Skip to content

Museoliitto

19.10.2007

Museobarometri 2007: taloudellisten resurssien uskotaan pysyvän ennallaan

Yli puolet Museoliiton Museobarometriin 2007 vastanneista uskoo taloudellisten resurssien pysyvän ennallaan (53 %). 24 % uskoi taloudellisten resurssien paranevan ja 23 % näki niiden heikkenevän. Parantumiseen uskovien määrä on kasvanut edellisvuodesta, silloin kasvuun uskoi vain 12 % vastaajista.
Suomen museoliitto on toteuttanut Museobarometrin keväällä 2006 ja 2007. Kysely tehtiin sähköpostitse museonjohtajille. Barometrilla haluttaan arvioida mitkä asiat museojohtajien mielestä vaikeuttavat ja mitkä kannustavat museotoimintaa lähitulevaisuudessa.

Suurimmat haasteet

Museoalan suurimpana haasteena pidettiin etenemistien löytämistä Paras -hankkeen sisällä. Museon tunnettavuus, näkyminen ja miten museolaitoksesta saadaan tavallisille ihmiselle hyödyllinen ja museo peruspalveluna kansalaisille olivat keskeisiä huolenaiheita. Haasteina koettiin valtionosuusuudistuksen myötä tulevien valtionosuuden korotuksien toteutuminen, kokoelmapoliittisten ohjelmien tekeminen ja mahdolliset niiden myötä tehtävät tallennusvastuiden jaot.

Suurimmat epäkohdat

Verrattuna edelliseen kyselyyn on painopiste siirtynyt museolaitoksen imagon ja arvostuksen puutteen kokemisen sijasta vaatimukseen museolaitoksen hyväksymisestä tasavertaiseksi muiden kulttuurialan toimijoiden kanssa sekä museotoiminnan ymmärtäminen osana yhteiskunnallista kehitystä

Minkälaisia uhkakuvia museoilla on?

Edellisessä barometrissa uhkakuvina olivat lähinnä kuntaliitokset, jotka aiheuttaisivat museoalan syrjäytymisen kunnallisena palveluna. Taloudelliset uhkakuvat ovat vieläkin olemassa, mutta 5-10 vuoden sisällä tapahtuva museoammattilaisten eläkkeelle jääminen koettiin nyt suurempana uhkana. Uusien koulutettujen ihmisten saaminen museoalalle tulee olemaan vaikeaa nykyisen palkkakehityksen puitteissa.

Kokoelmien kartunta, hallinta ja hoito

Riittävien resurssien lisäksi pidettiin keskeisenä johdonmukaisen, suunnitelmallisen ja päällekkäisyyksiä välttävän valtakunnallisen kokoelmapolitiikan luomista.

Tutkimus ja tiedon välittäminen

Todellisia resursseja tutkimuksen tekoon on vain harvoilla museoilla eikä myönteistä kehitystä ole näköpiirissä. Tällä hetkellä museot ovat enemmänkin tutkimustyön tilaajia kuin itsenäistä tutkimusta tekeviä laitoksia.

Tietojärjestelmät ovat paikallisia ja kansallinen integraatio puuttuu, mikä heijastuu suoraan museoiden kykyyn sekä tuottaa järjestelmällisesti ja päällekkäisyyksiä välttäen uutta materiaalia että saattaa aineistonsa tutkijoiden käyttöön.

Lisätietoja:
Anja-Tuulikki Huovinen
pääsihteeri

s-posti: anja-tuulikki.huovinen(a)museoliitto.fi
puh. 09 5841 1730

Voisit olla myös kiinnostunut näistä