Skip to content

Museoliitto

8.6.2016

Museoliitto haluaa museoiden rahoituksesta entistä tasapuolisempaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti 3.6.2016 valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen tähtäävän työn yhdessä taide- ja kulttuurisektorin kanssa. Sidosryhmille suunnatun keskustelutilaisuuden tavoitteena oli selvittää, miten ja millä perusteilla museoiden, teattereiden ja orkestereiden toimintaa tulisi tulevaisuudessa rahoittaa. Kehittämistyö jatkuu syksyllä vastaavilla sidosryhmätilaisuuksilla.

Valtio rahoittaa museoita valtionosuuksilla ja harkinnanvaraisilla avustuksilla. Valtionosuusrahoituksella mahdollistetaan museoiden pitkäjänteistä toimintaa, kun taas harkinnanvaraisen rahoituksen käyttö painottuu museoiden kehitystyöhön ja yksittäisiin hankkeisiin.

Valtionosuusrahoitus kattaa keskimääräisen museon menoista noin 20 prosenttia. Rahoituksen välillinen vaikutus on kuitenkin suurempi. Se tukee museoiden muuta varainhankintaa kunnissa ja yksityisellä sektorilla. 

Suomen museoliitto on tyytyväinen, että opetus- ja kulttuuriministeriö on aktiivinen sekä valtionosuusjärjestelmän uudistamisessa että toiminnan pitkäjänteisyyttä tukevan ohjelmatyön toteuttamisessa. Kehittämistyö takaa sen, että toiminnan lyhytjänteisyys ja ennustamattomuus vähenevät. Samalla näkyvissä olevat tulevaisuuden mahdollisuudet pystytään hyödyntämään sekä museoiden että koko yhteiskunnan hyväksi. Suomen museoliitto pitää nykyistä rahoitusrakennetta toimivana, mutta sen käytön painotuksia on tarkistettava.

1. Valtionosuusjärjestelmä kuuluu kaikille kriteerit täyttäville museoille

Suomen museoliitto katsoo, että valtionosuusrahoituksella on mahdollistettava museoiden pitkäjänteinen työ. Siihen liittyy erityisesti yhteisen kulttuuriperinnön säilyttäminen koko Suomessa. Siksi valtionosuusrahoitus on ulotettava kaikkiin museoihin, jotka täyttävät valtionosuuden perusteet.  Nämä perusteet tarkentuvat todennäköisesti myöhemmin opetus- ja kulttuuriministeriön museopoliittisen ohjelmatyön tuloksena.

2. Museotoiminnan kannustaminen tulee tehdä harkinnanvaraisilla avustuksilla

Suomen museoliitto haluaa, että valtion rahoituksella kannustetaan museoiden omistajia ja taustayhteisöjä museoiden ylläpitoon sekä valtionosuuden perusteissa mainittujen museoiden perustehtävien laadukkaaseen toteuttamiseen ja palvelujen kehittämiseen. Sen sijaan muu taloudellinen kannustavuus ja museotoiminnan ohjaaminen tulisi toteuttaa harkinnanvaraisilla avustuksilla, ei osana valtionosuusjärjestelmää. 

3. Museoille julkista rahoitusta myös kulttuuribudjetin ulkopuolelta

Museoiden palvelujen tarve ja käyttö kasvaa samalla kun toiminnan pohjana oleva julkinen rahoitus jopa vähenee. Museoilla on suuri aluetaloudellinen merkitys matkailuelinkeinoille. Lisäksi museoilta odotetaan näkyvää roolia kansalaisten aktivoimisessa ja kulttuurien välisen ymmärryksen lisäämisessä. Opetussuunnitelmauudistus puolestaan tuo museot entistä lähemmäksi kouluja, oppimisen ja tiedonhaun paikoiksi.

Museoiden tarve ja tehtävät kasvavat erityisesti aloilla, joihin kulttuuritoiminnan rahoitusta ei ole aiemmin suunnattu. Siksi museot tulee huomioida nykyistä paremmin elinkeino-, opetus- ja sosiaalitoimen rahoitusta jaettaessa.

Lisätietoja: 

Kimmo Levä
pääsihteeri, Suomen museoliitto
puh. 040 166 2816
kimmo.leva(a)museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä