Skip to content

Museoliitto

24.5.2018

Vuoden museo 2018 on Espoon modernin taiteen museo EMMA

Vuoden 2018 museopalkinnot jaettiin tänään 24.5. Museopalkintogaalassa Vaasassa. Vuoden museo 2018 -tittelin voitti EMMA – Espoon modernin taiteen museo. Vuoden erikoispalkinnon sai Aineen taidemuseo Torniosta. Vuoden museojulkaisuksi palkittiin Suomen kansallismuseon Julkinen ja kätketty Suomi.

Vuoden museo -kiertopalkinto myönnetään museolle, joka on omalla toiminta-alueellaan edistänyt merkittävällä tavalla museoalan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Museon toiminta on tuonut uusia tai erilaisia näkökulmia, ideoita ja ajatuksia museoalalle.

”EMMA – Espoon modernin taiteen museo on nostanut museaalisen toiminnan Suomessa uudelle tasolle erinomaisella Aukio-konseptillaan. Aukio rikastuttaa yleisön käsitystä museoiden arjesta ja asiantuntijuudesta esittelemällä museotyötä avoimessa tilassa. Museo on selkeästi linjattu, asiantunteva, nykyaikainen ja korkeatasoinen kokonaisuus. Museon vaikuttavuus on omaa toiminta-aluettaan huomattavasti suurempi ja siitä onkin kasvanut yksi maamme merkittävimmistä taidemuseoista”, palkintoraati perusteli valintaansa.

Palkintoa haki 17 museota, joista kuusi valittiin finaaliin. EMMAn ja Aineen taidemuseon lisäksi finaalissa olivat Muumimuseo ja Pelimuseo Tampereelta, Suomen Ilmailumuseo Vantaalta sekä Suomen kansallismuseo Helsingistä. 

Vuoden erikoispalkinto Aineen taidemuseolle Tornioon

Vuoden museo -finalisteista raati palkitsi Erikoispalkinnolla Aineen taidemuseon Torniosta. 

”Aineen taidemuseo on alueellaan merkittävä museoalaa uudistava toimija. Rohkea profiloituminen sekä yhteiskunnalliset ja poikkitaiteelliset avaukset ovat kasvattaneet museon vaikuttavuutta sen koko huomioiden valtavaksi”, tiivisti palkintoraati.

Vuoden museojulkaisu 2018 on Kansallismuseon Julkinen ja kätketty Suomi

Joka toinen vuosi jaettava Vuoden museojulkaisu -palkinto jaettiin Vaasassa 14. kertaa. Museot hakivat palkintoa 21 julkaisulle.

”Julkinen ja kätketty Suomi on konventioita rikkova ja laadukas mustavalkoinen valokuvakirja. Konstailematon visuaalinen ja kirjallinen esitystapa kulkevat tasapainoisesti rinnakkain. Toteutus on upea: sekä kuvat, tekstit että taitto toimivat hyvin ja monikielisyys laajentaa lukijakunnan kansainväliseksi. Teoksen kansantajuisuuden ja yleishistoriallisen aihepiirin vuoksi kohderyhmä on laaja.”

Kansainvälisen museoneuvosto ICOM:n Suomen komitea ja Suomen museoliitto järjestävät museopalkintokilpailut.Palkintoraadin jäseniä ovat ICOM:n varapuheenjohtaja Maija Ekosaari, Museoliiton viestintäpäällikkö Nelli Korpi, Rauman kulttuurijohtaja Risto Kupari, Ylen kulttuuritoimittaja Teemu Laaksonen, Kuntaliiton erityisasiantuntija Johanna Selkee ja Serlachius-museoiden johtaja Pauli Sivonen. Raadin sihteeri on Eeva-Liisa Taivassalo Museoliitosta.

Lisätiedot

ICOM Suomen komitea, varapuheenjohtaja Maija Ekosaari
p. 040 7612768, ekosaari@iki.fi

Suomen museoliitto, viestintäpäällikkö Nelli Korpi
p. 044 4300 704, nelli.korpi@museoliitto.fi

Suomen museoliitto on museoalan keskusjärjestö. Sen 203 yhteisöjäsentä ylläpitävät yli 400 ammattimaisesti hoidettua museokohdetta: kulttuurihistoriallisia museoita, taidemuseoita ja tiedekeskuksia. Museoliitto valvoo museoiden etua, edustaa museoita alan yhteisissä kysymyksissä ja toimii museoiden yhteistyöverkostona. 

Kansainvälinen museoneuvosto ICOMon UNESCO:n alainen, hallituksista riippumaton ja ei-kaupallinen järjestö. Siihen kuuluu yli 35 000 museoammattilaista lähes 150 valtiosta. Suomen komiteaan kuuluu lähes 900 jäsentä, mikä tekee siitä yhden ICOM:n suurimmista jäsenmaista. 

LIITE: Palkintoraadin perustelut

VUODEN MUSEO 2018: EMMA – Espoon modernin taiteen museo 

EMMA – Espoon modernin taiteen museo on nostanut museaalisen toiminnan Suomessa uudelle tasolle erinomaisella Aukio-konseptillaan. Aukio rikastuttaa yleisön käsitystä museoiden arjesta ja asiantuntijuudesta esittelemällä museotyötä avoimessa tilassa. Digitaalisuutta on käytetty oivaltavasti syventämään kävijöiden kokemusta teoksista ja tekoprosesseista. 

Museo on selkeästi linjattu, asiantunteva, nykyaikainen ja korkeatasoinen kokonaisuus, jonka henkilökunnan yhteishenki ja omistautuminen ovat ensiluokkaisia. Museon tilat, elementit, vaihtuvat näyttelyt sekä oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö ansaitsevat kiitosta. Yleisön kuunteleminen ja osallistaminen kuuluvat pitkälle. Museon vaikuttavuus on omaa toiminta-aluettaan huomattavasti suurempi ja siitä onkin kasvanut yksi maamme merkittävimmistä taidemuseoista.

VUODEN ERIKOISPALKINTO 2018: Aineen taidemuseo 

Aineen taidemuseo on alueellaan merkittävä museoalaa uudistava toimija. Sen kantaaottava ääni kuuluu museon rajojen ulkopuolellakin ajankohtaisissa keskusteluissa. Museolla ja sen iloisella ja aktiivisella henkilökunnalla on vankka itseluottamus, hyvä henki ja peräänantamaton linja. Toiminnasta huokuu tekemisen meininkiä ja pientä itseironiaa. 

Museo on ponnistanut pienistä resursseista huolimatta koko maassa keskustelua herättäväksi museoksi. Rohkea profiloituminen sekä yhteiskunnalliset ja poikkitaiteelliset avaukset ovat kasvattaneet museon vaikuttavuutta sen koko huomioiden valtavaksi.

VUODEN MUSEOJULKAISU 2018: Suomen kansallismuseo, Julkinen ja kätketty Suomi

Inkamaija Iitiä, Hannu Häkkinen ja Jaana Onatsu

Vuoden 2018 museojulkaisuon konventioita rikkova, laadukas ja ennakkoluuloton valokuvakirja. Teoksessa luodaan monipuolinen ja kyseenalaistavakin katsaus Suomen historiaan ja suomalaisuuteen osana kansainvälisiä virtauksia. Konstailematon visuaalinen ja kirjallinen esitystapa kulkevat tasapainoisesti rinnakkain. Toteutus on upea: sekä kuvat, tekstit että taitto toimivat hyvin ja monikielisyys laajentaa lukijakunnan kansainväliseksi. Kuvissa elää kulttuurisesti, etnisesti, uskonnollisesti, sosiaalisesti ja kielellisesti monimuotoinen kansa. Teoksen kansantajuisuuden ja yleishistoriallisen aihepiirin vuoksi kohderyhmä on laaja. 

 ***

Årets museum 2018 är Esbo moderna konstmuseum EMMA

Museipriserna för år 2018 delades ut idag den 24.5 på Museiprisgalan i Vasa. Titeln Årets museum 2018 vann EMMA – Esbo moderna konstmuseum. Årets specialpris fick Aines konstmuseum i Torneå. Med priset Årets museipublikation belönades Finlands nationalmuseums Det offentliga och det dolda Finland.

Vandringspriset Årets museum beviljas åt ett museum som på sitt eget verksamhetsområde på ett betydande sätt har främjat museibranschens samhälleliga synlighet och inflytande. Museets verksamhet har fört ut nya eller annorlunda synvinklar, idéer och tankar på museiområdet.

”EMMA – Esbo moderna konstmuseum har lyft den museala verksamheten i Finland till en ny nivå med sitt utomordentliga Aukio-koncept. Aukio berikar publikens begrepp om museernas vardag och sakkunskap genom att visa fram museiarbetet i ett öppet utrymme. Museet är en helhet med klara linjedragningar, som är sakkunnig, tidsenlig och högklassig. Museets inflytande är betydligt större än dess eget verksamhetsområde och det har också vuxit till ett av vårt lands mest betydande konstmuseer”, motiverade prisnämnden sitt val.

17 museer ansökte om priset, och av dem valdes sex till finalen. Förutom EMMA och Aines konstmuseum var Muminmuseet och Spelmuseet i Tammerfors, Finlands Flygmuseum i Vanda samt Finlands nationalmuseum i Helsingfors med i finalen.

Årets specialpris till Aines konstmuseum i Torneå

Bland Årets museum -finalisterna belönade prisnämnden Aines konstmuseum i Torneå med Specialpriset.

”Aines konstmuseum är på sitt område en betydande aktör som förnyar museibranschen. Den modiga profileringen och de samhälleliga och tvärkonstnärliga öppningarna har ökat museets inflytande så att det har blivit enormt, om man tar i beaktande dess storlek”, sammanfattade prisnämnden.

Årets museipublikation 2018 är Nationalmuseets Det offentliga och det dolda Finland

Priset Året museipublikation som delas ut vart annat år delades ut i Vasa för 14:e gången. Museerna ansökte om priset för 21 publikationer.

”Det offentliga och det dolda Finland är en högklassig svartvit fotografibok som bryter med konventioner. Det okonstlat visuella respektive litterära presentationssättet löper på ett harmoniskt sätt parallellt. Förverkligandet är fantastiskt: både bilderna, texterna och ombrytningen fungerar bra och flerspråkigheten utvidgar läsekretsen till att bli internationell. På grund av verkets populära karaktär och allmänhistoriska motivkrets är målgruppen bred.”

Det internationella museirådet ICOMs Finska kommitté och Finlands museiförbund ordnar museipristävlingarna. Prisnämndens medlemmar är ICOMs viceordförande Maija Ekosaari, Museiförbundets kommunikationschef Nelli Korpi, Raumos kulturchef Risto Kupari, Yles kulturredaktör Teemu Laaksonen, Kommunförbundets specialsakkunniga Johanna Selkee och Serlachius-museernas direktör Pauli Sivonen. Nämndens sekreterare är Eeva-Liisa Taivassalo från Museiförbundet.

BILAGA: Prisnämndens motiveringar

ÅRETS MUSEUM 2018: EMMA – Esbo moderna konstmuseum

EMMA – Esbo moderna konstmuseum har lyft den museala verksamheten i Finland till en ny nivå med sitt utomordentliga Aukio-koncept. Aukio berikar publikens begrepp om museernas vardag och sakkunskap genom att visa fram museiarbetet i ett öppet utrymme. Digitaliseringen har använts på ett insiktsfullt sätt som fördjupar besökarnas upplevelse av verken och framställningsprocesserna. 

Museet är en helhet med tydliga linjedragningar, som är sakkunnig, tidsenlig och högklassig, och personalens gemensamma anda och hängivenhet är förstklassiga. Museets utrymmen, element, växlande utställningar och läroanstalts- och forskningssamarbete förtjänar beröm. Ordet har nått långt om hur man lyssnar på publiken och tar den med. Museets inflytande är märkbart större än dess verksamhetsområde och det har också blivit ett av vårt lands mest betydande konstmuseer.

ÅRETS SPECIALPRIS 2018: Aines konstmuseum 

Aines konstmuseum är på sitt område en betydande aktör som förnyar museibranschen. Dess ställningstagande röst hörs även utanför museets gränser i dagsaktuella diskussioner. Museet och dess glada och aktiva personal har ett solitt självförtroende, en god anda och en orubblig linje. Verksamheten andas görandets fart i kombination med en gnutta självironi.

Museet har trots sina små resurser svingat sig upp till att bli ett museum som väcker diskussion i hela landet. Den modiga profileringen och de samhälleliga och tvärkonstnärliga öppningarna har ökat museets inflytande så att det har blivit enormt om man tar i beaktande dess storlek.

ÅRETS MUSEIPUBLIKATION 2018: Finlands nationalmuseum, Det offentliga och det dolda Finland

Inkamaija Iitiä, Hannu Häkkinen och Jaana Onatsu

År 2018s museipublikation är en högklassig och fördomsfri fotografibok som bryter med konventioner. I verket skapas en mångsidig och också ifrågasättande översikt över den finländska historien och finländskheten som en del av de internationella strömningarna. Det okonstlat visuella respektive litterära presentationssättet löper på ett harmoniskt sätt parallellt. Förverkligandet är fantastiskt: både bilderna, texterna och ombrytningen fungerar bra och flerspråkigheten utvidgar läsekretsen till att bli internationell. I bilderna lever ett kulturellt, etniskt, religiöst, socialt och språkligt mångsidigt folk. På grund av verkets populära karaktär och allmänhistoriska motivkrets är målgruppen bred.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä