Skip to content

Museoliitto

22.9.2006

Opetusministeriön kysely koskien taidenäyttelyiden valtiontakuujärjestelmää sekä kulttuuriesineiden takavarikkosuojaa

Museokokoelmien liikkuvuuden edistäminen on yksi kulttuurialan viidestä painopistealueesta vuosia 2005-2006 koskevassa Euroopan unionin neuvoston työsuunnitelmassa. Liikkuvuuden edistämistä ja sen esteiden poistamista koskevan eurooppalaisen toimenpideohjelman laatiminen alkoi Itävallan puheenjohtajuuskaudella ja ohjelma viimeistellään Suomen puheenjohtajuuskaudella.

Kokoelmien liikkuvuutta koskevat toimenpidesuositukset jakautuvat toimintaohjelmassa kuuteen kohtaan: 1. Lainoja koskevaan hallinnointiin ja lainausstandardeihin, 2. Valtiontakuujärjestelmiin, 3. Arvoihin, omavakuutukseen ja vakuuttamatta jättämiseen, 4. Kulttuuriesineiden takavarikkosuojaan, 5. Lainamaksuihin ja pitkäaikaislainoihin sekä 6. Luottamuksen luomiseen/verkostoitumiseen. Luonnos toimintaohjelmaksi on nähtävissä opetusministeriön internet-sivulla: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Tapahtumakalenteri/2006/07/eu_20_2107/Draft_Action_Plan_110706_Mobility_of_Collections.pdf. Kunkin asiakokonaisuuden toimenpidesuositusten valmistelua varten on asetettu EU:n jäsenvaltioiden museoalan asiantuntijoista koostuva työryhmä. Työryhmät työskentelevät virtuaalisesti.

Valtiontakuujärjestelmää kehittävän työryhmän jäsenenä tarvitsen suomalaisten museoiden kokemuksia näyttelyiden valtiontakuujärjestelmän toimivuudesta – ennen kaikkea suhteessa muihin EU:n jäsenmaihin ja niiden museoihin. Työryhmän tiedossa on, että museoilla saattaa olla sopimuksia tehdessään ongelmia saada valtiontakuujärjestelmä hyväksytyksi vakuutusmuodoksi. Syynä tähän arvellaan olevan sen, että lainaajamaalla ei ole omaa valtiontakuujärjestelmää tai se poikkeaa huomattavasti järjestäjämaan omasta järjestelmästä. Lainaajamaalla ei ole siten riittävästi tietoa valtiontakuun käyttämisestä vaihtoehtona kaupalliselle vakuuttamiselle tai luottamusta toisen maan takuujärjestelmään.

Valtiontakuujärjestelmien tunnetuksi tekeminen ja luottamuksen synnyttäminen niiden toimivuuteen vaatii aikaa ja työtä. Työryhmä pyrkii mm. suosittelemaan valtiontakuujärjestelmän luomista kaikkiin EU:n jäsenmaihin ja muiden jäsenmaiden valtiotakuujärjestelmien hyväksymistä vakuutusmuotona. Tämän helpottamiseksi pyrkimyksenä on valtiontakuujärjestelmien ja -käytäntöjen saaminen keskenään vertailukelpoisiksi, myös jo olemassa olevien valtiontakuujärjestelmien osalta.

Työn taustaksi haluasimme tietää:
Onko museonne tarjonnut valtiontakuuta jollekin maalle/museolle, joka ei ole sitä hyväksynyt?
Mille/kenelle?
Mikä oli hylkäämisen syy?
Onko museollanne ollut sopimuksentekohetkellä valtiontakuujärjestelmään liittyviä ongelmia?
Minkälaisia?

Myös kaikki muut kommentit ja kehittämisehdotukset ovat tervetulleita.

Viime aikoina on noussut voimakkaasti esille kulttuuriesineiden takavarikkosuoja (immunity from seizure). Erityisesti Venäjä mutta myös eräät muut maat ovat vaatineet takuuta siitä, että esineet palautetaan näyttelyn päätyttyä takaisin alkuperämaahan eikä niitä voida takavarikoida näyttelyn tai kuljetuksien aikana. Kulttuuriesineiden takavarikkosuojaa koskevan työryhmän jäsenenä toivoisin saavani tietoa siitä, kuinka näyttelyä suunnitellessanne otatte huomioon teosten provenienssin? Onko tässä asiassa ollut ongelmia? Onko museollanne ollut takavarikkosuojaan liittyviä ongelmia?

Tiedot toivoisin saavani osoitteella: tiina.eerikainen@minedu.fi. 31.10.2006 mennessä. Kaikki saamani palaute on arvokasta ja se hyödyntää niin Suomen kuin kaikkien muidenkin EU:n jäsenmaiden museoita sekä Euroopan Unionin alueella tapahtuvaa kokoelmien liikkuvuutta. Työryhmän työskentely jatkuu kevääseen 2007, joten vastaanotan mielelläni myös myöhemmin esille tulleita kommentteja tai ehdotuksia.

Tiina Eerikäinen
Opetusministeriö

Opetusministeriön sivuilla

Toimintaohjelman luonnos (pdf)

Voisit olla myös kiinnostunut näistä