Skip to content

Museoliitto

21.1.2021

Sivistysvaliokunnan lausunto tartuntalaista valmistunut

Museoliitto antoi lausunnon sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Nyt sivistysvaliokunnan lausunto tartuntalaista on valmistunut. Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle osoitetussa lausunnossa sivistysvaliokunta kannattaa, että laajamittaisista rajoitustoimista siirrytään hallitusti aiempaa kohdennetumpiin toimenpiteisiin epidemian hallinnassa.

Sivistysvaliokunta ehdottaa säädettäväksi edellytyksistä, joita noudattamalla erilaisia palveluja voitaisiin koronavirusepidemian aikana tarjota ihmisille. Valiokunnan mukaan kunnan tai aluehallintoviraston tulisi käyttää tilojen sulkemista viimesijaisena keinona pandemian hallinnassa, ja sulkeminen saisi koskea vain niitä toimintoja, joissa on erityinen mahdollisuus merkittävien tartuntaketjujen syntymiselle.

”Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että useilla toimialoilla, esimerkiksi museoissa ja kirjastoissa on erityisjärjestelyin päästy hyvinkin turvalliseen toimintaan.”

Sivistysvaliokunta pitää kohtuuttomana tilannetta, jossa päätöksenteolla voidaan estää vaikkapa sellaista kulttuurialan toimintaa, jossa käytännössä ei ole ollut osoitettavissa tartuntatapauksia. Valiokunta painottaa kulttuurin todistettuja ja merkittäviä hyvinvointivaikutuksia, jotka tulisi ottaa rajoitustoimissa huomioon.

Turvallisten kokoontumisten puolesta

Sivistysvaliokunnan mukaan turvallisten kokoontumisten järjestäminen on yhteiskunnan kannalta järkevämpää kuin ihmisten toiminnan painottuminen valvomattomiin ympäristöihin.

”Sivistysvaliokunta korostaa sellaisten seikkojen, kuten toiminnan järjestäjän edellyttämän suojamaskin käytön, tilojen hyvän tuulettamisen, osallistujille varatun oman tilan riittävyyden, tiloihin tulon ja sieltä poistumisen sujuvuuden ja näitä vastaavien turvallisuutta edistävien toimien sekä kaikkia näitä toimia koskevan tehokkaan valvonnan merkitystä, kun harkitaan esimerkiksi tilojen sulkemista kokonaan.”

Tapahtumien erilaiset ominaisuudet luovat erilaisia riskitasoja koronatartuntojen leviämiseksi. Tähän saakka nähdyt kaikkien tapahtumien kategoriset sulut tai osallistujamäärän rajaaminen johonkin satunnaiseen lukumäärään aiheuttavat sivistysvaliokunnan mukaan tarpeettomasti tappioita ja peruutuksia myös sellaisille tapahtumille, jotka voitaisiin järjestää turvallisesti.

’Taiteella ja kulttuurilla merkitystä kriisinkestävyyden turvaamisessa’ 

Esityksessään sivistysvaliokunta painottaa sivistyksellisten oikeuksien turvaamisen sekä taiteen ja kulttuurin merkitystä hyvinvoinnin ja henkisen kriisinkestävyyden turvaamisessa korona-aikana. 

”Näillä on merkitystä myös selviytymisessä kriisin kielteisiltä vaikutuksilta. Erityisesti poikkeuksellisina aikoina on tärkeä huolehtia kansalaisten sosiaalisen ja henkisen eheyden ylläpitämisestä.”

”Epätavallinen aika koettelee valtavasti ihmisen henkisiä ja fyysisiä voimavaroja. Valiokunta toteaa, että juuri nyt taiteen ja kulttuurin tehtävä elämän sisällön tuottajana, rohkeuden tuojana ja mielenterveyttä vahvistavana tekijänä on entistä tärkeämmässä roolissa. Suomalaisten kulttuurinnälkä on muuttunut yhä suuremmaksi pandemian pitkittyessä.” 

Lähde: Valiokunnan lausunto SiVL 12/2020 vp HE 245/2020 vp

Sivistusvaliokunnan lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan eduskunnan verkkosivuilta.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä