Skip to content

Museoliitto

22.9.2014

Rakennerahastojen uusi ohjelmakausi käynnistynyt

Rakennerahastojen uusi ohjelmakausi on käynnistynyt ja ensimmäiset hankehaut ovat käynnissä. Ohjelmakauden tavoitteita ja toimenpiteitä kuvataan ohjelma-asiakirjassa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020.

Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Ohjelmien avulla työllisyyttä pyritään parantamaan erityisesti maamme heikommin työllistyvillä alueilla.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. Euroopan sosiaalirahaston tuella voidaan edistää tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä, kehittää osaamista, työoloja ja henkilöstön hyvinvointia tai kehittää järjestelmiä, jotka helpottavat työmarkkinoiden toimintaa sekä aktivoivat ihmisiä osallistumaan ja tekemään työtä. Katso esimerkkejä EAKR- ja ESR-rahoituksella tuettavasta toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on syksyn aikana järjestänyt infotilaisuuksia oman hallinnonalansa valtakunnallisten ESR-kokonaisuuksien sisällöistä. OKM:n valtakunnallinen ESR-toiminta keskittyy Osaaminen -teemaan (toimintalinja 4). Teema koostuu kuudesta toimenpidekokonaisuudesta:

  • Osuvaa osaamista
  • Kotona Suomessa
  • Osallistamalla osaamista
  • ESR-nuorisotakuu
  • Uusilla kasvualoilla ja rakennemuutoksissa tarvittavan osaamisen vahvistaminen
  • Luovaa osaamista

Teeman alla toteuttavien hankkeiden tulee tuottaa strategista kehittämistä, jonka avulla on tarkoitus saada aikaan pysyviä muutoksia valtakunnan tasolla, toimia laajalla työotteella, tukea alueellista kehittämistyötä ja tarvittaessa uudistaa palvelurakenteita ja lainsäädäntöä.

Millaisia mahdollisuuksia museoille?

Rakennerahastot ovat edelleen rakenteeltaan monimutkainen ja laaja kokonaisuus. Hanketta suunniteltaessa kannattaa ensin miettiä onko kyse alueellisesta vai valtakunnallisesta hankkeesta. Molempiin löytyy rahoitusmahdollisuuksia, jos hanketta suunnittelevan tarpeet ja rakennerahastojen ohjelmatavoitteet kohtaavat. OKM:n infotilaisuuden perusteella museoiden toiminnan kannalta mielenkiintoisina tavoitteina erottuivat Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuudessa kuvaukset:

Osallisuus, vaikuttaminen ja hyvinvointi nuorten toimintaympäristöissä. — Kehitetään kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotyön osallistavia sekä niiden ja oppilaitosten yhteistoimintaa vahvistavia toimintamuotoja nuorten työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseksi. Lisätään nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja verkostoidaan eri toimijoita ja niiden osaamisresursseja (koulu, järjestöt, digitaaliset ja kaupalliset ympäristöt ja palvelut).’

Taide-, kulttuuri- ja liikuntalähtöiset menetelmät. — Osana monialaista kehittämistoimintaa mallinnetaan, pilotoidaan ja verkotetaan osaamisen hyödyntämistä tukevia ja työelämää kehittäviä taide-, kulttuuri- ja liikuntalähtöisiä menetelmiä –.’

Luovaa osaamista -toimenpidekokonaisuudessa mahdollisuuksia avaavat esimerkiksi seuraavat tavoitteet:

Monialaiset osaamisohjelmat. Tuetaan uutta luovan talouden ja aineettoman arvonluonnin kehittymistä kasvu- ja rakennemuutosalojen monialaisella neuvonnalla, mentoroinnilla, koulutuksella ja osaamisohjelmilla, joissa yhdistetään luovien alojen yrittäjyyden, kulttuuri- ja liikuntamatkailun sekä muiden alojen osaamista tavoitteena osaamisen ja ammattitaidon vahvistuminen kansainväliselle tasolle.’ [kursiivit kirjoittajan]

Luova osaaminen työelämässä. Vahvistetaan työvoiman innovoinnin, luovuuden, yrittäjyyden ja työkyvyn edistämistä. Tuetaan ja edistetään johtamista sekä työntekijöiden innovointi- ja työkykyä luovan osaamisen, taiteen, kulttuurin ja liikunnan menetelmin ja keinoin.’ [kursiivit kirjoittajan]

Edellä mainitut sitaatit ovat esityksestä Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien painatukset 2014-2020. Esitys löytyy rakennerahastot.fi -sivuston materiaalipankista.

Rakennerahastojen hakuilmoitukset tulevat tällä ohjelmakaudella vain verkkoon rakennerahastot.fi -sivustolle. Edellisen toimintakauden EAKR- ja ESR-hankkeita, joissa on ollut mukana museoita tai joissa on tavalla tai toisella museot esillä, voi tarkastella Eura2007-tietokannasta.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä