MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Museoasetus

Museoasetus 2005/1192 (Valtion säädöstietopankki) ja sen muutos 456/2013 (Edilex)

Sen lisäksi, mitä museolain (1992/729) 2 §:ssä säädetään, valtionosuuden saamisen edellytyksenä on, että:

1) museon toimialan määrittelyssä sekä tallennus-, tutkimus- ja dokumentointitoiminnassa on otettu huomioon ainakin museon aihepiiri ja maantieteellinen alue;

2) museolla on museonjohtaja ja ainakin yksi muu päätoiminen työntekijä, joista toisella on ylempi korkeakoulututkinto ja toisella korkeakoulututkinto, ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi opistoasteen tutkinto; lisäksi molemmilta vaaditaan perehtyneisyyttä museon edustamaan toimialaan sekä suoritetut museologian perusopinnot tai vähintään vuosi työkokemusta museoalan asiantuntijatehtävässä;

3) museolla on pitkän tähtäimen toiminta- ja taloussuunnitelma, joka sisältää rahoitussuunnitelmien lisäksi suunnitelmat museon tavoitteista ja painopisteistä sekä siitä, kuinka tutkimus ja konservointi sekä kokoelmien esittäminen, tallennus, kartuttaminen ja säilyttäminen on museossa järjestetty.

Erityisestä syystä museonjohtajana voi toimia henkilö, jolla on 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu tutkinto ja perehtyneisyys museon edustamaan toimialaan, mutta joka ei ole suorittanut museologian perusopintoja tai jolla ei ole vähintään vuoden työkokemusta museoalan asiantuntijatehtävässä. Tällöin museolla tulee olla vähintään kaksi muuta päätoimista työntekijää, jotka ovat suorittaneet museologian perusopinnot tai joilla on vähintään vuosi työkokemusta museoalan asiantuntijatehtävässä.

Lisäksi Museoasetuksessa määritellään korotetun valtionosuuden edellytykset, maakuntamuseon ja aluetaidemuseon tehtävät sekä valtakunnallisen erikoismuseon tehtävät.

Museoasetus löytyy Finlex-säädöstietopankista: Museoasetus
Museoasetuksen muutos löytyy Edilex-tietopankista: Museoasetuksen muutokset