MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Laki museovirastosta

Laki museovirastosta 282/2004 (Valtion säädöstietopankki)

Lain mukaan kulttuuriperinnön suojelua ja maan yleistä museotointa varten on opetusministeriön alainen Museovirasto.

Asetus museovirastosta 407/2004, asetuksen muutos 297/2009, 811/2010 ja 985/2010 (Valtion säädöstietopankki)

Museovirastossa on Suomen kansallismuseo, joka toimii valtakunnallisena kulttuurihistorian museona, sekä muita toimintayksiköitä. Museoviraston tehtävänä on johtaa ja kehittää muinaismuistohallintoa ja maan museotointa; toimia kulttuuriperinnön ja -ympäristön suojelusta vastaavana asiantuntijaviranomaisena sekä huolehtia alaa koskevan lainsäädännön toteutumisesta yhdessä muiden viranomaisten ja muun museolaitoksen kanssa; vastata osaltaan muinaisjäännösten, rakennuskulttuurin ja kulttuuriympäristön hoidosta ja valvonnasta ja huolehtia alan kehittämisestä; suorittaa esihistorian, historian, kansatieteen, merihistorian, numismatiikan, rakennushistorian ja taidehistorian alaan kuuluvaa tallennusta ja tutkimusta; huolehtia kulttuurihistoriallisen kansalliskokoelman kartuttamisesta ja hoidosta; ylläpitää museoita ja järjestää näyttelyitä; hoitaa museolaitokselle myönnettävään valtiontukeen liittyvät erikseen säädetyt ja määrätyt tehtävät; toimia arkeologisen ja meriarkeologisen aineiston keskuskonservointilaitoksensa sekä huolehtia restaurointialan ohjauksesta ja valvonnasta; edistää neuvonta- ja valistustoiminnan keinoin kulttuuriperinnön säilyttämistä ja hoitoa.

Laki ja asetus löytyvät Finlex-säädöstietopankista: Laki museovirastosta ja Asetus museovirastosta.