliitto

10.3.2015

Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

Museot ovat ennen kaikkea kulttuurikohteita, mutta ne ovat myös kulttuurimatkailukohteita. Museoilla on merkittävä rooli niiden sijaintialueen talouden kannalta. Museoiden aluetaloudellinen vaikutus perustuu niiden oman taloudellisen toiminnan lisäksi niiden kävijäkunnan kulutukseen museomatkojen yhteydessä. Monille matkailijoille museot ovat ensisijainen tutustumiskohde ja ilman niiden olemassaoloa moni matka jäisi toteutumatta tai se toteutettaisiin lyhyempänä.

Vaikka museoiden pääasiallinen tehtävä liittyy kulttuurisiin arvoihin, on museotoiminnalla ja alueellisen matkailutulon muodostumisella yhteys. Tämä yhteys perustuu siihen, että museokävijöiden matkat museoihin saavat aikaan taloudellista toimintaa, joka kohdistuu museoiden lisäksi matkailualalla toimiviin moniin kohteisiin museoiden sijaintialueella.
Matkailuun liittyviin menoihin voidaan laskea muun muassa majoitustoiminta, ravitsemustoiminta, henkilöliikenne, vähittäiskauppa jne. Suurin osa rahasta käytetään palveluiden hankintaan museon ulkopuolella. Museokävijät käyttävät henkilöliikenteen, hotellien, kaupan ja ravintoloiden palveluita pääsylipun hintaan huomattavasti suuremmalla summalla.
 
Museoiden taloudellisia vaikutuksia voidaan tarkastella yhtäältä niiden aikaansaaman kulutuksen ja toisaalta niiden tuottojen ja museotoiminnan aiheuttaman taloudellisen toiminnan lisääntymisen näkökulmasta. Museoiden oma toiminta aiheuttaa myös aluetaloudellisia vaikutuksia kerrannaisvaikutuksineen. Museoiden kulutus lisää taloudellista toimintaa henkilökunnan palkkojen, rakennusten huollon, tiedotuksen ja muiden museotoiminnan ylläpitoon liittyen toimintojen kautta.
Museoiden aikaansaama kansantaloudellinen hyöty muodostuu arvonlisästä, arvonlisän ja välituotekäytön tuomasta kulutuksesta kerrannaisvaikutuksineen. Museoiden oma toiminta kasvattaa museoiden sijaintialueelle kohdentuvaa rahamäärää. Rahat kohdistuvat pääasiassa palkkoina ja veroina sekä muiden palveluntarjoajien saamina maksuina museon sijaintialueella. Museoiden toiminta kasvattaa sijaintialueensa taloudellista toimeliaisuutta noin 132-166 miljoonalla eurolla vuosittain.
Museoilla on joitakin sellaisia pitkän aikavälin taloudellisia vaikutuksia, joiden rahallisen arvon laskeminen ei ole mahdollista. Tällaisia ovat vaikutukset kävijöiden itsetuntemukseen, identiteettikäsitykseen ja persoonallisuuteen sekä asenteisiin ja työmotivaatioon. Tätä kautta ne lisäävät myös luovuutta ja voivat tukea myös innovaatioiden syntymistä. Toiminnallaan ne tuottavat hyvinvointia, jolla on myös pitkän aikavälin taloudellisia vaikutuksia. Suorien taloudellisten vaikutusten lisäksi museoilla on nähty myös paikkakunnan imagoon liittyviä vaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa sekä matkailuun että asukkaiden viihtyvyyteen ja joidenkin näkemysten mukaan jopa yritysten sijoittumiseen.
Tutkimuksen mukaan kävijäkohtainen museokäyntiin liittyvä, sijaintialueensa aluetaloutta kasvattava, kulutus on minimissään 32,80 euroa. Keskimääräinen museokävijän kokonaiskulutus on yhteensä noin 49 euroa. Empiirisen analyysin perusteella käytetty rahasumma on sitä suurempi mitä korkeampi vastaajan koulutustaso on. Koulutettujen kulutuksen suurempaa arvoa voidaan selittää keskimääräistä korkeamman tulotasonsa lisäksi myös sillä, että museo lisää alueen viihtyvyyttä ja houkuttelee enemmän koulutettua maksukykyistä väestöä paikkakunnalle.
Kun kuntien osuus museoiden kokonaisrahoituksesta on noin 75 miljoonaa euroa ja museokävijöiden kokonaisvaikutus aluetalouksiin on kerrannaisvaikutuksineen noin 340-500 miljoonaa euroa, voidaan yleisellä tasolla todeta, että museot tuottavat sijaintialueillaan lähes pelkkinä verotuloina takaisin kuntien niihin sijoittaman summan. Lisäksi museot parantavat alueen työllisyyttä ja tulotasoa sekä tuovat tämän kautta hyvinvointia monella eri tavalla. Tämä hyöty on sekä henkistä että taloudellista ja siihen liittyy myös alueen imagoon ja tunnettuuteen liittyviä vaikutuksia. Aluetalouden näkökulmasta museo on hyvä sijoitus jo pelkästään rahallisessa mielessä!
Museoiden taloudellinen vaikuttavuus -tutkimuksen empiirinen aineisto koottiin museoihin kohdennetulla kyselyllä, jossa käsiteltiin erityisesti museokävijän rahankäyttöä ja matkustusmotiiveja. Kyselyyn vastasi yli 6500 museokävijää touko-syyskuussa 2013.
Vaasan yliopiston tutkimuksen raportti kokonaisuudessaan täällä.
Lisätietoja: pääsihteeri Kimmo Levä, kimmo.leva(a)museoliitto.fi, puh. 040 166 2816

Voisit olla myös kiinnostunut näistä