Skip to content

Museoliitto

12.6.2008

Selvitys tekijänoikeuksien siirtymisestä työ- ja virkasuhteissa lausunnolle

Opetusministeriö on lähettänyt lausunnolle selvityksen, joka koskee työsuhdeolettaman ottamista tekijänoikeuslakiin. Jos työntekijä on luonut teoksen täyttäessään työsuhteesta johtuvia työtehtäviään, työnantajalla olisi oikeus käyttää teosta ja määrätä siitä toimintansa edellyttämällä tavalla, jollei alan vakiintuneesta käytännöstä muuta johdu taikka toisin ole sovittu, esittää selvitysmies, oikeusneuvos Mikko Tulokas. Sama koskisi virkatehtävää täytettäessä luotua teosta.

Työsuhdeolettama ei koskisi esittävien taitelijoiden oikeuksia. Sen sijaan olettama ulottuisi koskemaan myös valokuvia silloin, kun niitä aikaansaadaan työsuhteissa.

Laajemmasta tekijänoikeuden siirtämisestä ja sen ehdoista olisi sovittava työntekijän ja työnantajan välillä kirjallisesti joko nimenomaisella sopimusmääräyksellä tai ottamalla sopimukseen viittaus osapuolia edustavien järjestöjen työehtosopimuksen yhteydessä tai muutoin yhteisesti hyväksymiin ehtoihin.

Ehdotuksen tarkoituksena ei ole muuttaa nykyistä oikeustilannetta työnantajan ja työntekijän välillä, vaan jäsentää ja selventää sitä osin muuttuneissa olosuhteissa. Sen vuoksi olettamaa koskeva ehdotus on rakennettu perinteiselle pohjoismaiselle oikeuskäsitykselle, jonka mukaan työnantajalle kuuluu oikeus työntekijän työsuhteessa luomaan teokseen työnantajan toiminnan edellyttämässä laajuudessa. Selvitysmiehen mukaan sääntely voisi osaltaan edistää teosten tehokasta hyödyntämistä sekä selkeyttää oikeudellista tilannetta. Nämä vaikutukset koituisivat niin työntekijöiden kuin työnantajienkin eduksi.

Opetusministeriö pyytää eri tahoilta lausunnot 5.9.2008 mennessä. Lausuntokierrokselta saadun palautteen pohjalta valmistelua jatketaan opetusministeriössä.

Selvitys (opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:17)

Voisit olla myös kiinnostunut näistä