MUSEOIDEN KEHITTÄMINEN
 

Suosituksia kouluille, kulttuuritoimijoille ja päättäjille

Suosituksia -julkaisu kokoaa yhteen hankkeen tulokset ja tarjoaa katsauksen hanketoimijoiden näkemyksiin luovan ja kriittisen ajattelun kehittämisestä.

Hankkeen suosituksissa todetaan, että luova ja kriittinen ajattelu on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää. Luova ja kriittinen ajattelu liittyy oppilaiden (todellisuudessa meidän kaikkien) ajatusprosesseihin: miten he tekevät päätöksiä, miten he hyödyntävät omia ideoitaan ja miten toimivat ongelmien ratkaisemiseksi. Luovan ja kriittisen ajattelun kautta oppilaista tulee ongelmanratkaisijoita, jotka pystyvät soveltamaan samoja ajatteluprosesseja kaikenlaisiin tilanteisiin. 

Creative School -hankkeessa kehitettiin joukko luovaan ja kriittiseen ajatteluun keskittyviä avoimia oppimisresursseja (OER). Oppimisresurssien kehitystä ohjasivat OKSJASE-tavoitteet (eng. CRAFTED).

Oppiainerajat ylittävä ja monitieteinen. 
Luovuus ja kriittinen ajattelu läpäisee koko opetussuunnitelman.

Kunnioittava
Oppimiskokemus voi olla mullistava silloin, kun lapsia ja nuoria kannustetaan jakamaan mielipiteitään ja henkilökohtaisia kokemuksiaan avoimessa, kokonaisvaltaisessa ja turvallisessa ympäristössä.

Sovellettava
Resurssin tulee olla opettajan näkökulmasta helposti toteutettavissa ja sovellettavissa kouluvuoden ja luokka- asteen mukaiseksi.

Joustava
Oppimisresurssi tarjoaa mahdollisuuden joustavien arviointitapojen käyttöön. Yleisenä tavoitteena on opiskelijoiden kyky seurata ja saattaa resurssissa kuvattu tehtävä tai projekti päätökseen.

Ajattelutapoja ja -strategioita kehittävä
Oppijoita tulisi kannustaa ajattelemaan spekulatiivisesti, huomioimaan kanssaoppijoiden ajatukset ja kehittelemään niitä eteenpäin, sekä rakentamaan luottamusta omiin ideoihin ja osaamista niiden perustelemiseen.

Sähköinen tai digitaalinen
Oppimisresurssin tulisi olla digitaalisessa muodossa. Lisäksi olemme tunnistaneet seuraavia hyödyllisiä oppimisresurssin ominaisuuksia: helppokäyttöinen ja ytimekkäästi ohjeistettu; ei tarvitse ladata sovelluksia; nopea omaksua; kuvien ja videoiden hyödyntäminen, lisätyn todellisuuden, virtuaalitodellisuuden ja pelillisyyden hyödyntäminen; digitaalisen tarinankerronnan ja henkilökohtaisten tarinoiden käyttö; osallistava; opiskelijan aktiivinen osallistuminen tiedon tuottamiseen; ei tarvita erikoistyökaluja.

Eriytetty
Antaa opettajalle mahdollisuuden tulkita ja mukauttaa resurssia opiskelijan oppimistarpeisiin sopivaksi.

Yksi hankkeen tavoitteista oli tarkastella millaisissa oppimisympäristöissä ja -tilanteissa on parhaat edellytykset luovan ja kriittisen ajattelun kehittämiselle. Edellyksiksi tunnistettiin seuraavat lähestymistavat: yhteistoiminnallinen toiminnan suunnittelu (socially mediated activity design), oppijakeskeinen lähestymistapa, dialoginen oppiminen, tutkiva oppiminen, kyseenalaistaminen, osallisuus ja empatia.

Lue lisää: https://www.creative-school.eu/recommendations