Skip to content

Museoliitto

23.1.2018

Vuoden museo 2018 -finalistit on valittu

Vuoden museo 2018 -kilpailun finaaliin on valittu Aineen taidemuseo Torniosta, Muumimuseo ja Pelimuseo Tampereelta, Suomen Ilmailumuseo Vantaalta, EMMA – Espoon modernin taiteen museo sekä Suomen kansallismuseo Helsingistä.

Kansainvälisen museoneuvosto ICOM:n Suomen komitea ja Suomen museoliitto järjestävät viidettä kertaa Vuoden museo -kilpailun sekä joka toinen vuosi jaettavan Vuoden museojulkaisu -kilpailun. Palkinnot jaetaan Valtakunnallisten museopäivien museopalkintogaalassa Vaasassa 24. toukokuuta 2018.

Vuoden museo -palkintoa haki määräaikaan mennessä 17 museota, joista palkintoraati valitsi kuusi finalistia.

– Hakijoissa oli paljon hyviä ehdokkaita, joista monet ovat toiminnallaan vaikuttaneet koko museoalaan tai toimineet yhteiskunnallisesti tai sosiaalisesti esimerkillisesti, kertoo ICOM Suomen komitean varapuheenjohtaja ja palkintoraadin puheenjohtaja Maija Ekosaari.

– Raadilla oli erittäin vaikea tehtävä valita finalisteja. Tällä kertaa päädyimme jopa kuuteen ehdokkaaseen, koska hyviä hakijoita oli niin paljon, hän jatkaa.

Myös Vuoden museojulkaisu 2018 -kilpailun ehdokkaita on paljon, 21 teosta. Julkaisukilpailun finalistit julkaistaan maaliskuun lopussa.

Vuoden museoksi valitaan vaikuttava ja esimerkillinen museo

Vuoden museo -tunnustuspalkinto myönnetään museolle, joka on edistänyt merkittävällä tavalla museoalan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta omalla toiminta-alueellaan. Se voi olla myös tunnustus kokoelmiin, näyttelyihin tai museopedagogiaan liittyvistä saavutuksista tai muusta innovatiivisesta toiminnasta.

Vuoden museo -tittelin ovat aiemmin voittaneet Helsingin kaupunginmuseo, Ahvenanmaan merenkulkumuseo, Serlachius-museo Gösta ja Forssan museo.

Palkintolautakunnan jäsenet ovat ICOM:n varapuheenjohtaja Maija Ekosaari, historioitsija Teemu Keskisarja, Museoliiton viestintäpäällikkö Nelli Korpi, Rauman kulttuurijohtaja Risto Kupari, Kuntaliiton erityisasiantuntija Johanna Selkee ja Serlachius-museoiden johtaja Pauli Sivonen.

Lisätiedot

ICOM Suomen komitea
varapuheenjohtaja Maija Ekosaari
p. 040 7612768
ekosaari@iki.fi

Suomen museoliitto
viestintäpäällikkö Nelli Korpi
p. 044 4300 704
nelli.korpi@museoliitto.fi

Suomen museoliitto on museoalan keskusjärjestö. Sen 203 yhteisöjäsentä ylläpitävät yli 400 ammattimaisesti hoidettua museokohdetta: kulttuurihistoriallisia museoita, taidemuseoita ja tiedekeskuksia. Museoliitto valvoo museoiden etua, edustaa museoita alan yhteisissä kysymyksissä ja toimii museoiden yhteistyöverkostona.

Kansainvälinen museoneuvosto ICOM on UNESCO:n alainen, hallituksista riippumaton ja ei-kaupallinen järjestö. Siihen kuuluu yli 35 000 museoammattilaista lähes 150 valtiosta. Suomen komiteaan kuuluu lähes 900 jäsentä, mikä tekee siitä yhden ICOM:n suurimmista jäsenmaista.

Årets museum 2018 -finalister har valts


Till finalen för tävlingen Årets museum 2018 har valts Aine konstmuseum i Torneå, Muminmuseet och Spelmuseet i Tammerfors, Finlands flygmuseum i Vanda, EMMA – Esbo moderna konstmuseum samt Finlands nationalmuseum i Helsingfors.

Det internationella museirådet ICOMs Finska nationella kommitté och Finlands museiförbund ordnar för femte gången tävlingen Årets museum, samt tävlingen Årets museipublikation vars pris delas ut vart annat år. Priserna delas ut på de Riksomfattande museidagarnas museiprisgala i Vasa den 24:e maj 2018.

Om priset för Årets museum ansökte före ansökningstidens utgång 17 museer, bland vilka prisnämnden valde ut sex finalister. 

– Bland de sökande fanns många goda kandidater av vilka många med sin verksamhet har påverkat hela museibranschen eller varit verksamma på ett exemplariskt sätt samhälleligt eller socialt, berättar Maija Ekosaari, viceordförande för ICOM Finska nationella kommittén och prisnämndens ordförande.

­– Nämnden hade en mycket svår uppgift när det gällde att välja finalister. Den här gången fick vi fram hela sex kandidater, för att det fanns så många bra ansökande, fortsätter hon.

Också kandidaterna i tävlingen Årets museipublikation 2018 är många, hela 21 verk. Publikationstävlingens finalister offentliggörs i slutet av mars.

Till årets museum väljs ett viktigt och föredömligt museum

Hederspriset för Årets museum beviljas ett museum som inom sitt eget verksamhetsområde på ett betydande sätt har främjat museibranschens samhälleliga synlighet och betydelse. Priset kan också vara ett erkännande för prestationer som hänför sig till samlingar, utställningar eller museipedagogik, eller för någon annan innovativ verksamhet.

Årets museum -titeln har tidigare vunnits av Helsingfors stadsmuseum, Ålands sjöfartsmuseum, Serlachius -museet Gösta och Forssa museum.

Prisnämndens medlemmar är ICOMs viceordförande Maija Ekosaari, historikern Teemu Keskisarja, Museiförbundets kommunikationschef Nelli Korpi, Raumos kulturchef Risto Kupari, Kommunförbundets specialsakkännare Johanna Selkee och Serlachius -museernas direktör Pauli Sivonen.

Tilläggsuppgifter

ICOMs Finska kommitté
Viceordförande Maija Ekosaari
tel. 040 7612768
ekosaari@iki.fi

Finlands museiförbund
Kommunikationschef Nelli Korpi
tel. 044 4300 704
nelli.korpi@museoliitto.fi

Finlands museiförbund är museibranschens centralorganisation. Dess 203 sammanslutningsmedlemmar upprätthåller över 400 professionellt skötta museimål: kulturhistoriska museer, konstmuseer och vetenskapscentra. Museiförbundet bevakar museernas intressen, representerar museibranschen i frågor som är gemensamma på området och fungerar som museernas samarbetsnätverk.

Internationella museirådet ICOM är en organisation som är underställd UNESCO, som är oberoende av regeringar och icke-kommersiell. Dit hör över 35 000 museiprofessionella från nästan 150 stater. Till Finska nationella kommittén hör nästan 900 medlemmar, vilket gör Finland till ett av ICOMs största medlemsländer.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä