Skip to content

Museoliitto

16.2.2024

|

Uncategorized

Hoivan uusi aika

Hoivan uusi logiikka?

Hoivasta käytävä yhteiskunnallinen keskustelu kaipaa kipeästi laajempaa horisonttia ja uusia, tuoreita avauksia. Julkinen ja poliittinen keskustelu hoivasta on jo vuosia keskittynyt yksittäisiin teemoihin, kuten nykyisen järjestelmän laatuun, resursointiin ja tarvittavaan osaamiseen. Keskustelulle on ollut leimallista reaktiivisuus, kriiseihin vastaaminen, negatiivisuus sekä uusien aloitteiden ja näkökulmien puute.

Samaan aikaan monet perustavanlaatuiset kysymykset ovat jääneet täysin keskustelun ulkopuolelle. Väestön ikääntyessä ja uudenlaisten sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien yleistyessä huolenpidon tarve yhteiskunnassa tulee kasvamaan massiivisesti. Siitä tulee vuosikymmeniksi yhteiskuntamme keskeisimpiä toimintoja ja joillain alueilla ainoa merkittävä työllistäjä. Vaikka päättäisimme suunnata huomattavasti nykyistä enemmän resursseja hoivaan, herää kysymys, onko järkevää tai toivottavaa nähdä yhteiskuntamme perustavanlaatuinen huolenpidon tarve yhden rajatun sektorin vastuulla olevana palvelujärjestelmänä, jonka osia yritämme tehostaa ja korjata aina uusien ongelmien ja kriisien ilmetessä.

Mitä hoiva siis on, kun ymmärrämme sen pelkkää sosiaali- ja terveysjärjestelmää laajempana asiana, joka tapahtuu valtaosin ihmisten välisissä arkisissa kohtaamisissa ja suhteissa? Miten yhteiskunnan eri osa-alueet taloudesta kaupunkisuunnitteluun ja perheestä taiteeseen voivat lisätä tai estää huolenpito toisista tai vastaavasti lisätä tai vähentää sen tarvetta? Miten hyvä hoiva voidaan taata kaikille sitä tarvitseville pitkällä aikavälillä, kun sen tarve yhteiskunnassa kasvaa nopeasti ja pysynee korkeana seuraavat vuosikymmenet? Minkälainen yhteiskunta voisi nykyistä paremmin vastata ihmisten yksilöllisiin tilanteisiin ja tukea ihmisten toimijuutta ja yhdenvertaisuutta? Minkälaiselle ihmiskuvalle tulevaisuuden hoiva perustuu? MIkä olisi oikeudenmukainen tapa jakaa toisista huolenpitämisen vastuut, taakat ja ilot?

Demos Helsingin johtama Hoivan uusi logiikka -hanke on koonnut yhteen 18 keskeistä huolenpidon organisaatiota. Laaja joukko hoivan tekijöitä palveluntarjoajista omaisiin, ministeriöihin, kaupunkeihin, erityisryhmien edustajiin, kulttuuritoimijoihin ja koulutuslaitoksiin tutkii hankkeessa hoivaa yhteiskunnan laajuisena ilmiönä. Ryhmä pohtii, mistä hoivamurroksessa todella on kyse ja miksi hoivan “vanha logiikka” ei enää toimi, mitkä murroksen vaikutukset ovat yhteiskunnan eri osa-alueilla ja sosiaali- ja terveydenhuollolle sekä millainen taloudellinen toimintalogiikka, instituutiot ja eri toimijoiden välinen yhteistyö voi turvata hyvän hoivan kaikille tulevaisuudessa?

Hanke on käynnistynyt elokuussa 2023. Työ koostuu kirjallisuuskatsauksesta sekä yhteiskehittämistyöpajoista hankkeessa mukana olevien organisaatioiden sekä alan tutkijoiden kanssa. Ryhmä julkaisee työn tulokset kevättalvella 2024.

Hankejulkaisu on luettavissa Demos Helsingin sivuilla.

Lisätietoa antaa hankejohtaja Julia Jousilahti, 0407224931, julia.jousilahti@demoshelsinki.fi

Hoivan uusi logiikka -hankkeessa mukana olevat organisaatiot: Hyvinvointiala Hali ry, Kehitysvammaisten palvelusäätiö, KVPS Tukena, Autismisäätiö, Espoon kaupunki, Mielenterveysomaisten keskusjärjestö FinFami ry, Helsingin diakonissalaitos, HD Rinnekodit, Helsinki Missio, Kela, Kulttuuri ja taide ry, Kuntaliitto, Omaishoitajat ry, Syöpäjärjestöt, Työ- ja elinkeinoministeriö, Vaasan ammattikorkeakoulu, Vates-säätiö, Museoliitto

Voisit olla myös kiinnostunut näistä