Skip to content

Museoliitto

28.10.2013

Museobarometri 2013

Suomen museoliitto teki kuluvana syksynä jäsenistölleen kartoituksen museoiden talouden ja toiminnan odotuksista vuosille 2014-2015. Kyselyyn vastasi 70 museota. Lue, mitä museot odottavat tulevaisuudelta!

Museotyypeittäin eniten vastasivat kulttuurihistoriallisten museoiden edustajat 24. Erikoismuseoita vastanneiden joukossa oli 18, taidemuseoita 17 ja yhdistelmämuseoita 11. Etelä-Suomesta vastasi 25 museota, Länsi- ja Sisä-Suomesta 18, Lounais-Suomesta 11, Itä-Suomesta 9. Pohjois-Suomea ja Lappia edusti kuusi museota.

Museoiden talouden kehitysnäkymiä

Tulot

Lähes puolet vastaajista arveli avustusten määrän vähenevän tulevaisuudessa. Ennallaan avustusten arveli pysyvän lähes kolmannes. Museoiden palvelutulojen kasvuun uskoi 17 vastaajaa. 41 arvioi palvelutulojen pysyvän ennallaan. Kymmenen museota arvioi palvelutulojensa vähenevän. Sponsorituen kasvuun uskoi vastaajista kymmenen. 42 arvioi sponsorituen säilyvän ennallaan. 16 museota arvioi sponsorituen tulevaisuudessa vähenevän.

Menot

Yli puolet barometriin vastanneista oli sitä mieltä, että museon henkilöstömäärä pysyy ennallaan. Lähes viidennes arveli henkilöstömäärän vähenevän. Henkilöstömenojen arvioi kasvavan 14 museota. Yli kolmannes arveli kiinteistömenojen tulevaisuudessa kasvavan. Kolmannes arveli niiden säilyvän ennallaan. Muiden kulujen arvioi kasvavan 36 museota, vähenevän 17 ja säilyvän ennallaan 16.

Talouden kehittymistä arvioitiin vuosille 2014-2015

Talouden arveltiin tiukentuvan etenkin kunnallisten museoiden osalta. ’Kuntatalouden vaikeudet heijastunevat myös museotoimintaan, vaikka olemme menoista alle 1 %’, kommentoitiin. Heikkenevä julkisen sektorin talous asettaa haasteita museoiden palvelutuotannolle, vaikuttavuuden arvioinnille ja oman olemassaolon perustelulle. Valtion avustusten vähetessä museot joutuvat miettimään uusia ansaintakeinoja, kuten sponsoritoimintaa sekä hakemaan entistä enemmän apurahoja. Museon kehittämiseen sekä näyttely- ja palvelutoimintaan on yhä vähemmän rahaa käytössä.

’Taloudessa näytään palautuvan jo 2000-luvun alusta tuttuihin ongelmiin. Päärahoittaja kunta edellytti tuolloin 10 % leikkauksia henkilöstöstä ja tiloista. Tuoreessa tiedotteessa koskien vuoden 2014 taloutta kaupunki valmistelee yt-neuvottelujen käynnistämistä.’ Edessä ovat erittäin tiukat vuodet, budjettiraamit ovat entistä tiukemmat samalla kun kustannukset kuitenkin kasvavat.

Tsemppiasennettakin löytyy

Valtionosuuksien tulevaisuus huolestuttaa, muuten tilanne on kohtuullinen – yhteistyötä ja kokoelmien liikkuvuutta tehostamalla tilanteesta toivottavasti selvitään. ’Eftersom vi är rädda för att sämre tider kommer att påverka vår ekonomi, försöker vi förebygga situationen och planera så att vi hittar nya möjligheter till inkomster. Bättre förebygga än att bli överraskade, sedan.’

Barometrin tulokset ovat hyvin staattisia. Ennallaan pysyminen on vallitseva mieliala. Avustusten arvioidaan vähenevän. Ero ennallaan pysymiseen on 5 %. Kiinteistökulujen arvioidaan nousevan noin 4 % mielestä. Muiden kulujen arvioidaan myös nousevan yli puolet vastanneista museoista mielestä. Muiden kulujen arvioi vähenevän 17 museota ja pysyvän ennallaan 16 museota.

Katso: http://yle.fi/uutiset/kuntien_velka_kasvaa_miljardeilla_jos_nykymeno_jatkuu/6884190

Työn jakautuminen museon toiminnassa: kokoelmatyö, yleisötyö, tutkimustyö, kulttuuriympäristön suojelu, hallintotehtävät

Yli puolet museoista arvioi kokoelmatyön osuuden pysyvän ennallaan. Yli viidennes arvioi sen kasvavan tulevaisuudessa. Yhdeksän arvioi kokoelmatyön osuuden vähenevän. Yli puolet arvioi yleisötyön suhteellisen osuuden (näyttelyt, museopedagogiikka, tapahtumat) lisääntyvän museon toiminnassa. Yli viidennes arvioi yleisötyön osuuden pysyvän ennallaan.

Yli puolet museoista arvioi tutkimustyön (esinetutkimus, ilmiötutkimus, selvitykset, kaivaukset) osuuden pysyvän ennallaan. Yli viidenneksen mielestä tutkimustyön osuus vähenee museotyössä. Kulttuuriympäristön suojelun (lausunnot, opetus ja muu kulttuuriympäristötyö) suhteellisen osuuden arvioi pysyvän ennallaan 48 museota. Kasvuun uskoi kymmenen museota. Hallintotehtävien arveli pysyvän ennallaan 43 museota. Yli viidennes arveli hallintotehtävien kasvavan. Hallintotehtävien osuus korostui tässä kyselyssä, koska kysely oli kohdistettu lähinnä museonjohtajille.

Lisätietoja Museobarometristä: projektisuunnittelija Eeva-Liisa Taivassalo, puh. 0444 300 703, eeva-liisa.taivassalo(a)museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä