Skip to content

Museoliitto

12.10.2020

Museoliiton tavoitteet kuntavaalikaudella 2021-2025

Suomen museoliitto on määritellyt museoiden menestystekijät, joita tuodaan esiin kuntavaalien 2021 lähestyessä. Museoliitto toivoo museoiden pitävän teemoja esillä myös omilla paikkakunnillaan. Museoliiton oma vaikuttamistyö keskittyy pääosin valtakunnalliseen tasoon.

Museot huolehtivat kuntien kulttuuriomaisuudesta ja rakentavat paikkakunnan identiteettiä

Museoiden menestys perustuu kuntien taloudelliseen ja toiminnalliseen tukeen. Pääosa ammatillisesti hoidetuista museoista on kuntien ylläpitämiä ja tukemia.

Museoiden ydintehtävä on huolehtia kuntien yhteisestä kulttuuriomaisuudesta ja kulttuuriympäristöstä. Tehtäväänsä museot toteuttavat toimimalla paikkakunnallaan kulttuuriperinnön asiantuntijana, tallentamalla kuvia, kertomuksia, luonnonhistoriallisia näytteitä, taidetta sekä esineitä ja muita muistoja yhteisöjensä elämästä.

Yhteinen kulttuuriperintö on omaisuus, jonka varaan kuntien ja kuntalaisten identiteetti ja samalla paikkakuntien ainutkertaisuus rakentuu.

Museot ovat vahvistuva osa elinkeino-, koulutus- ja sosiaalipolitiikkaa

 
Museoiden työn vaikutus ulottuu kulttuuriperinnön asiantuntijatehtävää laajemmalle. Museot ovat jo tällä hetkellä osa kaupunkien ja kuntien koulu-, sosiaali- ja elinkeinopoliittisten tehtävien toteuttamista. Museolaki tunnistaa museot myös yhteiskunnallisen keskustelun ja demokratian edistäjänä.

Museo on elinvoimainvestointi, joka parantaa paikkakuntien houkuttavuutta, kilpailukykyä ja työllisyyttä sekä vahvistaa ravintoloiden, liikennepalveluiden, erikoiskauppojen ja muiden matkailupalveluiden kysyntää. Museoiden aluetaloudellinen vaikutus on viime vuosina vahvistunut museoiden kävijämäärän huomattava kasvun seurauksena.

Kuntapäätökset museoiden kehittämiseksi

 

Museoiden suotuisan kehityksen jatkuminen edellyttää kunnilta ja kaupungeilta päätöksiä, jotka vahvistavat sekä museoiden asiantuntijatehtävää että tähän liittyvää roolia alueensa elinvoiman vahvistajana. Tämä tarkoittaa investointi- ja ylläpitorahoituksen rakenteiden vahvistamista, osaamiseen laajentamista erityisesti digitaalisessa toimintaympäristössä ja rohkaisemista toimimaan yli kuntarajojen.

Päätösesitykset vuosille 2021-2025

1. tulorahoituksen vahvistaminen

  • museoiden valtionosuuden kohdennetaan täysimääräisenä museotyöhön
  • pääsymaksu-, museokauppa- ja palvelutulot nettotuloutetaan museotyöhön yli vuosibudjettirajojen

2. digitalisaation edistäminen

  • päätetään rahoitusohjelma museoiden ICT-investointeihin, erityisesti kokoelmahallintajärjestelmien osalta

3. kiinteistöihin liittyvien kulujen alentaminen

  • museoiden käytössä olevien rakennusten kiinteistöveroprosentiksi päätetään 0
  • museoiden käytössä olevien kiinteistöiltä ei vaadita kustannuksia ylittävää vuokratuottoa

4. osaamisen ylläpitäminen

  • museoiden vakanssit täytetään eläköitymisten ja työpaikan vaihtojen yhteydessä

5. positiivisten hyvinvointivaikutusten kasvattaminen

  • museotyötä sisällytetään elinkeino-, koulutus- ja sosiaalipoliittisiin tavoitteisiin

Lisätietoja

Kimmo Levä
pääsihteeri, Suomen museoliitto
p. 040 166 2816
kimmo.leva(a)museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä