Skip to content

Museoliitto

18.4.2007

Museoliiton kirje kuntien hallituksille ja museoita omistaville yhteisöille

Museoliiton hallitus on 18.4.2007 lähettänyt kuntien hallituksille ja museoita omistaville yhteisöille kirjeen, jossa toivotaan kuntien vastaavan omalla panoksellaan valtionosuusuudistuksen museoille tuomaan lisärahoitukseen vuosina 2008-2010. Lisäksi todetaan museolain muutosten astuvan lopullisesti voimaan siirtymäkauden jälkeen vuonna 2009. Yhden henkilötyövuoden omaavien museoiden omistajayhteisöjä muistutettiin kahden museoammatillisen työntekijän vaatimuksesta.

Kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muutos tuli voimaan vuoden 2006 alusta. Sen keskeinen sisältö on, että museoiden, teattereiden ja orkesterien valtionosuuden perustana oleva henkilötyövuoden yksikköhinta tullaan määrittämään toteutuneiden käyttökustannusten perusteella. Tämä tarkoittaa, että myös kiinteistömenot voidaan laskea mukaan joka neljäs vuosi tarkistettavaan henkilötyövuoden kustannuspohjaan. Uudistus tulee voimaan jaksotetusti vuosina 2008-2010 siten, että vuonna 2010 ollaan todellisten kustannusten tasossa. Valtionosuuden kokonaislisäys museoille on 13 miljoonaa euroa.

Museoiden henkilötyövuoden yksikköhinnan jälkeenjääneisyys on vaikeuttanut taide- ja kulttuurilaitosten toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua. Lainmuutoksella halutaan parantaa kulttuurilaitosten toimintaedellytyksiä ja turvata kulttuuripalvelujen saatavuus koko maassa. Tavoitteena on yhdessä kaupunkien omien toimien kanssa turvata museoiden perusrahoitus ja antaa asukkaille asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta mahdollisuus nauttia laadukkaista kulttuuripalveluista.

Kulttuurin merkitys kansallisena ja alueellisena kilpailutekijänä lisääntyy ja vaikuttaa osaavan työvoiman sijoittumiseen sekä yritysten alueellisiin investointeihin. Kulttuuriperinnön säilymisellä ja aktiivisella käytöllä on merkittävä tehtävä alueen identiteetin rakentajana ja luovuuden lähteenä. Laadulla on keskeinen merkitys tarkasteltaessa kulttuurialojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tähän valtiovalta on halunnut omalta osaltaan panostaa lisäämällä tukeaan museoille.

Suomen museoliitto korostaa, että kaupunkien tulisi osaltaan vastata tähän haasteeseen panostamalla voimavaroja museoiden ylläpitoon ja kehittämiseen suhteessa korotettuun valtionosuuteen.

Museoliitto haluaa kiinnittää kuntien hallitusten ja muiden museoita omistavien yhteisöjen huomiota myös vuonna 2006 voimaan tulleeseen toiseen lakiuudistukseen, joka merkitsee valtionosuuden  edellytysten tarkentamista.

Suurin muutos koskee pieniä, yhden henkilötyövuoden museoita. Siirtymäkauden jälkeen 1.1.2009 museoilla, jotka ovat saaneet valtionosuutta yhden päätoimisen työntekijän perusteella, on oltava museonjohtajan lisäksi toinen päätoiminen, museoammatillisen koulutuksen saanut työntekijä tai museotoiminta on pitänyt järjestää alueen museopalveluja yhdistämällä. Ehdotus toimintojen uudelleenjärjestämisestä on lähetettävä hyvissä ajoin ennen siirtymäkauden päättymistä lausunnolle opetusministeriöön tai Museovirastoon.

Museolain muuttamisesta annetussa laissa (877/2005) ja valtioneuvoston asetuksessa (1192/2005) säädetään myös muista valtionosuuden saamisen tarkentuneista edellytyksistä. Näistä opetusministeriö tulee antamaan erilliset ohjeet.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä