Skip to content

Museoliitto

2.5.2013

Mitä yleisö ajattelee museoista?

Iso-Britannian museoliitto on julkaissut tutkimuksen, jossa selvitetään museoyleisön suhtautumista museoiden tulevaisuuteen ja odotuksia museoiden yhteiskunnallisesta roolista. Tutkimuksen avulla kehitetään Museums 2020 -visiota.

Tutkimuksen tärkein tulos oli se, että yleisö suhtautuu museoihin pääosin hyvin positiivisesti. Sekä kävijöiden että ei-kävijöiden mielestä museoilla on tärkeitä yhteiskunnallisia tehtäviä. Parin viime vuosikymmenen aikana museoiden koetaan muuttuneen eläviksi ja toimiviksi ei-formaalin oppimisen paikoiksi.

Museoiden ensisijaisina tehtävinä nähdään kulttuuriperinnön hoito ja säilyttäminen sekä lapsille ja aikuisille suunnattu opetus. Yhteisen kulttuuriperinnön säilyttäminen on tärkeä arvo myös taloudellisen tilanteen tiukentuessa.

Kyselyssä tuli selvästi esiin myös se, että museoiden toivotaan tulevaisuudessa kiinnittävän entistä enemmän huomiota saavutettavuuteen, kestävään kehitykseen ja tekniikan hyödyntämiseen. Myös yleisön kanssa käytävää dialogia tulisi yhä lisätä.

Tutkimusraportti on luettavissa verkossa:
http://www.museumsassociation.org/museums2020/11122012-what-the-public-thinks

Voisit olla myös kiinnostunut näistä