Skip to content

Museoliitto

14.10.2014

Museopalkintojen hakuilmoitus 2015

Suomen museoliitto ja ICOM Suomen komitea jakavat vuosittain kaksi museoalan tunnustuspalkintoa: Vuoden museo -palkinnon ja vuorovuosin jaettavan Vuoden museojulkaisu- ja Vuoden museoviestintäteko -palkinnon. Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa Vuoden erikoispalkinnon.

Vuosittain jaettavat palkinnot myönnetään hakemuksen perusteella. Vuoden erikoispalkinnosta palkintolautakunta tekee itsenäisen päätöksen.
Vuoden museo -tunnustuspalkinto myönnetään museolle, joka on omalla toiminta-alueellaan edistänyt merkittävällä tavalla museoalan/museotoiminnan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Museon toiminta tuo uusia tai erilaisia näkökulmia, ideoita ja ajatuksia museoalalle. Vuoden museo -palkinto voi olla tunnustus kokoelmiin, näyttelyihin, museopedagogiaan liittyvistä saavutuksista tai muusta innovatiivisesta toiminnasta.
Vuonna 2015 on vuorossa Vuoden viestintäteko -palkinnon jakaminen onnistuneelle, positiivisesti erottuvalle viestintäteolle. Vuoden viestintäteolla voidaan huomioida myös museoalan ulkopuolinen taho. Julkaisut eivät ole mukana viestintäpalkinnon arvioinnissa.
Vuoden museo 2015 -tunnustuspalkinto myönnetään museon oman hakemuksen tai jonkun muun tahon tekemän esityksen perusteella. Hakemus tai esitys laaditaan vapaamuotoisesti. Siinä tulee kuvata ja perustella, miten ja miksi museo on viimeksi kuluneen vuoden aikana onnistunut erityisen hyvin jonkin tai joidenkin palkintokriteerien
täyttämisessä.
Vuoden museo 2015 -kilpailuun liittyvät hakemukset ja esitykset sekä ehdokkaat Vuoden museoviestintäteoksi pyydetään toimittamaan 31.12.2014 mennessä Suomen museoliittoon osoitteeseen Annankatu 16 B 50, 00120 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen eeva-liisa.taivassalo(a)museoliitto.fi.
Museo voi osallistua molempien palkintojen hakemiseen. Hakiessanne palkintoa museon kannattaa varautua osallistumaan Valtakunnallisille museopäiville, jotka järjestetään Lappeenrannassa 18.-20.5.2015. Museopalkinto jaetaan 19.5.
Palkintolautakunnan jäseninä ovat Anne Sjöström (puheenjohtaja), Merja Heiskanen, Kimmo Levä, Liisa Lindgren, Päivi Salonen, Kaisa Viljanen ja Ditte Winqvist.
Lautakunnan sihteerinä toimii Eeva-Liisa Taivassalo.
Lisätietoja: Anne Sjöström (p. 050 590 9365, etunimi.sukunimi(a)naantali.fi) tai Eeva-Liisa Taivassalo (p. 0444 300 703, etunimi.sukunimi(a)museoliitto.fi)
Museopalkintojen säännöt ovat nähtävissä Suomen museoliiton verkkosivuilla www.museoliitto.fi/museopalkinnot.
Priserna för museibranschen 2015 kan nu sökas
Finlands museiförbund och ICOM Finska nationella kommittén delar årligen ut två priser i museibranschen: Priset Årets museum, och priserna Årets museipublikation och Årets kommunikationsgärning inom museibranschen, som delas ut turvis vartannat år. Dessutom kan prisnämnden efter eget övervägande utdela Årets specialpris. De årliga priserna beviljas på ansökan. Om Årets specialpris fattar prisnämnden självständigt beslut.
Priset Årets museum delas ut till ett museum som på sitt verksamhetsområde på ett betydande sätt främjat museibranschens eller museiverksamhetens synlighet och inflytande i samhället. Museets verksamhet presenterar nya eller annorlunda synvinklar, idéer och tankar i museibranschen. Priset Årets museum kan vara en erkänsla för prestationer i anslutning till samlingar, utställningar, museipedagogik eller annan innovativ verksamhet.
År 2015 utdelas priset Årets kommunikationsgärning till en lyckad kommunikationsgärning som fått positiv synlighet. Med priset för årets kommunikationsgärning kan man också belöna en aktör utanför museibranschen.
Obs. Publikationer beaktas inte i priset för kommunikationsgärning.
Prisnämndens medlemmar är Anne Sjöström (ordförande), Merja Heiskanen, Kimmo Levä, Liisa Lindgren, Päivi Salonen, Kaisa Viljanen och Ditte Winqvist. Som nämndens sekreterare fungerar Eeva-Liisa Taivassalo.
Priset Årets museum 2015 beviljas på museets egen ansökan eller på förslag av någon annan aktör. I ansökningen eller förslaget, som formuleras fritt, bör beskrivas och motiveras på vilket sätt och varför museet lyckats särskilt bra under det senaste året med att uppfylla något eller några av priskriterierna.
Vänligen skicka in ansökningar och förslag till tävlingen Årets museum 2015 samt kandidater till Årets kommunikationsgärning senast den 31 december 2014 till Finlands museiförbund på adressen Annegatan 16 B 50, 00120 Helsingfors eller per e-post på adressen eeva liisa.taivassalo(a)museoliitto.fi. Ett museum kan ansöka om båda priserna.
Notera, att priserna delas ut på Museidagarna 18.-20.5.2015, som ordnas i Villmanstrand.
Ytterligare information: Anne Sjöström (tfn 050 590 9365, fornamn.efternamn(a)naantali.fi) eller
Eeva-Liisa Taivassalo (tfn 0444 300 703, fornamn.efternamn(a)museoliitto.fi)
Museiprisernas regler finns till påseende på Finlands museiförbunds webbplats www.museoliitto.fi/museopalkinnot.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä