Hae sivustolta
MEISTÄ JA MUSEOALASTA
 

Museolaki

Museolaki 1992/729 - lainmuutos 1996/1166, 1998/644, 2005/877 (Valtion säädöstietopankki)

Eduskunta hyväksyi 25.10.2005 Museolain 1 ja 2 § muutoksen, jonka perusteella museoiden valtionosuuskelpoisuus tullaan vastaisuudessa määrittämään. Laki astui voimaan 1.1.2006, mutta siirtymäaikaa on vuoteen 2009. Tärkeimmät muutokset koskevat toiminnan ja talouden pitkäjänteistä suunnittelua ja museoammatillisen henkilökunnan määrää. Museolain muutoksia tarkennettiin 1.8.2013 voimaan tulleessa asetuksessa (456/2013).

Museoille myönnetään valtionosuutta käyttökustannuksiin siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa ja tässä laissa säädetään. Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa.

Valtionosuuden saamisen edellytyksenä on, että:
1) museon omistaa kunta tai kuntayhtymä taikka yksityinen yhteisö tai säätiö, jonka sääntömääräisiin tehtäviin kuuluu museotoiminnan harjoittaminen tai museon ylläpitäminen;
2) museon toiminnalle on taloudelliset edellytykset, mutta että museota ei kuitenkaan ylläpidetä taloudellisen voiton tavoittelemiseksi;
3) museolla on sen toimintaa ohjaavat säännöt, joissa museon toimiala on määritelty sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään;
4) museon kokoelmien säilyminen museokokoelmina on turvattu myös museon lopettaessa toimintansa;
5) museolla on toiminnasta vastaava päätoiminen museonjohtaja ja riittävä määrä museoalan koulutuksen saanutta henkilöstöä;
6) museon näyttely-, työ- ja yleisötilat sekä kokoelmien hoitoon ja säilytykseen tarkoitetut tilat ovat tarkoituksenmukaisia;
7) museon toiminta on ympärivuotista ja sen kokoelmat ovat museon käyttäjien tavoitettavissa;
8) museolla on toiminta- ja taloussuunnitelma sekä muut toimintaa ohjaavat suunnitelmat siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään.

Museoalan koulutuksen saaneen henkilöstön vähimmäismäärästä ja kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella ja sen muutoksilla.

Laki löytyy Finlex-säädöstietopankista: Museolaki