Skip to content

Museoliitto

2.4.2019

Ilmastonmuutos puhuttaa Museopäivillä Tampereella

Valtakunnallisilla museopäivillä Tampereella 15.–17.5.2019 nostetaan keskusteluun museoiden rooli ilmastonmuutoksen vaikutusten ehkäisyssä. Media on tervetullut kuuntelemaan esityksiä, haastattelemaan asiantuntijoita ja perehtymään ajankohtaiseen aiheeseen museoiden näkökulmasta.

Museopäivien kansainvälinen keynote-puhuja Henry McGhie (UK) on aktiivinen toimija ilmastonmuutoskeskustelun avaajana museoalalla. Manchesterin yliopiston yliopistomuseossa työskennellyt McGhie on tutkinut museoiden mahdollisuuksia vastata tämän päivän ympäristöhaasteisiin ja edistää kestävää kehitystä. Hän oli järjestämässä ensimmäistä museoiden ympäristösymposiumia Iso-Britanniassa ja on Kansainvälisen museoneuvosto ICOM:n Kestävän kehityksen työryhmässä.Henry McGhie sanoo, että museot ovat monessa suhteessa avainasemassa, kun on kyse ympäristöasioista: 

– Museoilla on paljonmahdollisuuksia tukea kestävää kehitystä ja edistää Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden toteutumista. Juuri siksi kaikkien museoiden ja museoiden työntekijöiden tuleehuomioidaympäristönäkökulma työssään. Museoihin luotetaan ja museoiden työtä arvostetaan, ja tuomalla ympäristönäkökulmat ja tutkitun tiedon yleisön tietoisuuteen museot voivat rohkaista muitakin toimimaan ympäristön hyväksi. 

Tutkija Ville Lähde tarjoaa tiiviin paketin tutkittua tietoa ympäristökysymyksistä. Mistä puhutaan, kun viitataan ilmastonmuutokseen, ympäristökysymyksiin tai maapallon resurssien viisaaseen käyttöön? 

Museopäivien ilmastokokonaisuuden täydentää tutkija Mari Viita-aho, joka tekee väitöskirjaa museoiden toiminnasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Lisäksi useat museot esittelevät toimintaansa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi.

Juha Hurme ja Satu Ojala puhuvat työelämän murroksesta 

Museopäivillä puhutaan myös muuttuvasta museotyöstä ja työelämän murroksesta. Palkittu kirjailija ja teatteriohjaaja Juha Hurme tarkastelee aikaa fysiikan, evoluution, ihmiskunnan ja ihmisyksilön näkökulmasta.Työelämän murroksesta puhuu työelämäntutkimuksen dosentti Satu Ojala Tampereen yliopistosta.

Museopäivien ohjelmaan kuuluu lisäksi Museopalkintogaala, Suomen museoliiton vuosikokous sekä keskusteluja, työpajoja ja retkiä lähiseudun museokohteisiin. 

Valtakunnalliset museopäivät pidetään Tampereella 15.–17.5.2019 teemalla: Ilmasto & muutos – Asiaa muuttuvasta museomaailmasta ilmastonmuutoksen ja työelämän murroksen keskellä. Suomen museoliitto järjestää Museopäivät yhteistyössä Tampereen kaupungin, Museokeskus Vapriikin, Postimuseon, Tampereen taidemuseon, Muumimuseon ja Työväenmuseo Werstaan kanssa.

Media on tervetullut kuuntelemaan esityksiä, haastattelemaan asiantuntijoita ja perehtymään museotyöhön tavanomaista poikkeavasta näkökulmasta. 

Ilmastonmuutoskokonaisuus on torstaina 16.5. kello 9–12 ja työelämäaihepiiriin keskitytään keskiviikkona 15.5. kello 12.30–16.00 Tampere-talossa. Median osallistumisesta Museopäiville ja asiantuntijahaastatteluista sovitaan etukäteen.

Ilmoittaudu Museopäiville 30.4.2019 mennessä.

Klikkaa Museopäivien Facebook-tapahtumaan.

Lisätiedot

Ohjelma

Koulutus- ja kehittämisjohtaja Leena Tokila
040 534 6232 

Leena.tokila@museoliitto.fi

Median haastattelupyynnöt ja akkreditointiMuseopäiville

Viestintäpäällikkö Nelli Korpi

044 4300 704

nelli.korpi@museoliitto.fi 

***

Klimatförändringen väcker diskussion på museidagarna i Tammerfors 

På de riksomfattande museidagarna i Tammerfors 15-17.5.2019 förs museernas roll i förebyggandet av klimatförändringens påverkan till diskussion. Medierna är välkomma att komma för att lyssna på föreläsningar, intervjua sakkunniga och sätta sig in i det aktuella ämnet ur museisynvinkel. 

Museidagarnas internationella keynote-talare Henry McGhie (UK) är en aktiv aktör som öppnare av klimatförändringsdiskussionerna på museiområdet. McGhie som har jobbat på universitetsmuseet vid Manchesters universitet har forskat i museernas möjligheter att svara på dagens miljöutmaningar och främja en hållbar utveckling. Han var med om att organisera det första miljösymposiet för museerna i Storbritannien och är med i det Internationella museirådet ICOMs Arbetsgrupp för hållbar utveckling. Henry McGhie säger att museerna i många avseenden är i en nyckelposition när det gäller miljöfrågor: 

– Museerna har många möjligheter att stöda en hållbar utveckling och att främja förverkligandet av målen för Paris klimatavtal. Just därför bör alla museer och museernas anställda observera miljösynvinkeln i sitt arbete. Man litar på museerna och museernas arbete uppskattas, och genom att till publikens kännedom föra fram miljösynvinklarna och den information som forskats fram kan museerna uppmuntra också andra att verka för miljöns bästa. 

Forskare Ville Lähde erbjuder ett digert paket av framforskad information om miljöfrågor. Vad talar man om när man hänvisar till klimatförändringen, miljöfrågorna eller en klok användning av jordens resurser? 

Museidagarnas klimathelhet kompletteras av forskare Mari Viita-aho som skriver en doktorsavhandling om museernas verksamhet ur en samhällelig synvinkel. Dessutom presenterar flera museer sin verksamhet för att motverka klimatförändringen. 

Juha Hurme och Satu Ojala talar om arbetslivets brytningsskede

På Museidagarna talar man också om det föränderliga museiarbetet och om arbetslivets brytningsskede. Den prisbelönta författaren och teaterregissören Juha Hurme granskar tiden ur fysikens, evolutionens och människosläktets samt den mänskliga individens synvinkel. Om arbetslivets brytningsskede talar docenten i arbetslivsforskning vid Tammerfors universitet Satu Ojala

Till Museidagarnas program hör dessutom Museiprisgalan, Finlands museiförbunds årsmöte samt diskussioner, workshopar och utflykter till närliggande museimål.

De riksomfattande museidagarna hålls i Tammerfors 15-17.5.2019 under temat: Klimat & förändring – Angeläget om den föränderliga museivärlden mitt i klimatförändringen och arbetslivets brytningsskede. Finlands museiförbund organiserar Museidagarna i samarbete med Tammerfors stad, Museicentret Vapriikki, Postmuseet, Tammerfors konstmuseum, Muminmuseet och Arbetarmuseet Werstas. 

Media är välkomna för att lyssna på föreläsningar, intervjua sakkunniga och sätta sig in i museiarbetet ur en synvinkel som avviker från den vanliga. Klimatförändringshelheten är torsdagen 16.5 klockan 9–12 i Tammerforshuset. Om mediernas deltagande på Museidagarna och om intervjuerna med sakkunniga överenskommes på förhand. 

Tilläggsinformation

Program

Utbildnings- och utvecklingschef Leena Tokila 

040 534 6232

Leena.tokila@museoliitto.fi

Mediernas intervjuförfrågningar och ackreditering för Museidagarna 

Kommunikationschef Nelli Korpi

044 4300 704

nelli.korpi@museoliitto.fi 

Voisit olla myös kiinnostunut näistä