Skip to content

Museoliitto

20.6.2023

Tunnustuspalkintojen kriteerit

Vuoden museo -tunnustuspalkinto myönnetään museolle, joka on omalla toiminta-alueellaan edistänyt merkittävällä tavalla museoalan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Museon toiminta tuo uusia tai erilaisia näkökulmia, ideoita ja ajatuksia museoalalle. Palkinto voi olla myös tunnustus kokoelmiin, näyttelyihin tai museopedagogiaan liittyvistä saavutuksista tai muusta innovatiivisesta toiminnasta.

Vuoden museojulkaisu -palkinto jaetaan julkaisulle, joka on sisällöltään ja esitystavaltaan innovatiivinen sekä tavoittaa poikkeuksellisen hyvin kohderyhmänsä.

Vuoden viestintäteko -palkinto jaetaan onnistuneelle, positiivisesti erottuvalle viestintäteolle. Vuoden viestintäteolla voidaan huomioida myös museoalan ulkopuolinen taho.

Vuoden erikoispalkinto myönnetään museolle, työryhmälle, projektille tai henkilölle merkittävästä teosta museoalalla tai pitkäjänteisestä vaikuttamisesta museoalan kehittämiseksi.

Palkintojen kriteereihin voidaan tehdä vuosikohtaisia painotuksia, jotka julkistetaan hakuilmoituksen yhteydessä.

Vuoden museo -tunnustuspalkinto jaetaan joka vuosi. Vuoden museojulkaisu ja Vuoden viestintäteko jaetaan vuorovuosittain, joten ehdotuksia palkittaviksi voidaan tehdä kahden edeltävän vuoden ajalta. Vuoden erikoispalkinto korvaa ICOM Suomen komitean aiemmin myöntämän Vuoden museoteko -tunnustuksen. Vuoden museojulkaisu -palkinto korvaa Suomen museoliiton museojulkaisukilpailun.

Tunnustuspalkintojen valinta

ICOM Suomen komitean ja Suomen museoliiton nimeämä lautakunta valitsee tunnustuspalkintojen saajat esitetyistä ehdotuksista. Lautakunta koostuu seitsemästä jäsenestä, joista neljä valitsee ICOM Suomen komitea ja kolme Suomen museoliitto.

Lautakunnan jäsenistö koostuu seuraavista (nimittäjä suluissa):

ICOM Suomen komitean edustaja (ICOM)

Vuoden museo -kilpailun voittajamuseon edustaja, vaihtuu vuosittain (Suomen museoliitto)

Kaksi museoiden edustajaa (ICOM)

Valtion museo- ja kulttuurihallinnon edustaja (Suomen museoliitto)

Kuntasektorin edustaja (Suomen museoliitto)

Kulttuurialan median edustaja esim. kriitikko, toimittaja, graafikko tai tutkija (ICOM)

Lautakunta nimetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan, ensimmäisen kerran vuoden 2013 lopussa. Lautakunnan puheenjohtajan nimeää ICOM Suomen komitean hallitus. Lautakunnan työn koordinointi, hallinto-, sihteeri-, viestintä- ja muista käytännön palveluista huolehtii Suomen museoliitto. Suomen museoliitto vastaa myös palkinnon jakamiseen liittyvistä kustannuksista mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Palkinnot

Vuoden museo -tunnustuspalkinto on kiertopalkinto, kuvanveistäjä Pekka Kauhasen veistos Esko sekä kunniakirja.

Vuoden museojulkaisu tai Vuoden viestintäteko on kunniakirja.

Vuoden erikoispalkinto on kunniakirja.

Tunnustuspalkintojen näkyvyys

Vuoden museo on oikeutettu käyttämään viestinnässään ja markkinoinnissaan Vuoden museo 20XX -arvonimeä. Lisäksi museo saa valinnasta kertovan tunnuksen vuodeksi museoonsa.

Vuoden museojulkaisu 20XX tai Vuoden viestintäteko 20XX -palkinnolla huomioitava henkilö, työryhmä, projekti tai museo saa kunniakirjan.

Vuoden erikoispalkinnolla 20XX huomioitava työryhmä, projekti, museo tai henkilö saa kunniakirjan.

Vuoden museo ja muut palkinnoilla huomioidut ovat valintavuotenaan Suomen museoliiton viestinnässä erityisasemassa.

Tunnustuspalkintojen ehdottaminen

Tunnustuspalkinnon ehdottaminen on avointa kaikille ja palkintoehdotuksen perusteluissa on painotettava museon, museoteon, viestintähankkeen, henkilön jne. ajankohtaisuutta. Museojulkaisulle on olemassa lisäksi erillisperusteet.

Palkintojen julkistaminen ja palkinnonjakotilaisuus

Museoalan vuosittaiset tunnustuspalkinnot julkistetaan ja palkitaan Museogaalassa Suomen museoliiton järjestämien Museopäivien yhteydessä toukokuussa.

Vuosiaikataulu

Marraskuu: Palkintohakuilmoituksen julkaiseminen seuraavalle vuodelle.

Tammikuu: Palkintoehdotukset tulee jättää 31.1. mennessä.

Tammi–helmikuu: Lautakunta kokoontuu ja tekee finalistivalinnat hakemusten perusteella.

Helmi–huhtikuu: Yhteydenotot finalisteihin. Palkintolautakunta vierailee Vuoden museo -finalistimuseoissa.

Toukokuu: Palkintojen julkistaminen juhlagaalassa museopäivien yhteydessä.

Palkintojen jakamisen säännöt on hyväksytty vuoden 2013 ICOM Suomen komitean sekä Suomen museoliiton hallituksessa. Kaikki tunnustuspalkintoihin liittyvä markkinointi-, tiedotus- ja muu sähköinen tai painettu aineisto on varustettu sekä ICOM Suomen komitean että Suomen museoliiton logoilla.

Lisätietoja: Suomen museoliitto, koulutus- ja kehittämisasiantuntija Emilia Merisalo, emilia.merisalo@museoliitto.fi, 044 430 0715 , Annankatu 16 B 50, 00120 Helsinki 

Kirsti Ruissalo, p. 044 430 0721, kirsti.ruissalo(a)museoliitto.fi (1.1.2024 alkaen)

— 

Kriterierna för priserna

Priset Årets museum delas ut till ett museum som på sitt verksamhetsområde främjat museibranschens synlighet och inflytande i samhället på ett betydande sätt. Museets verksamhet presenterar nya eller annorlunda synvinklar, idéer och tankar i museibranschen.

Priset Årets museipublikation delas ut till en publikation som är innovativ både i sitt innehåll och presentationssätt samt når målgruppen exceptionellt bra.

Priset Årets kommunikationsgärning inom museibranschen delas ut för en lyckad, positivt synlig kommunikationsgärning. Med priset för årets kommunikationsgärning kan man också belöna en aktör utanför museibranschen.

Årets specialpris delas ut till ett museum, en arbetsgrupp, ett projekt eller en person för en betydande gärning inom museibranschen eller för långsiktigt arbete för att utveckla museibranschen.

Prisnämnden kan införa särskilda betoningar i kriterierna under olika år. Information om dessa betoningar publiceras i ansökningsannonsen.

Priset Årets museum delas ut varje år. Priserna Årets museipublikation och Årets kommunikationsgärning delas ut turvis vartannat år, vilket innebär att förslag till pristagare kan lämnas in för de två gångna åren. Årets specialpris ersätter priset Årets museigärning som ICOM Finska nationella kommittén delat ut tidigare. Priset Årets museipublikation ersätter Finlands museiförbunds nuvarande museipublikationstävling.

Valet av pristagare

En nämnd som har utsetts av ICOM Finska nationella kommittén och Finlands museiförbund utser pristagarna utifrån de förslag som lämnats in. Nämnden består av sju medlemmar, av vilka fyra medlemmar väljs av ICOM Finska nationella kommittén och tre av Finlands museiförbund.

Nämnden består av (den utseende aktören anges i parentes)

en företrädare för ICOM Finska nationella kommittén (ICOM)

en företrädare för vinnare av årets museum, et år (Finlands museiförbund)

två företrädare för museerna (ICOM)

en företrädare för statens musei- och kulturförvaltning (Finlands museiförbund)

en företrädare för kommunsektorn (Finlands museiförbund)

en företrädare för medierna i kulturbranschen, t.ex. en kritiker, journalist, grafiker eller forskare (ICOM)

Nämnden utses för tre år i taget, första gången i slutet av 2013. Nämndens ordförande utses av styrelsen för ICOM Finska nationella kommittén. Finlands museiförbund sörjer för nämndens samordnings- förvaltnings- och sekreterartjänster och andra praktiska tjänster. Förbundet svarar också för de kostnader som prisutdelningen medför tillsammans med eventuella samarbetspartner.

Priserna

Årets museum är ett vandringspris, skulpturen ”Esko” av konstnären Pekka Kauhanen, samt ett diplom.

Årets museipublikation eller kommunikationsgärning är ett diplom.

Årets specialpris är ett diplom.

Prisernas synlighet 

Årets museum har rätt att använda hederstiteln Årets museum 20XX i sin kommunikation och marknadsföring. Museet får också ha en symbol för priset framme i sina lokaler i ett års tid.

En person, en arbetsgrupp, ett projekt eller ett museum som beviljas priset Museipublikation 20XX eller Kommunikationsgärning 20XX får ett diplom.

En person, en arbetsgrupp, ett projekt eller ett museum som beviljas Specialpris 20XX får ett diplom.

Årets museum och de övriga pristagarna lyfts särskilt fram i Finlands museiförbunds kommunikation under det år som priset beviljas.

Förslag till pris

Förslag till pris får lämnas in av alla. I motiveringarna till förslaget ska betonas museets, museigärningens, kommunikationsprojektets, personens e.d. aktualitet. För museipublikationer finns dessutom särskilda grunder.

Offentiliggörandet av priserna och prisutdelningen 

De årliga priserna för museibranschen offentliggörs och överräcks till pristagarna på museidagarna som Finlands museiförbund ordnar i maj.

Årlig tidtabell för urvalsprocessen

November: De följande förslagen på pristagare lanseras.

Januari: Förslagen på pristagare ska lämnas senast den 31 januari till Finlands museiförbund.

Januari-februari: Nämnden sammanträder och väljer pristagarna utifrån de inlämnade förslagen.

Februari-april: Nämnden tar kontakt med pristagarna.

Maj: Pristagarna offentliggörs på festgalan vid museidagarna.

Reglerna för utdelning av priserna har godkänts i ICOM Finska nationella kommitténs styrelse 2013 och i Finlands museiförbunds styrelse. Allt marknadsförings- och informationsmaterial och annat elektroniskt eller tryckt material förses med både ICOM Finska nationella kommitténs och Finlands museiförbunds logotyper.

Ytterligare information: Finlands museiförbund, Emilia Merisalo, p 044 430 0715, emilia.merisalo(a)museoliitto.fi

Kirsti Ruissalo, p. 044 430 0721, kirsti.ruissalo(a)museoliitto.fi (från och med den 1 januari 2024)

Voisit olla myös kiinnostunut näistä